escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวบัณฑิต (Graduate News)

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
288 
2
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัย ครั้งที่ 4/2560
42 
3
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชาบริหารธุรกิจ]
61 
4
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
47 
5
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
141 
6
นักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบผังที่นั่งสอบภาษาอังกฤษ
142 
7
แจ้งนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบหมู่เรียนของตนเอง
345 
8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 ภาคการศึกษาที่ 2560
48 
9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
65 
10
ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560
82 
11
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
280 
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 3/60
372 
13
รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
514 
14
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
457 
15
เพิ่มรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์การสอบประมวลความรู้และเปลี่ยนแปลงข้อมูล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
45 
16
ผังที่นั่งสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
85 
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
193 
18
กำหนดการประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
129 
19
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561
122 
20
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
331 
21
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
633 
22
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพฯธ์และภาคนิพนธ์ สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
77 
23
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
856 
24
การทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
162 
25
เลื่อนการอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
103 
26
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
90 
27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.บัณฑิต
1,280 
28
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก (รอบ 2)
492 
29
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
596 
30
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.โท ป.เอก
114 
31
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
638 
32
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
90 
33
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.บัณฑิต
215 
34
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต ตั้งแต่ลำดับที่ 601-784
214 
35
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
122 
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
796 
37
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สั่งจองภาพถ่ายรูปหมู่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ติดต่อรับรูปได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
76 
38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561
368 
39
การสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
127 
40
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
326 
41
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
65 
42
ผลสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญยาเอก (เทียบโอน)
53 
43
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
56 
44
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2/60
44 
45
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
80 
46
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
121 
47
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
73 
48
เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561
328 
49
เนื้อหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 2561
788 
50
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้
108 
51
ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
81 
52
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
166 
53
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพิ่มเติม [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
102 
54
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม
78 
55
รับสมัคร ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
7,378 
56
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ปีการศึกษา 2/2560
369 
57
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
111 
58
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
82 
59
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
129 
60
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
330 
61
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ
192 
62
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
668 
63
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
187 
64
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
120 
65
ขอเชิญส่งบทความวิจัย
24 
66
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
139 
67
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
27 
68
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
168 
69
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
127 
70
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตร
314 
71
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต (รุ่น 3)
241 
72
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
78 
73
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
1,360 
74
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
117 
75
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
93 
76
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
243 
77
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
142 
78
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมีผู้ติดตาม
175 
79
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
680 
80
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
195 
81
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM work placement programme
73 
82
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
439 
83
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
498 
84
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
304 
85
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
94 
86
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
138 
87
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
81 
88
แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาที่เข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
140 
89
เปิดระบบให้ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
320 
90
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
305 
91
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
213 
92
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
1,207 
93
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2560
212 
94
งดให้บริการวันที่ 15-18 มกราคม 2561
105 
95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
268 
96
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2560
95 
97
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอบเตเนื้อหา ภาคการศึกษา 1/2560
385 
98
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 2/2560
200 
99
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
342 
100
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2560
177 
101
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
1,413 
102
งดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
55 
103
แจ้งการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
286 
104
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2560
240 
105
การตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
470 
106
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นม.
481 
107
งดให้บริการ วันที่ 23-24 ก.ย. 2560
125 
108
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
228 
109
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559
155 
110
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
130 
111
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
198 
112
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
393 
113
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
181 
114
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2017
301 
115
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
475 
116
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
185 
117
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
197 
118
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
225 
119
ตรวจสอบหมู่เรียนและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
578 
120
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
229 
121
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
543 
122
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559
167 
123
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
190 
124
งดให้บริการวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
123 
125
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
397 
126
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
196 
127
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/59
306 
128
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
256 
129
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการทดสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
244 
130
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
276 
131
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
180 
132
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
408 
133
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
172 
134
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
296 
135
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
269 
136
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560
167 
137
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
196 
138
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
230 
139
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
516 
140
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
454 
141
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
219 
142
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3/2559
237 
143
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,342 
144
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
763 
145
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,253 
146
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
155 
147
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
281 
148
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
458 
149
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,105 
150
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,053 
151
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2559
188 
152
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
392 
153
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ติดต่อรับรูปถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
155 
154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,156 
155
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
491 
156
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
346 
157
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
872 
158
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
223 
159
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
171 
160
รับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
153 
161
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
356 
162
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
404 
163
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1,812 
164
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2559
198 
165
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
182 
166
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,207 
167
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
195 
168
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
191 
169
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
184 
170
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
228 
171
เลื่อนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
469 
172
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
234 
173
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
201 
174
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
230 
175
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
411 
176
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
270 
177
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ
185 
178
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
287 
179
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรและการสอน
272 
180
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
208 
181
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
249 
182
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง
299 
183
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
286 
184
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
229 
185
งดให้บริการ วันที่ 21-23 มกราคม 2560
142 
186
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
135 
187
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2559
163 
188
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
485 
189
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
421 
190
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ-
240 
191
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
283 
192
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกอุตสาหกรรม
149 
193
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
834 
194
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
169 
195
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
340 
196
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
282 
197
สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
239 
198
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
472 
199
เลื่อนกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
326 
200
ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
204 
201
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
1,002 
202
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
183 
203
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2558
147 
204
ระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
259 
205
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
214 
206
แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง การใช้ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
219 
207
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
272 
208
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 เรื่องการปรับชั่วโมงเรียนรายวิชา (101519) สัมมนาวิชาชีพครู
199 
209
แนะนำการลงทะเบียนเรียน
656 
210
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
1,155 
211
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
715 
212
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
328 
213
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
987 
214
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
562 
215
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1,631 
216
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
552 
217
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1,844 
218
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
1,468 
219
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
271 
220
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2558
245 
221
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
345 
222
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
164 
223
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
387 
224
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
147 
225
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
282 
226
แผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
218 
227
แผนผังปฐมนิเทศ และรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
243 
228
กำหนดการปฐมนิเทศ(รอบ 1 รอบ 2) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ 2) ปีการศึกษา 2559
642 
229
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
261 
230
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MIT)
223 
231
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
166 
232
กำหนดการ ประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
159 
233
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
171 
234
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2558
174 
235
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
2,578 
236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
642 
237
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
151 
238
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
135 
239
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
180 
240
การชำระลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
156 
241
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
265 
242
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
231 
243
ขอเชิญอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม
144 
244
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
347 
245
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันที่ 4-9 มิถุนายน 2559
238 
246
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
301 
247
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1,300 
248
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
216 
249
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
229 
250
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
270 
251
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
375 
252
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
275 
253
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดคุณสมบัติ (กรณีสอบครั้งที่ ๒ และ ๓)
223 
254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
769 
255
งดเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
443 
256
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
1,505 
257
ด่วนหมดเขต 30 เมษายน 2559 รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
590 
258
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
206 
259
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
215 
260
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
424 
261
ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
284 
262
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
649 
263
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
351 
264
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) และสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
438 
265
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
538 
266
ติดต่อรับรูปถ่ายหมู่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
285 
267
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
372 
268
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2,154 
269
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)
494 
270
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
296 
271
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
279 
272
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
275 
273
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
346 
274
ประกาศ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
231 
275
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
214 
276
ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติราขการของบุคลากร
264 
277
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
302 
278
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
270 
279
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
172 
280
การมาติดต่อเรื่องขอรับปริญญาบัตร ที่จบไปแล้วแต่ไม่ได้มาซ้อมรับปริญญาในวันที่ 7-9 พ.ย. 58 (กลุ่มที่ไม่ได้ไปสกลนครด้วย)
298 
281
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
375 
282
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
288 
283
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2558 (มีสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพิ่มเติม)
226 
284
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
172 
285
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
293 
286
เลื่อนสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
291 
287
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
233 
288
การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
376 
289
สอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
271 
290
พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
334 
291
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
457 
292
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
275 
293
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
1,598 
294
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย ม.รภ.นม.
215 
295
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
352 
296
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
226 
297
ไฟล์ข้อมูล โครงการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2558
252 
298
ประกาศ : ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
282 
299
รหัสผ่านในการเข้าใช้ Wifi สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
503 
300
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
293 
301
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสสวท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
426 
302
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
351 
303
รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พร้อมตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1,004 
304
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
606 
305
ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
382 
306
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในลำดับสำรอง มารายงานตัวเพิ่มเติม
852 
307
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
258 
308
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
270 
309
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
334 
310
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
271 
311
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1,585 
312
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์
296 
313
สำนักวิทยบริการ งดให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา
253 
314
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
2,089 
315
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
1,290 
316
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคเรียนที่ 3/2557
320 
317
การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบุคคลทั่วไป
259 
318
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
1,897 
319
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
960 
320
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านระบบบริการการศึกษา
407 
321
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
405 
322
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
614 
323
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557
400 
324
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
458 
325
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57
454 
326
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
423 
327
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
891 
328
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4,149 
329
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ
1,557 
330
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557
448 
331
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
606 
332
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557
525 
333
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา
371 
334
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
447 
335
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1,681 
336
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
1,663 
337
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
670 
338
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
682 
339
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
535 
340
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,253 
341
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
559 
342
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
1,238 
343
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1,226 
344
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
466 
345
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
866 
346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
966 
347
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,272 
348
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
358 
349
ด่วน!!!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
784 
350
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
364 
351
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกันสัญจร
490 
352
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
282 
353
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
9,256 
354
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
552 
355
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2557
469 
356
การแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 ฐานข้อมูล
567 
357
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับดุษฏีบัณฑิต
485 
358
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
480 
359
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
560 
360
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
11,298 
361
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11,142 
362
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
11,009 
363
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
13,183 
364
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557
10,967 
365
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10,974 
366
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
11,004 
367
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
11,012 
368
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ
11,245 
369
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11,000 
370
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
10,952 
371
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
10,968 
372
ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557
10,965 
373
Proceedings NIRC 2013
12,584 
374
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue
10,965 
375
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,056 
376
จรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,457 
377
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557
10,936 
378
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
11,214 
379
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
11,021 
380
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ
11,437 
381
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)
11,037 
382
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
11,440 
383
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10,974 
384
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)
10,933 
385
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
11,023 
386
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
11,233 
387
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต
11,383 
388
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,962 
389
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,971 
390
ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,957 
391
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,962 
392
ประกาศค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
11,000 
393
ขยายเวลากำหนดส่ง ขออนุมัติหัวข้อฯ, ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์, ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
11,162 
394
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
10,992 
395
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนน CU-TEP กับคะแนน TOEFL
11,055 
396
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,940 
397
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11,029 
398
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,932 
399
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ
10,926 
400
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,947 
401
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
10,962 
402
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10,956 
403
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
11,155 
404
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,947 
405
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10,969 
406
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557
10,995 
407
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,982 
408
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
11,265 
409
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ
10,964 
410
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11,188 
411
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
10,965 
412
ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญศิษย์เก่าส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
10,940 
413
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
10,958 
414
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11,266 
415
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10,973 
416
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
11,307 
417
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,951 
418
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,949 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 367,240

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827