escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวบัณฑิต (Graduate News)

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
กำหนดการสอบประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
27 
2
รับสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเรียน ป.เอก ปีการศึกษา 2562
26 
3
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
50 
4
งดให้บริการ 23-24 มีนาคม 2562
32 
5
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท - ป.เอก ปีการศึกษา 2562
1,649 
6
ประกาศผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับ ป.โท - ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561
151 
7
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
218 
8
ขอแสดงความยินกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
215 
9
ประกาศผลการทดสอบ ETGA ภาคการศึกษาที่ 2/2561
88 
10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
234 
11
ผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2561
157 
12
ผลการสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2561
122 
13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ
319 
14
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
117 
15
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
187 
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/61
160 
17
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เพิ่มเติม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
62 
18
งดรับนักศึกษา ป.เอก สาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ
74 
19
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชาบริหารธุกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
55 
20
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
96 
21
ขอบเขตการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
77 
22
การสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ หลักสูตรและการสอน
153 
23
รับสมัครนักศึกษา ป.โท,ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561
929 
24
การสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 1/61
151 
25
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
351 
26
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 4/2560
105 
27
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]
112 
28
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
88 
29
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
194 
30
นักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบภาษาอังกฤษ
186 
31
แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบหมู่เรียนของตนเอง
440 
32
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ภาคการศึกษาที่ 2560
92 
33
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
106 
34
ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560
116 
35
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
339 
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 3/60
416 
37
รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
556 
38
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
495 
39
เพิ่มรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์การสอบประมวลความรู้และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
74 
40
ผังที่นั่งสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
106 
41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
234 
42
กำหนดการประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
155 
43
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
148 
44
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
378 
45
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
690 
46
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพฯธ์และภาคนิพนธ์ สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
94 
47
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
901 
48
การทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
198 
49
เลื่อนการอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
138 
50
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
139 
51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.บัณฑิต
1,349 
52
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก (รอบ 2)
590 
53
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
640 
54
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.โท ป.เอก
144 
55
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
680 
56
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
115 
57
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.บัณฑิต
245 
58
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต ตั้งแต่ลำดับที่ 601-784
247 
59
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
154 
60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
869 
61
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สั่งจองภาพถ่ายรูปหมู่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ติดต่อรับรูปได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
107 
62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561
436 
63
การสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
157 
64
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
363 
65
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
84 
66
ผลสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญยาเอก (เทียบโอน)
74 
67
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
76 
68
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2/60
64 
69
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
100 
70
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
142 
71
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
91 
72
เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561
397 
73
เนื้อหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 2561
824 
74
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้
135 
75
ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
114 
76
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
195 
77
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพิ่มเติม [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
132 
78
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม
98 
79
รับสมัคร ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
8,192 
80
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ปีการศึกษา 2/2560
392 
81
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
140 
82
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
105 
83
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
149 
84
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
365 
85
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ
225 
86
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
724 
87
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
232 
88
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
160 
89
ขอเชิญส่งบทความวิจัย
42 
90
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
176 
91
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
58 
92
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
215 
93
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
145 
94
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตร
344 
95
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต (รุ่น 3)
273 
96
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
111 
97
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
1,439 
98
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
158 
99
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
133 
100
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
276 
101
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
169 
102
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมีผู้ติดตาม
195 
103
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
746 
104
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
237 
105
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM work placement programme
105 
106
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
467 
107
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
535 
108
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
357 
109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
118 
110
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
158 
111
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
100 
112
แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาที่เข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
196 
113
เปิดระบบให้ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
368 
114
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
339 
115
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
235 
116
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
1,276 
117
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2560
261 
118
งดให้บริการวันที่ 15-18 มกราคม 2561
125 
119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
297 
120
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2560
117 
121
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอบเตเนื้อหา ภาคการศึกษา 1/2560
405 
122
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 2/2560
268 
123
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
415 
124
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2560
219 
125
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
1,493 
126
งดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
78 
127
แจ้งการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
357 
128
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2560
307 
129
การตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
574 
130
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นม.
540 
131
งดให้บริการ วันที่ 23-24 ก.ย. 2560
161 
132
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
268 
133
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559
206 
134
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
161 
135
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
227 
136
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
458 
137
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
209 
138
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2017
369 
139
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
506 
140
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
215 
141
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
227 
142
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
279 
143
ตรวจสอบหมู่เรียนและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
632 
144
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
250 
145
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
585 
146
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559
201 
147
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
207 
148
งดให้บริการวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
140 
149
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
430 
150
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
212 
151
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/59
355 
152
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
274 
153
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการทดสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
262 
154
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
306 
155
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
196 
156
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
428 
157
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
209 
158
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
328 
159
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
300 
160
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560
185 
161
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
224 
162
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
259 
163
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
631 
164
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
491 
165
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
249 
166
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3/2559
256 
167
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,368 
168
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
801 
169
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,309 
170
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
172 
171
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
317 
172
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
481 
173
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,133 
174
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,081 
175
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2559
216 
176
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
450 
177
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ติดต่อรับรูปถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
173 
178
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,226 
179
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
519 
180
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
365 
181
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
902 
182
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
251 
183
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
203 
184
รับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
179 
185
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
411 
186
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
459 
187
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1,850 
188
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2559
220 
189
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
207 
190
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,238 
191
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
215 
192
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
209 
193
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
200 
194
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
246 
195
เลื่อนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
489 
196
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
254 
197
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
232 
198
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
248 
199
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
430 
200
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
290 
201
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ
205 
202
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
305 
203
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรและการสอน
305 
204
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
226 
205
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
267 
206
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง
325 
207
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
313 
208
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
252 
209
งดให้บริการ วันที่ 21-23 มกราคม 2560
162 
210
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
154 
211
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2559
183 
212
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
512 
213
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
449 
214
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ-
262 
215
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
314 
216
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกอุตสาหกรรม
170 
217
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
895 
218
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
189 
219
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
359 
220
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
308 
221
สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
268 
222
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
501 
223
เลื่อนกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
350 
224
ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
229 
225
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
1,050 
226
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
208 
227
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2558
169 
228
ระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
283 
229
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
239 
230
แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง การใช้ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
242 
231
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
298 
232
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 เรื่องการปรับชั่วโมงเรียนรายวิชา (101519) สัมมนาวิชาชีพครู
222 
233
แนะนำการลงทะเบียนเรียน
693 
234
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
1,184 
235
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
740 
236
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
363 
237
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
1,015 
238
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
583 
239
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1,659 
240
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
573 
241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1,864 
242
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
1,492 
243
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
294 
244
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2558
265 
245
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
365 
246
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
183 
247
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
412 
248
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
166 
249
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
301 
250
แผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
249 
251
แผนผังปฐมนิเทศ และรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
266 
252
กำหนดการปฐมนิเทศ(รอบ 1 รอบ 2) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ 2) ปีการศึกษา 2559
664 
253
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
284 
254
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MIT)
248 
255
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
184 
256
กำหนดการ ประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
176 
257
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
187 
258
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2558
198 
259
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
2,595 
260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
681 
261
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
166 
262
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
153 
263
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
195 
264
การชำระลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
173 
265
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
294 
266
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
258 
267
ขอเชิญอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม
163 
268
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
377 
269
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันที่ 4-9 มิถุนายน 2559
251 
270
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
329 
271
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1,320 
272
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
234 
273
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
246 
274
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
286 
275
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
404 
276
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
302 
277
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดคุณสมบัติ (กรณีสอบครั้งที่ ๒ และ ๓)
239 
278
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
793 
279
งดเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
461 
280
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
1,529 
281
ด่วนหมดเขต 30 เมษายน 2559 รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
611 
282
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
224 
283
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
238 
284
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
443 
285
ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
308 
286
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
673 
287
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
376 
288
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) และสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
468 
289
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
558 
290
ติดต่อรับรูปถ่ายหมู่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
302 
291
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
402 
292
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2,172 
293
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)
512 
294
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
324 
295
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
311 
296
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
304 
297
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
366 
298
ประกาศ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
258 
299
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
235 
300
ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติราขการของบุคลากร
283 
301
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
335 
302
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
291 
303
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
192 
304
การมาติดต่อเรื่องขอรับปริญญาบัตร ที่จบไปแล้วแต่ไม่ได้มาซ้อมรับปริญญาในวันที่ 7-9 พ.ย. 58 (กลุ่มที่ไม่ได้ไปสกลนครด้วย)
329 
305
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
393 
306
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
325 
307
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2558 (มีสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพิ่มเติม)
244 
308
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
192 
309
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
320 
310
เลื่อนสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
313 
311
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
253 
312
การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
395 
313
สอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
289 
314
พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
366 
315
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
475 
316
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
297 
317
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
1,696 
318
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย ม.รภ.นม.
238 
319
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
369 
320
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
246 
321
ไฟล์ข้อมูล โครงการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2558
273 
322
ประกาศ : ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
299 
323
รหัสผ่านในการเข้าใช้ Wifi สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
537 
324
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
312 
325
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสสวท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
454 
326
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
369 
327
รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พร้อมตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1,022 
328
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
626 
329
ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
398 
330
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในลำดับสำรอง มารายงานตัวเพิ่มเติม
873 
331
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
276 
332
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
288 
333
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
353 
334
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
290 
335
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1,606 
336
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์
315 
337
สำนักวิทยบริการ งดให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา
271 
338
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
2,107 
339
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
1,307 
340
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคเรียนที่ 3/2557
337 
341
การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบุคคลทั่วไป
276 
342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
1,916 
343
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
977 
344
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านระบบบริการการศึกษา
426 
345
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
423 
346
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
633 
347
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557
444 
348
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
477 
349
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57
474 
350
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
440 
351
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
927 
352
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4,169 
353
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ
1,582 
354
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557
467 
355
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
624 
356
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557
543 
357
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา
390 
358
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
465 
359
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1,710 
360
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
1,681 
361
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
691 
362
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
700 
363
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
551 
364
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,269 
365
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
578 
366
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
1,261 
367
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1,242 
368
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
482 
369
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
881 
370
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
1,001 
371
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,287 
372
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
375 
373
ด่วน!!!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
812 
374
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
380 
375
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกันสัญจร
507 
376
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
297 
377
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
9,282 
378
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
570 
379
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2557
486 
380
การแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 ฐานข้อมูล
584 
381
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับดุษฏีบัณฑิต
502 
382
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
495 
383
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
576 
384
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
11,317 
385
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11,164 
386
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
11,024 
387
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
13,209 
388
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557
10,983 
389
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10,990 
390
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
11,020 
391
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
11,027 
392
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ
11,260 
393
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11,015 
394
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
10,969 
395
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
10,983 
396
ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557
10,982 
397
Proceedings NIRC 2013
12,735 
398
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue
10,980 
399
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,074 
400
จรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,472 
401
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557
10,953 
402
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
11,229 
403
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
11,043 
404
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ
11,470 
405
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)
11,052 
406
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
11,458 
407
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10,989 
408
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)
10,948 
409
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
11,039 
410
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
11,248 
411
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต
11,402 
412
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,978 
413
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,988 
414
ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,975 
415
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,977 
416
ประกาศค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
11,016 
417
ขยายเวลากำหนดส่ง ขออนุมัติหัวข้อฯ, ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์, ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
11,178 
418
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
11,008 
419
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนน CU-TEP กับคะแนน TOEFL
11,080 
420
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,956 
421
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11,044 
422
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,950 
423
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ
10,941 
424
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,963 
425
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
10,977 
426
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10,973 
427
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
11,171 
428
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,962 
429
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10,985 
430
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557
11,011 
431
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,997 
432
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
11,281 
433
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ
10,979 
434
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11,205 
435
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
10,980 
436
ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญศิษย์เก่าส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
10,955 
437
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
10,973 
438
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11,286 
439
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10,989 
440
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
11,344 
441
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,968 
442
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,965 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 372,550

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827