หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ข่าวบัณฑิต (Graduate News)

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]
40 
2
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
26 
3
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
113 
4
นักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบภาษาอังกฤษ
114 
5
แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบหมู่เรียนของตนเอง
280 
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ภาคการศึกษาที่ 2560
36 
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
36 
8
ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560
64 
9
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
233 
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 3/60
350 
11
รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
497 
12
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
450 
13
เพิ่มรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์การสอบประมวลความรู้และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
40 
14
ผังที่นั่งสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
77 
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
183 
16
กำหนดการประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
120 
17
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
116 
18
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
317 
19
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
622 
20
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพฯธ์และภาคนิพนธ์ สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
72 
21
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
841 
22
การทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
153 
23
เลื่อนการอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
93 
24
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
82 
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.บัณฑิต
1,250 
26
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก (รอบ 2)
473 
27
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
588 
28
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.โท ป.เอก
108 
29
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
630 
30
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
86 
31
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.บัณฑิต
207 
32
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต ตั้งแต่ลำดับที่ 601-784
208 
33
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
116 
34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
775 
35
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สั่งจองภาพถ่ายรูปหมู่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ติดต่อรับรูปได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
72 
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561
348 
37
การสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
122 
38
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
319 
39
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
59 
40
ผลสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญยาเอก (เทียบโอน)
49 
41
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
53 
42
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2/60
40 
43
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
77 
44
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
116 
45
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
67 
46
เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561
317 
47
เนื้อหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 2561
778 
48
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้
103 
49
ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
75 
50
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
159 
51
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพิ่มเติม [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
94 
52
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม
75 
53
รับสมัคร ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
7,037 
54
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ปีการศึกษา 2/2560
363 
55
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
105 
56
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
78 
57
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
125 
58
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
324 
59
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ
183 
60
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
658 
61
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
173 
62
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
114 
63
ขอเชิญส่งบทความวิจัย
19 
64
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
132 
65
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
22 
66
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
155 
67
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
123 
68
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตร
306 
69
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต (รุ่น 3)
228 
70
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
69 
71
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
1,332 
72
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
106 
73
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
84 
74
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
237 
75
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
134 
76
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมีผู้ติดตาม
171 
77
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
672 
78
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
185 
79
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM work placement programme
67 
80
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
432 
81
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
494 
82
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
300 
83
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
90 
84
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
134 
85
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
76 
86
แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาที่เข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
124 
87
เปิดระบบให้ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
309 
88
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
299 
89
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
209 
90
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
1,185 
91
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2560
201 
92
งดให้บริการวันที่ 15-18 มกราคม 2561
102 
93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
264 
94
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2560
91 
95
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอบเตเนื้อหา ภาคการศึกษา 1/2560
382 
96
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 2/2560
189 
97
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
333 
98
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2560
170 
99
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
1,394 
100
งดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
51 
101
แจ้งการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
273 
102
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2560
231 
103
การตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
443 
104
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นม.
467 
105
งดให้บริการ วันที่ 23-24 ก.ย. 2560
119 
106
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
219 
107
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559
149 
108
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
125 
109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
189 
110
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
384 
111
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
177 
112
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2017
290 
113
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
471 
114
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
179 
115
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
191 
116
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
216 
117
ตรวจสอบหมู่เรียนและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
571 
118
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
225 
119
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
532 
120
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559
160 
121
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
186 
122
งดให้บริการวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
120 
123
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
394 
124
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
193 
125
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/59
296 
126
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
252 
127
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการทดสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
240 
128
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
268 
129
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
175 
130
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
403 
131
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
166 
132
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
289 
133
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
266 
134
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560
163 
135
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
192 
136
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
223 
137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
434 
138
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
449 
139
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
214 
140
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3/2559
232 
141
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,334 
142
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
753 
143
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,235 
144
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
152 
145
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
273 
146
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
453 
147
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,102 
148
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,048 
149
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2559
185 
150
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
368 
151
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ติดต่อรับรูปถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
150 
152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,147 
153
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
486 
154
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
342 
155
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
866 
156
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
217 
157
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
168 
158
รับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
150 
159
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
341 
160
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
395 
161
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1,794 
162
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2559
194 
163
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
176 
164
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,199 
165
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
187 
166
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
187 
167
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
181 
168
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
225 
169
เลื่อนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
462 
170
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
231 
171
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
192 
172
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
226 
173
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
404 
174
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
266 
175
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ
180 
176
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
282 
177
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรและการสอน
260 
178
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
203 
179
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
245 
180
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง
295 
181
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
282 
182
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
219 
183
งดให้บริการ วันที่ 21-23 มกราคม 2560
139 
184
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
130 
185
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2559
161 
186
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
481 
187
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
414 
188
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ-
238 
189
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
277 
190
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกอุตสาหกรรม
147 
191
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
817 
192
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
164 
193
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
336 
194
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
276 
195
สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
236 
196
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
456 
197
เลื่อนกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
322 
198
ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
199 
199
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
986 
200
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
179 
201
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2558
142 
202
ระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
257 
203
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
209 
204
แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง การใช้ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
215 
205
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
267 
206
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 เรื่องการปรับชั่วโมงเรียนรายวิชา (101519) สัมมนาวิชาชีพครู
196 
207
แนะนำการลงทะเบียนเรียน
645 
208
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
1,148 
209
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
710 
210
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
322 
211
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
979 
212
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
558 
213
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1,625 
214
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
547 
215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1,839 
216
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
1,463 
217
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
263 
218
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2558
240 
219
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
341 
220
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
160 
221
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
380 
222
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
140 
223
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
278 
224
แผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
205 
225
แผนผังปฐมนิเทศ และรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
239 
226
กำหนดการปฐมนิเทศ(รอบ 1 รอบ 2) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ 2) ปีการศึกษา 2559
637 
227
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
255 
228
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MIT)
217 
229
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
160 
230
กำหนดการ ประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
154 
231
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
166 
232
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2558
169 
233
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
2,575 
234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
621 
235
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
145 
236
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
128 
237
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
174 
238
การชำระลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
149 
239
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
259 
240
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
226 
241
ขอเชิญอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม
139 
242
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
343 
243
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันที่ 4-9 มิถุนายน 2559
234 
244
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
296 
245
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1,294 
246
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
213 
247
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
226 
248
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
267 
249
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
370 
250
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
270 
251
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดคุณสมบัติ (กรณีสอบครั้งที่ ๒ และ ๓)
218 
252
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
766 
253
งดเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
439 
254
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
1,501 
255
ด่วนหมดเขต 30 เมษายน 2559 รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
586 
256
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
202 
257
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
211 
258
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
420 
259
ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
278 
260
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
642 
261
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
333 
262
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) และสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
426 
263
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
535 
264
ติดต่อรับรูปถ่ายหมู่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
281 
265
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
365 
266
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2,150 
267
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)
491 
268
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
293 
269
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
276 
270
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
269 
271
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
342 
272
ประกาศ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
226 
273
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
210 
274
ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติราขการของบุคลากร
261 
275
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
298 
276
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
264 
277
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
168 
278
การมาติดต่อเรื่องขอรับปริญญาบัตร ที่จบไปแล้วแต่ไม่ได้มาซ้อมรับปริญญาในวันที่ 7-9 พ.ย. 58 (กลุ่มที่ไม่ได้ไปสกลนครด้วย)
295 
279
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
371 
280
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
282 
281
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2558 (มีสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพิ่มเติม)
223 
282
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
169 
283
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
284 
284
เลื่อนสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
284 
285
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
228 
286
การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
373 
287
สอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
268 
288
พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
329 
289
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
450 
290
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
268 
291
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
1,559 
292
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย ม.รภ.นม.
210 
293
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
349 
294
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
220 
295
ไฟล์ข้อมูล โครงการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2558
248 
296
ประกาศ : ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
277 
297
รหัสผ่านในการเข้าใช้ Wifi สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
489 
298
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
289 
299
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสสวท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
416 
300
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
345 
301
รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พร้อมตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
998 
302
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
604 
303
ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
379 
304
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในลำดับสำรอง มารายงานตัวเพิ่มเติม
849 
305
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
256 
306
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
266 
307
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
330 
308
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
267 
309
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1,579 
310
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์
292 
311
สำนักวิทยบริการ งดให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา
249 
312
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
2,085 
313
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
1,288 
314
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคเรียนที่ 3/2557
317 
315
การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบุคคลทั่วไป
256 
316
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
1,894 
317
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
956 
318
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านระบบบริการการศึกษา
404 
319
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
402 
320
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
610 
321
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557
387 
322
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
455 
323
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57
450 
324
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
420 
325
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
877 
326
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4,146 
327
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ
1,543 
328
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557
444 
329
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
603 
330
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557
522 
331
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา
368 
332
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
444 
333
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1,678 
334
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
1,660 
335
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
664 
336
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
679 
337
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
532 
338
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,249 
339
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
555 
340
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
1,228 
341
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1,223 
342
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
462 
343
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
863 
344
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
960 
345
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,268 
346
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
354 
347
ด่วน!!!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
771 
348
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
359 
349
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกันสัญจร
487 
350
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
279 
351
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
9,243 
352
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
549 
353
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2557
467 
354
การแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 ฐานข้อมูล
563 
355
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับดุษฏีบัณฑิต
482 
356
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
475 
357
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
556 
358
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
11,291 
359
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11,140 
360
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
11,004 
361
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
13,179 
362
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557
10,963 
363
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10,970 
364
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
10,999 
365
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
11,008 
366
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ
11,243 
367
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10,995 
368
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
10,947 
369
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
10,965 
370
ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557
10,962 
371
Proceedings NIRC 2013
12,554 
372
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue
10,961 
373
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,051 
374
จรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,453 
375
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557
10,934 
376
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
11,210 
377
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
11,011 
378
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ
11,419 
379
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)
11,033 
380
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
11,437 
381
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10,968 
382
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)
10,929 
383
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
11,020 
384
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
11,230 
385
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต
11,373 
386
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,959 
387
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,969 
388
ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,955 
389
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,960 
390
ประกาศค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,995 
391
ขยายเวลากำหนดส่ง ขออนุมัติหัวข้อฯ, ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์, ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
11,159 
392
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
10,989 
393
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนน CU-TEP กับคะแนน TOEFL
11,049 
394
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,936 
395
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11,026 
396
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,929 
397
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ
10,923 
398
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,943 
399
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
10,960 
400
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10,954 
401
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
11,151 
402
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,943 
403
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10,964 
404
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557
10,991 
405
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,978 
406
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
11,262 
407
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ
10,960 
408
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11,185 
409
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
10,960 
410
ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญศิษย์เก่าส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
10,936 
411
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
10,955 
412
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11,263 
413
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10,969 
414
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
11,297 
415
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,948 
416
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,946 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ : 364,009

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827