การศึกษาระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

 

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวล, เสื้อสมัยนิยม, ปักสวยด้วยมือ, การนวดแผนไทย ฯลฯ http://edltv.vec.go.th/

การศึกษาระบบ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

 

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับมัธยมศึกษา 1 – 6 ประมาณ 4,675 ชั่วโมง ใน 6 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, และสุขศึกษาฯ http://edltv.thai.net

การศึกษาระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา

ระบบ eDLTV ที่มีเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไม่ต่ำกว่า 4,500 ชั่วโมง ใน 8 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ (ดนตรี,ทัศนศิลป์) และการงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์, งานบ้านฯ) http://edltv.dlf.ac.th

 

การศึกษาระบบ eDLTV ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

ระบบ eDLTV สื่อระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ที่มีเนื้อหาระดับอนุบาล 1-3 และระดับ ประถมศึกษา 1-3 จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://edlru.dusit.ac.th/

 

รูปแบบการเผยแพร่ eDLTV

1. การใช้งาน eDLTV แบบออนไลน์
eDLTV สามารถใช้งานแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://edltv.thai.net เป็นวิธีการใช้งาน eDLTV ที่สะดวกที่สุดคือ การใช้งานจากระบบ on-line ผ่าน เว็บไซต์ http://edltv.thai.net โดยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบ on-line คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

2. การใช้งาน eDLTV แบบOff-line
เพื่อลดปัญหาการเรียกชมล่าช้า โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจึงได้มี ทางเลือกให้โรงเรียนสามารถใช้งานระบ eDLTV แบบ Off-line ได้(โดยไม่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) โดยมีให้เลือกใช้งานได้ 2  รูปแบบคือ
2.1 การใช้งานแบบองค์กร (eDLTV server)
ผู้ ใช้เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่อเครือข่าย LAN หรือเรียกใช้งานจากคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง แล้วแสดงผ่าน Projector หรือ TV ให้ผู้เรียนดูพร้อมกัน
2.2 การใช้งานแบบบุคคล (eDLTV external harddisk)
ผู้ใช้เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น แล้วแสดงผ่าน Projector หรือ TV ให้ผู้เรียนดูพร้อมกัน

การคัดลอกข้อมูลสื่อการเรียนรู้ eDLTV สามารถคัดลอกได้ฟรี ติดต่อขอคัดลอกข้อมูลได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นโครงการที่
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 02 6448105 ต่อ 639,648
e-mail: edltv@nstda.or.th

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบ eDLTV

A3-1: เอกสารโครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”

A3-5: ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาโดย NECTEC และสนับสนุนให้หน่วยงานด้านการศึกษานำไปใช้

A4-4: แบบฟอร์มขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์ eDLTVไปใช้สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา

B1: คู่มือ eDLTV สำหรับผู้ใช้งาน

เครือข่าย eDLTV มหาวิทยาลัยราชภัฏ 35 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จำนวน 35 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ eDLTV ให้แก่โรงเรียนท้องถิ่นทั่วประเทศดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
มรภ.เชียงราย  มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ลำปาง มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.กำแพงเพชร มรภ.เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มรภ.นครราชสีมา  มรภ.มหาสารคาม  มรภ.สกลนคร  มรภ.เลย  มรภ.ศรีสะเกษ  มรภ.อุบลราชธานี  มรภ.บุรีรัมย์  มรภ.ร้อยเอ็ด  มรภ.อุดรธานี

ภาคกลาง
มรภ.สวน ดุสิต  มรภ.พระนคร  มรภ.จันทรเกษม  มรภ.ธนบุรี  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ  มรภ.พระนครศรีอยุธยา  มรภ.นครสวรรค์  มรภ.ราชนครินทร์  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.รำไพพรรณี  มรภ.กาญจนบุรี  มรภ.นครปฐม  มรภ.เพชรบุรี

ภาคใต้
มรภ.สุราษฏ์ธานี  มรภ.ภูเก็ต  มรภ.นครศรีธรรมราช  มรภ.สงขลา  มรภ.ยะลา