หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 36,955

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า


มีรายชื่อทั้งหมด 1624 คน / แสดงหน้าละ 50 คน

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

วันที่ลงทะเบียน

1
นายนวภัณฑ์  ขุนทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
07/11/2561
2
นายอนันท์  สิงห์ชัยภูมิ
28/09/2561
3
นางสาวสุดารัตน์  ภูต้อม
ฟิสิกส์
17/09/2561
4
นางสาวนภาพร  ฉิมณรงค์
05/09/2561
5
1นางสาวสุดารัตน์  เสงี่ยมงาม
31/08/2561
6
นายวงศ์พิสุทธิ์  ไชยมงคล
30/08/2561
7
นายสุรศักดิ์  ประสมศรี
รัฐประศาสนศาสตร์
29/08/2561
8
นางสาวฐิติยา  รักษาทรัพย์
การบัญชี
28/08/2561
9
นายจักรกฤษณ์  โสภาค
27/08/2561
10
นางสาวสุพัชชรี  พุฒิธนสมบัติ
27/08/2561
11
นางประภาพร  คำกลาง
27/08/2561
12
นางสาวอภิชญา  ถนอมอัมรินทร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23/08/2561
13
นายมงคล  คันธวิชัย
การจัดการ
21/08/2561
14
นางสาวธัญญลักษณ์  โพธิ์เงิน
18/08/2561
15
นางสาวสุจิตรา  สำอางทรง
18/08/2561
16
น.ส.เกศศิมา  ยุนกระโทก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17/08/2561
17
นางสาวยุพิน  สายสิน
16/08/2561
18
นางสาวประภัสสร   กากิ่ง
16/08/2561
19
นางสาวภัสราภรณ์  สิงห์เจริญกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16/08/2561
20
นางสาวธิดารัตน์  ปุราชธัมมัง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16/08/2561
21
นายสิทธิพงษ์  เวียงย่างกุ้ง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
15/08/2561
22
น.ส.พิมพ์มาดา  สายศิลป์
การจัดการ
13/08/2561
23
นางสาวปานเลขา  ภุชงค์
10/08/2561
24
นายชาตรี  ภาคสำโรง
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
10/08/2561
25
นายธีรชัย  แบขุนทด
วิทยาการคอมพิวเตอร์
06/08/2561
26
นายรวีโรจนันท์  พวงประยงค์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03/08/2561
27
นางสาวปารมิตา  พันธุรักษ์
คหกรรมศาสตร์
03/08/2561
28
นายพงษ์ศักดิ์  ไกรษร
การจัดการโรงแรม
02/08/2561
29
นายวรวุฒิ  ด่านกระโทก
24/07/2561
30
นางสาวนิรัชพร  บัวชุม
17/07/2561
31
นางสาวณัฐชา  กำเนิดคำ
11/07/2561
32
นางสาวนราภรณ์  เหงี่ยมโพธิ์
29/06/2561
33
นายพายุภักดิ์  ขุมพุทรา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
25/06/2561
34
นายอนุชิต  ช่วยกลาง
23/06/2561
35
นายสรายุทธ  เชยโพธิ์
22/06/2561
36
นายชัยกมล  ดอกจันกลาง
การเงินการธนาคาร
19/06/2561
37
นายพิเชษฐา  หลาบนอก
12/06/2561
38
นายศิริญพงษ์  เกิดพุ่ม
ภาษาญี่ปุ่น
10/06/2561
39
นางดวงใจ  รุ่งแสง
05/06/2561
40
นางสาวพิศุทธิณี  พรหมทา
31/05/2561
41
นางสาววันวิสาข์  ลายนอก
การจัดการ
28/05/2561
42
นางสาวสุวนันท์  จันทร์แจ้ง
28/05/2561
43
นางสาวอุบลวรรณ  บรรเทิง
28/05/2561
44
นางสาวจันทวรรณ  ศรีสมบัติ
26/05/2561
45
นางสาวกาญจนา   ชุ่มหมื่นไวย
26/05/2561
46
นายนวพันธ์  รังกระโทก
26/05/2561
47
นางสาวพรทิพย์  อุดคำเที่ยง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
25/05/2561
48
นางสาวลัดดา  เหมือนประโคน
20/05/2561
49
นางสาวพรนภา  โตจันทึก
การบัญชี
20/05/2561
50
นางสาวณัฐวดี  บัวทองหลาง
28/04/2561
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]


ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821