หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,124

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เขียว – เหลือง

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เขียว – เหลือง วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ติดตามพัฒนาศิษย์เก่าให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม เน้นการพัฒนาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมของท้องถิ่นได้อย่างเป็นสุข เพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปมุ่งในการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการและบริการให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทักษะทางด้านภาษามากขึ้น 2. ก่อให้เกิดเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาและสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 3. ระบบเครือข่ายข้อมูลศิษย์เก่ามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น 4. มีการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่าเพิ่มมากขึ้น Facebook : https://www.facebook.com/AlumniNRRU Line ID : alumni_nrru
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560   โดย ผ้ดูแลระบบ
อ่าน 189 ครั้ง
ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821