ข้อมูลอาจารย์นิเทศ

ข้อมูลอาจารย์นิเทศ

ส่งออกเป็น Excel
ลำดับ ชื่ออาจารย์นิเทศ สาขา เบอร์ติดต่อ ภาพ view
1 ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
2 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 ผศ.ประยุทธ กุศลรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์
4 ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 นายสมพงศ์ วงษ์มา เทคนิคการสัตวแพทย์
6 ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ การจัดการ
7 ผศ.เอกราช หนูแก้ว การจัดการ
8 นางสาวสุธิรา เจริญ การจัดการ
9 ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
11 นางสาวสุวพัชร คัดจันทึก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
12 นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร การจัดการ
13 ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง การจัดการ
14 ผศ.ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยศ การจัดการ
15 นายเสกสิทธิ์ กมลชัย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
16 ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาสังคม
17 ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ การจัดการ
18 ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 ผศ.วิภาวี พูลทวี การจัดการ
20 นางสาวสิริกาญจน์ สันติเสวี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
21 นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
22 ดร.ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
23 นางชิตวรา บรรจงปรุ การจัดการ
24 ดร.สุวรรณา เตชะธีระปรีดา การจัดการ
25 นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
26 นายสมยศ บ่อน้อย วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
27 นายสันติ ชวนนอก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
28 ผศ.ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
29 นายไพโรจน์ ใจเดี่ยว ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
30 นายอิศริย์ เดชตานนท์ การจัดการ
31 นายศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล การจัดการ
32 ผศ.ดร.หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
33 นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม การจัดการอุตสาหกรรม
34 นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์ การจัดการ
35 นายชนกร วัชรปาณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
36 นางสาวสิริกร บุญสังข์ พัฒนาสังคม
37 ผศ.ดร.ธารทิพย์ รัตนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
38 ดร.วราวุธ ธนะมูล เคมี
39 ดร.ธนากร แสงสง่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
40 นางสาวเกษศิรินทร์ กิตติพงษ์ภากรณ์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
41 นางสาววิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
42 ดร.แคทรียา สุขวรรณ เทคนิคการสัตวแพทย์
43 นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง พัฒนาสังคม
44 นายภาคภูมิ พิลึก วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
45 ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ การจัดการ
46 นางสาวภณิดา แก้วกูร สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
47 นางศศิธร หวังค้ำกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
48 ดร.ศุภชานันท์ วนภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 นายนริศ มิ่งโมรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 นายเสรี เสือกระสัง การจัดการอุตสาหกรรม
51 นายชาญศักดิ์ ตรีภพ การจัดการอุตสาหกรรม
52 นายสุรัตน์ หงษ์ไทย การจัดการ
53 นางวนิดา นเรธรณ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
54 ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี พัฒนาสังคม
55 นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
56 ดร.ซิน ฮั่ว เทคนิคการสัตวแพทย์
57 ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
58 ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
59 นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
60 นายนิทัศน์ สุริยะกาญจน์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
61 ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
62 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
63 นางสาวชัญญา ไทยสะเทือน ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
64 ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
65 รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
66 นายชำนาญ พร้อมจันทึก ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
67 นางสาวพิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ เทคนิคการสัตวแพทย์
68 นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
69 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ เทคโนโลยีก่อสร้าง
70 นางสาวสุวภัทร ทำสวน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
71 ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
72 นางสาวดวงพร กิจอาทร การจัดการ
73 ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ การจัดการ
74 นางสาวนวพร ฝอยพิกุล การจัดการ
75 ดร.รดามณี พัลลภชนกนาถ การจัดการ
76 ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
77 นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
78 นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
79 นายถิรายุ มีฤกษ์สม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
80 นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
81 นางสาวนันทนา คะลา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
82 นางพนิดา เทพชาลี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
83 นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
84 ดร.พฤมล น้อยนรินทร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
85 นางสาวนพเก้า บัวงาม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
86 นางสาววิชยา ริงคะนานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
87
88 ผศ.สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
89 ผศ.ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
90 ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง วิศวกรรมการก่อสร้าง