หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการดำเนินงาน
กองทุนของมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
 
เข้าสู่ระบบสำหรับศิษย์เก่า
ลงทะเบียนศิษย์เก่า
รายชื่อผู้ลงทะเบียนศิษย์เก่า 
ข้อมูลศิษย์เก่า
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    ของมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 37,124

ตั้งแต่วันที่ : 31/10/2010

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

หมายเลขบัตรประชาชน*
คำนำหน้า* ชื่อ* สกุล*
วันเดือนปีเกิด* คลิกเพื่อเลือกวันที่ เช่น 01/11/2528

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก

บ้านเลขที่* หมู่ ถนน
ตำบล*
 อำเภอ*  จังหวัด* 
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
E-mail
สถานที่ทำงาน มีสถานที่ทำงาน ไม่มีสถานที่ทำงานข้อมูลการศึกษา

โปรแกรมวิชา
คณะ
ปีที่จบการศึกษา
ภาค
รุ่น
  • หมายเหตุ : เครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน
  • ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    อาคาร 9 ชั้น 2 เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
    โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1507 โทรสาร 0-4427-2821