หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,125

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 ตุลาคม 2559

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมคำถามที่ได้รับจากส่วนราชการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาและจัดทำเป็นประเด็นคำถาม-คำตอบ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ www2.ocsc.go.th สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8826, 8827, 8830, 8842
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   โดย ผ้ดูแลระบบ
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821