escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�
  
รับสมัครนักศึกษา ป.โท,ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561  -
  
การสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 1/61  .....
  
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ...
  
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 4/2560  .
  
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]  ....
  
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]  ...
  
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  -
  
นักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบภาษาอังกฤษ  -
  
แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบหมู่เรียนของตนเอง  -
  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ภาคการศึกษาที่ 2560  ..
  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ...
  
ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560  .

อ่านทั้งหมด

 
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกันยายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤษภาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนเมษายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมกราคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2559  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี 2559  

อ่านทั้งหมด

 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มันาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 368,126

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827