escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวบัณฑิต (Graduate News)

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ขอแสดงความยินกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
53 
2
ประกาศผลการทดสอบ ETGA ภาคการศึกษาที่ 2/2561
23 
3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
63 
4
งดให้บริการวันที่ 20 มกราคม 2562
21 
5
ผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2561
85 
6
ผลการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2561
56 
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ
218 
8
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
36 
9
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
131 
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/61
106 
11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เพิ่มเติม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
35 
12
งดรับนักศึกษา ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
35 
13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
32 
14
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
62 
15
ขอบเขตการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
57 
16
การสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ หลักสูตรและการสอน
123 
17
รับสมัครนักศึกษา ป.โท,ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561
787 
18
การสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 1/61
135 
19
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
335 
20
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 4/2560
77 
21
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]
87 
22
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
67 
23
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
168 
24
นักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบภาษาอังกฤษ
160 
25
แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบหมู่เรียนของตนเอง
403 
26
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ภาคการศึกษาที่ 2560
70 
27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
84 
28
ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560
100 
29
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
309 
30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 3/60
395 
31
รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
533 
32
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
475 
33
เพิ่มรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์การสอบประมวลความรู้และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
55 
34
ผังที่นั่งสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
91 
35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
205 
36
กำหนดการประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
141 
37
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
132 
38
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
349 
39
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
655 
40
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพฯธ์และภาคนิพนธ์ สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
82 
41
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
874 
42
การทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
175 
43
เลื่อนการอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
115 
44
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
101 
45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.บัณฑิต
1,309 
46
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก (รอบ 2)
516 
47
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
614 
48
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.โท ป.เอก
124 
49
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
655 
50
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
100 
51
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.บัณฑิต
229 
52
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต ตั้งแต่ลำดับที่ 601-784
225 
53
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
133 
54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
822 
55
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สั่งจองภาพถ่ายรูปหมู่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ติดต่อรับรูปได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
87 
56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561
394 
57
การสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
137 
58
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
339 
59
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
71 
60
ผลสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญยาเอก (เทียบโอน)
61 
61
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
62 
62
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2/60
49 
63
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
85 
64
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
127 
65
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
78 
66
เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561
355 
67
เนื้อหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 2561
803 
68
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้
117 
69
ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
92 
70
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
177 
71
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพิ่มเติม [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
113 
72
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม
83 
73
รับสมัคร ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
7,793 
74
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ปีการศึกษา 2/2560
374 
75
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
120 
76
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
87 
77
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
135 
78
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
343 
79
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ
203 
80
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
685 
81
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
205 
82
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
136 
83
ขอเชิญส่งบทความวิจัย
30 
84
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
150 
85
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
37 
86
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
184 
87
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
132 
88
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตร
324 
89
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต (รุ่น 3)
252 
90
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
86 
91
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
1,385 
92
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
133 
93
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
107 
94
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
253 
95
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
148 
96
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมีผู้ติดตาม
180 
97
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
710 
98
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
208 
99
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM work placement programme
82 
100
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
447 
101
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
513 
102
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
321 
103
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
101 
104
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
143 
105
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
86 
106
แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาที่เข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
158 
107
เปิดระบบให้ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
339 
108
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
319 
109
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
218 
110
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
1,238 
111
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2560
234 
112
งดให้บริการวันที่ 15-18 มกราคม 2561
111 
113
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
277 
114
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2560
102 
115
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอบเตเนื้อหา ภาคการศึกษา 1/2560
391 
116
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 2/2560
223 
117
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
370 
118
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2560
195 
119
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
1,443 
120
งดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
63 
121
แจ้งการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
312 
122
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2560
264 
123
การตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
506 
124
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นม.
504 
125
งดให้บริการ วันที่ 23-24 ก.ย. 2560
135 
126
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
244 
127
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559
174 
128
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
139 
129
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
205 
130
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
414 
131
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
193 
132
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2017
322 
133
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
488 
134
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
193 
135
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
207 
136
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
242 
137
ตรวจสอบหมู่เรียนและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
598 
138
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
236 
139
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
559 
140
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559
178 
141
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
195 
142
งดให้บริการวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
129 
143
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
408 
144
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
200 
145
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/59
318 
146
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
261 
147
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการทดสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
249 
148
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
287 
149
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
184 
150
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
414 
151
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
185 
152
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
308 
153
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
280 
154
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560
172 
155
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
205 
156
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
238 
157
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
559 
158
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
470 
159
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
227 
160
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3/2559
243 
161
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,350 
162
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
777 
163
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,272 
164
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
160 
165
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
295 
166
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
466 
167
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,115 
168
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,062 
169
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2559
198 
170
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
412 
171
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ติดต่อรับรูปถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
160 
172
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,174 
173
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
502 
174
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
351 
175
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
883 
176
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
233 
177
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
185 
178
รับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
163 
179
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
384 
180
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
421 
181
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1,823 
182
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2559
207 
183
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
190 
184
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,218 
185
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
201 
186
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
196 
187
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
189 
188
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
233 
189
เลื่อนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
475 
190
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
240 
191
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
213 
192
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
235 
193
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
416 
194
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
275 
195
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ
190 
196
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
292 
197
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรและการสอน
283 
198
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
213 
199
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
254 
200
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง
307 
201
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
297 
202
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
235 
203
งดให้บริการ วันที่ 21-23 มกราคม 2560
149 
204
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
140 
205
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2559
169 
206
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
493 
207
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
428 
208
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ-
244 
209
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
293 
210
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกอุตสาหกรรม
154 
211
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
854 
212
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
175 
213
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
344 
214
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
289 
215
สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
247 
216
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
481 
217
เลื่อนกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
333 
218
ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
215 
219
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
1,023 
220
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
195 
221
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2558
156 
222
ระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
268 
223
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
224 
224
แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง การใช้ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
228 
225
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
283 
226
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 เรื่องการปรับชั่วโมงเรียนรายวิชา (101519) สัมมนาวิชาชีพครู
206 
227
แนะนำการลงทะเบียนเรียน
670 
228
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
1,166 
229
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
726 
230
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
342 
231
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
997 
232
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
569 
233
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1,642 
234
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
560 
235
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1,852 
236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
1,476 
237
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
281 
238
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2558
250 
239
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
351 
240
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
169 
241
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
396 
242
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
152 
243
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
287 
244
แผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
227 
245
แผนผังปฐมนิเทศ และรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
252 
246
กำหนดการปฐมนิเทศ(รอบ 1 รอบ 2) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ 2) ปีการศึกษา 2559
646 
247
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
272 
248
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MIT)
232 
249
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
172 
250
กำหนดการ ประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
163 
251
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
175 
252
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2558
181 
253
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
2,583 
254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
655 
255
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
155 
256
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
140 
257
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
184 
258
การชำระลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
161 
259
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
275 
260
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
242 
261
ขอเชิญอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม
149 
262
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
356 
263
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันที่ 4-9 มิถุนายน 2559
242 
264
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
308 
265
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1,305 
266
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
220 
267
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
233 
268
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
274 
269
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
387 
270
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
283 
271
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดคุณสมบัติ (กรณีสอบครั้งที่ ๒ และ ๓)
227 
272
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
778 
273
งดเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
447 
274
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
1,511 
275
ด่วนหมดเขต 30 เมษายน 2559 รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
597 
276
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
212 
277
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
220 
278
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
429 
279
ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
290 
280
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
657 
281
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
358 
282
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) และสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
447 
283
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
544 
284
ติดต่อรับรูปถ่ายหมู่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
290 
285
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
381 
286
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2,159 
287
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)
498 
288
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
306 
289
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
288 
290
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
283 
291
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
351 
292
ประกาศ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
240 
293
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
220 
294
ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติราขการของบุคลากร
269 
295
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
312 
296
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
276 
297
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
178 
298
การมาติดต่อเรื่องขอรับปริญญาบัตร ที่จบไปแล้วแต่ไม่ได้มาซ้อมรับปริญญาในวันที่ 7-9 พ.ย. 58 (กลุ่มที่ไม่ได้ไปสกลนครด้วย)
309 
299
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
381 
300
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
301 
301
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2558 (มีสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพิ่มเติม)
231 
302
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
177 
303
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
303 
304
เลื่อนสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
299 
305
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
239 
306
การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
382 
307
สอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
276 
308
พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
344 
309
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
463 
310
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
286 
311
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
1,632 
312
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย ม.รภ.นม.
223 
313
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
357 
314
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
232 
315
ไฟล์ข้อมูล โครงการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2558
257 
316
ประกาศ : ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
287 
317
รหัสผ่านในการเข้าใช้ Wifi สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
513 
318
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
298 
319
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสสวท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
434 
320
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
356 
321
รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พร้อมตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1,009 
322
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
612 
323
ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
386 
324
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในลำดับสำรอง มารายงานตัวเพิ่มเติม
858 
325
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
264 
326
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
275 
327
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
341 
328
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
276 
329
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1,591 
330
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์
301 
331
สำนักวิทยบริการ งดให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา
258 
332
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
2,094 
333
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
1,295 
334
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคเรียนที่ 3/2557
325 
335
การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบุคคลทั่วไป
264 
336
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
1,902 
337
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
965 
338
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านระบบบริการการศึกษา
413 
339
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
410 
340
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
620 
341
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557
413 
342
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
464 
343
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57
459 
344
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
428 
345
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
902 
346
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4,155 
347
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ
1,567 
348
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557
454 
349
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
611 
350
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557
530 
351
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา
377 
352
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
453 
353
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1,691 
354
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
1,669 
355
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
675 
356
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
688 
357
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
540 
358
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,258 
359
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
564 
360
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
1,243 
361
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1,230 
362
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
470 
363
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
870 
364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
975 
365
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,276 
366
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
362 
367
ด่วน!!!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
792 
368
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
368 
369
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกันสัญจร
494 
370
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
286 
371
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
9,263 
372
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
556 
373
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2557
474 
374
การแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 ฐานข้อมูล
572 
375
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับดุษฏีบัณฑิต
489 
376
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
484 
377
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
564 
378
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
11,304 
379
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11,148 
380
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
11,013 
381
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
13,194 
382
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557
10,971 
383
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10,978 
384
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
11,008 
385
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
11,017 
386
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ
11,250 
387
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11,004 
388
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
10,956 
389
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
10,973 
390
ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557
10,970 
391
Proceedings NIRC 2013
12,646 
392
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue
10,969 
393
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,061 
394
จรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,461 
395
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557
10,942 
396
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
11,218 
397
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
11,027 
398
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ
11,445 
399
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)
11,041 
400
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
11,445 
401
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10,978 
402
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)
10,937 
403
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
11,028 
404
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
11,237 
405
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต
11,388 
406
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,967 
407
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,976 
408
ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,961 
409
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,967 
410
ประกาศค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
11,004 
411
ขยายเวลากำหนดส่ง ขออนุมัติหัวข้อฯ, ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์, ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
11,166 
412
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
10,996 
413
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนน CU-TEP กับคะแนน TOEFL
11,063 
414
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,944 
415
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11,034 
416
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,936 
417
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ
10,930 
418
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,951 
419
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
10,967 
420
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10,961 
421
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
11,159 
422
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,951 
423
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10,973 
424
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557
10,999 
425
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,986 
426
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
11,269 
427
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ
10,968 
428
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11,192 
429
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
10,969 
430
ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญศิษย์เก่าส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
10,944 
431
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
10,962 
432
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11,270 
433
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10,977 
434
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
11,323 
435
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,956 
436
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,953 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 369,568

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827