หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,124

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

บทบาทหน้าที่

  1. จัดกิจกรรมและบริการด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
  2. จัดหาทุนการศึกษา และทุนในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และมหาวิทยาลัย
  3. ดำเนินการและจัดบริการด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และตราของมหาวิทยาลัย
  4. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินกิจกรรมวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
  5. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  6. จัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  7. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821