หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,130

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ประวัติความเป็นมา

นับจากวันที่ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูจนถึงปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นับแสนคน ศิษย์เก่าเหล่านี้มีหลากหลายอาชีพ จะมีการรวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์เป็นกลุ่มย่อยกันอยู่ประจำ นานๆ ครั้ง สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครราชสีมา หรือ มหาวิทยาลัย จึงจะจัดงานคืนสู่เหย้า ทำให้การรวมตัวของศิษย์เก่า ไม่ต่อเนื่องไม่สามารถทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นพลังสามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งฝึกงาน แหล่งงาน แนะแนวทางการทำงาน แหล่งทุนวิจัย เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรตั้ง “ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ขึ้น ในระดับงาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

ที่ตั้งหน่วยงาน

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY ALUMNI CENTER
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420 โทรสาร 0-4424-4739

ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821