Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก | เกี่ยวกับ | ขั้นตอนขอรับบริการ | บริการสำหรับนักศึกษาพิการ | บริการสำหรับอาจารย์ผู้สอน
งานอาสาสมัคร | แบบฟอร์ม (Downloand) | สื่อการเรียนการสอน (Downloand) | กระดานข่าว | ติดต่อเรา
  วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562
   
   ปฏิทินการศึกษา
   ระบบบริการนักศึกษา
   ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
 

 สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 2 คน
สัปดาห์นี้ 9 คน
เดือนนี้ 31 คน
ปีนี้ 559 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 4,813

 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
   
   
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 

 

ประวัติการก่อตั้งหน่วย DSS

    - ปีงบประมาณ 2534  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินงานด้านการศึกษาพิเศษเป็นครั้งแรก  ตามนโยบายขยายการศึกษาพิเศษสู่ชนบทของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา  เป็นครั้งแรก  ซึ่งการทำงานในระยะแรกเป็นไปตามโครงสร้าง  โดยมีศูนย์การศึกษาพิเศษ  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อใช้
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ  และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิการ  รวมถึงการเริ่มให้บริการช่วยเหลือนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัย  เป็นต้นมา
     - ในปัจจุบันศูนย์การศึุกษาพิเศษมีหน่วยงานย่อยๆ ที่คอยให้บริการแก่ผู้พิการ จำนวน 3 หน่วยงาน  ได้แก่ 1. หน่วยบริการระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดบริการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบไป-กลับ  โดยฝึกการกระตุ้นพัฒนาการ  และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
2. งานบริการฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ (Day Service Center : DSC) เป็นหน่วยงานที่เน้นการฝึกทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและการดำเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน
ซึ่งจะเน้นกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านออทิสติก สติปัญญา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  และหน่วยงานที่ 3. หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disabiliry Support Services : DSS) ซึ่งมีหน้าที่คอยให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  เช่น  ด้านสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านวิชาการ
ด้านทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา โครงการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ
      - ปีงบประมาณ 2550  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาิวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อนำมาจ้างบุคลากรในการให้บริการนักศึกษาพิการ
      ปีงบประมาณ 2551 ได้มีการก่อตั้งหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการขึ้นอย่างเป็นทางการขึ้น  โดยหน่วยงานตั้งที่อาคาร 18  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  ชั้น 3 โดยภายในห้องสำนักงานจะมีสื่อ-อุปกรณ์สำหรับคอยให้บริการแก่นักศึกษาพิการ  โดยหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการแก่คนพิการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 

 ปรัชญา

    "มีคุณธรรม     นำศักดิ์ศรีมนุษย์     หายุทธวิธี     ปรีชาสามารถ     ในศาสตร์บริการ"

 วิสัยทัศน์

     เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาพิเศษ   มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 พันธกิจ

     1.  จัดทำแผนการดำเนินการในด้านการบริการนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา
     2.  จัดทำสารสนเทศ  ข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ
     3.  จัดหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการและเป็นตัวอย่างด้านการบริการแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
     4.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมสรรพกำลังและทรัพยากรสนับสนุนงานด้านการศึกษาพิเศษ
 

 บทบาทหน้าที่

 
 

 โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

 


   
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทความ,วิจัย
  ตำแหน่งว่างงานสำหรับคนพิการ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับเจ้าหน้าที่
  โครงการและกิจกรรม
  รายงานผลการดำเนินงาน
  หน่วยงานภายใน
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
  หน่วยงานบริการระยะแรกเริ่ม
  หน่วยฝึกทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
  ผู้ดูแลระบบ
  แบบประเมินผลการให้บริการ