หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา -
  
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ -
  
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา  -
  
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  -
  
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  -
  
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559  -
  
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  -
  
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  -
  
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560  .
  
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3  -
  
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง  -
  
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560  -

อ่านทั้งหมด

 
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกันยายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤษภาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนเมษายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมกราคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2559  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี 2559  

อ่านทั้งหมด

 
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก (Kick Off NRRU Green University) 
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 (รอบ 2) 
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชมอนุสรณ์ 70 ปี 
 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ป บัณฑิต 
 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
 วันที่ื 17 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรมสอบคัดเลือก ป. บัณฑิต ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 วันที่ 2-4 พ.ค. 2560 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
 วันที่ 20-21 เม.ย. 60 โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือ  
 วันที่ 5 เมษายน 2560 ภาพกิจกรรมโครงการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย และรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.
ลงทะเบียนรับอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 318,199

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827