หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ข่าวบัณฑิต (Graduate News)

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
246 
2
นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพฯธ์และภาคนิพนธ์ สามารถชำระเงินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
24 
3
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
500 
4
การทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
91 
5
เลื่อนการอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.เอก ปีการศึกษา 2561
41 
6
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
52 
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ป.บัณฑิต
1,141 
8
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก (รอบ 2)
314 
9
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
537 
10
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.โท ป.เอก
92 
11
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
589 
12
การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
59 
13
ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ ป.บัณฑิต
193 
14
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต ตั้งแต่ลำดับที่ 601-784
183 
15
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
89 
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
730 
17
ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สั่งจองภาพถ่ายรูปหมู่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ติดต่อรับรูปได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
60 
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท-ป.เอก ปีการศึกษา 2561
307 
19
การสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
99 
20
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
296 
21
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
45 
22
ผลสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญยาเอก (เทียบโอน)
35 
23
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
35 
24
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 2/60
31 
25
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
66 
26
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
104 
27
ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55 
28
เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561
297 
29
เนื้อหาและขอบข่ายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต 2561
744 
30
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้
89 
31
ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
64 
32
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
142 
33
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพิ่มเติม [สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]
72 
34
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม
66 
35
รับสมัคร ป.บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
6,169 
36
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ปีการศึกษา 2/2560
352 
37
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
89 
38
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
69 
39
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
119 
40
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
307 
41
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพื่อการประกอบวิชาชีพ
172 
42
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
636 
43
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
148 
44
การพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
99 
45
ขอเชิญส่งบทความวิจัย
13 
46
การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
118 
47
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
16 
48
กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
135 
49
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
115 
50
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติบัตร
294 
51
ประกาศกำหนดรับเอกสารทางการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต (รุ่น 3)
217 
52
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การยกเลิกการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
59 
53
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
1,290 
54
ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
96 
55
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
72 
56
รายชื่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี
223 
57
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
120 
58
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีและมีผู้ติดตาม
164 
59
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
654 
60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
173 
61
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM work placement programme
56 
62
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 30 ชั่วโมง
417 
63
รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
478 
64
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
290 
65
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
78 
66
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
123 
67
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
69 
68
แจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาที่เข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
110 
69
เปิดระบบให้ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว
288 
70
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง วันเวลา ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติและผลการสอบประมวลความรู้ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
282 
71
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
195 
72
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
1,161 
73
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับทุนและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2560
172 
74
งดให้บริการวันที่ 15-18 มกราคม 2561
95 
75
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
253 
76
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษา 1/2560
81 
77
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอบเตเนื้อหา ภาคการศึกษา 1/2560
374 
78
กำหนดการสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 2/2560
161 
79
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
311 
80
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2560
148 
81
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
1,353 
82
งดให้บริการ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560
41 
83
แจ้งการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
248 
84
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 1/2560
212 
85
การตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
408 
86
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นม.
429 
87
งดให้บริการ วันที่ 23-24 ก.ย. 2560
111 
88
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
201 
89
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559
134 
90
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
113 
91
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
170 
92
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
362 
93
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย
168 
94
ขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ NIRC 2017
261 
95
ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
464 
96
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
170 
97
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
185 
98
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
195 
99
ตรวจสอบหมู่เรียนและรหัสประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
549 
100
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
219 
101
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
523 
102
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3/2559
151 
103
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
179 
104
งดให้บริการวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560
113 
105
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
384 
106
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
187 
107
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/59
268 
108
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
248 
109
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการทดสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
231 
110
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
259 
111
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
169 
112
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
397 
113
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
155 
114
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
281 
115
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
258 
116
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ETGA ประจำปีการศึกษา 2560
158 
117
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
179 
118
การงดเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
215 
119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
385 
120
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
443 
121
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
208 
122
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3/2559
225 
123
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,323 
124
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
739 
125
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,214 
126
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2559
140 
127
การสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
266 
128
สาขาวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
446 
129
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,097 
130
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,040 
131
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2559
180 
132
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
348 
133
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ติดต่อรับรูปถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
146 
134
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
1,125 
135
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
479 
136
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
336 
137
ขยายเวลาการรับสมัคร ป.เอก และรับสมัครนักศึกษา ป.โท รอบที่ 2
860 
138
ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
207 
139
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
164 
140
รับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
143 
141
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
322 
142
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
376 
143
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
1,781 
144
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 2/2559
186 
145
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559
171 
146
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
1,191 
147
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
179 
148
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
180 
149
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559
176 
150
การชำระเงินค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
218 
151
เลื่อนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559
457 
152
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
221 
153
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
179 
154
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2559
220 
155
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
397 
156
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ
258 
157
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุกิจ
174 
158
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
277 
159
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรและการสอน
247 
160
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
198 
161
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง (เพิ่มเติม)
239 
162
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จำนวน 30 ชั่วโมง
282 
163
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2
273 
164
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
213 
165
งดให้บริการ วันที่ 21-23 มกราคม 2560
134 
166
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2559
124 
167
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2559
153 
168
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มจำนวน 30 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2559
472 
169
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
407 
170
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ-
231 
171
ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
271 
172
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกอุตสาหกรรม
140 
173
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
791 
174
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
158 
175
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
330 
176
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครขอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
271 
177
สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
214 
178
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
446 
179
เลื่อนกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร งานเลี้ยงแสดงความยินดี และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
314 
180
ติดต่อรับบัตรนักศึกษา
194 
181
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
962 
182
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
173 
183
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2558
135 
184
ระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2559
252 
185
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
204 
186
แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559 เรื่อง การใช้ระบบอินเตอร์เนตของมหาวิทยาลัย
210 
187
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
262 
188
แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 เรื่องการปรับชั่วโมงเรียนรายวิชา (101519) สัมมนาวิชาชีพครู
190 
189
แนะนำการลงทะเบียนเรียน
633 
190
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
1,143 
191
เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
702 
192
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
311 
193
รหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559
969 
194
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
553 
195
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1,620 
196
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
541 
197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
1,833 
198
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
1,458 
199
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
257 
200
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2558
235 
201
ประกาศ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
334 
202
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การเรียนการสอนวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
154 
203
การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
375 
204
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
133 
205
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
273 
206
แผนผังที่นั่งสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)
196 
207
แผนผังปฐมนิเทศ และรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2559
233 
208
กำหนดการปฐมนิเทศ(รอบ 1 รอบ 2) และประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(รอบ 2) ปีการศึกษา 2559
631 
209
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558
247 
210
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (MIT)
212 
211
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
154 
212
กำหนดการ ประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
149 
213
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
160 
214
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2558
163 
215
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
2,567 
216
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบ 2
613 
217
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
140 
218
การกำหนดขอบข่ายเนื้อหาวิชาในการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
122 
219
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558
168 
220
การชำระลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
144 
221
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
252 
222
ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
220 
223
ขอเชิญอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม
132 
224
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
334 
225
บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันที่ 4-9 มิถุนายน 2559
229 
226
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ
288 
227
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
1,284 
228
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
205 
229
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกและสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
217 
230
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ
258 
231
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
362 
232
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
262 
233
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบวัดคุณสมบัติ (กรณีสอบครั้งที่ ๒ และ ๓)
212 
234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
759 
235
งดเปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559
431 
236
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)
1,486 
237
ด่วนหมดเขต 30 เมษายน 2559 รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
571 
238
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเทคนิคในการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
194 
239
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
197 
240
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
416 
241
ขอบเขตเนื้อหาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้
273 
242
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
635 
243
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
326 
244
กำหนดการ สอบวัดคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) และสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข) ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
416 
245
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
528 
246
ติดต่อรับรูปถ่ายหมู่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ร้านโปรคัลเลอร์
274 
247
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
355 
248
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2,142 
249
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2)
484 
250
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
286 
251
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
268 
252
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
263 
253
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
334 
254
ประกาศ เรื่อง การงดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
219 
255
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
202 
256
ประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติราขการของบุคลากร
254 
257
การสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
290 
258
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
256 
259
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
157 
260
การมาติดต่อเรื่องขอรับปริญญาบัตร ที่จบไปแล้วแต่ไม่ได้มาซ้อมรับปริญญาในวันที่ 7-9 พ.ย. 58 (กลุ่มที่ไม่ได้ไปสกลนครด้วย)
289 
261
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
365 
262
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
272 
263
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2558 (มีสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เพิ่มเติม)
217 
264
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
164 
265
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
278 
266
เลื่อนสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
279 
267
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา หลักสูตรนานาชาติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
222 
268
การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
367 
269
สอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
263 
270
พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
322 
271
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
445 
272
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557
261 
273
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
1,478 
274
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ธนาคารกรุงศรี สาขาย่อย ม.รภ.นม.
204 
275
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
342 
276
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
213 
277
ไฟล์ข้อมูล โครงการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2558
239 
278
ประกาศ : ผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
271 
279
รหัสผ่านในการเข้าใช้ Wifi สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
472 
280
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558
281 
281
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสสวท. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
406 
282
ผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
339 
283
รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พร้อมตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
993 
284
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
597 
285
ผลการสอบสัมภาษณ์ ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
373 
286
ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในลำดับสำรอง มารายงานตัวเพิ่มเติม
842 
287
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
252 
288
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
261 
289
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
326 
290
แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2/2557
263 
291
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1,568 
292
ประกาศให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์
286 
293
สำนักวิทยบริการ งดให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษา
244 
294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
2,080 
295
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
1,281 
296
ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย ภาคเรียนที่ 3/2557
311 
297
การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบุคคลทั่วไป
250 
298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
1,888 
299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
951 
300
ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิมพ์ใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ผ่านระบบบริการการศึกษา
398 
301
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
396 
302
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558
605 
303
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557
373 
304
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557
449 
305
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57
446 
306
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
415 
307
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
870 
308
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
4,141 
309
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ
1,537 
310
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557
439 
311
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
596 
312
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557
517 
313
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา
363 
314
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
440 
315
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
1,672 
316
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
1,655 
317
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
660 
318
การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
675 
319
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลการวิจัย/วิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
526 
320
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,245 
321
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
551 
322
บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
1,221 
323
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1,217 
324
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
457 
325
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
858 
326
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)
954 
327
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1,262 
328
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
350 
329
ด่วน!!!! ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558
761 
330
ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
354 
331
ขอเชิญอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกันสัญจร
482 
332
เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
272 
333
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
9,236 
334
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
541 
335
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2557
461 
336
การแจ้งสิทธิ์การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 13 ฐานข้อมูล
558 
337
ผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักเรียนระดับดุษฏีบัณฑิต
478 
338
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
471 
339
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
551 
340
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล
11,285 
341
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
11,135 
342
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
10,999 
343
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
13,174 
344
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557
10,959 
345
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
10,964 
346
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
10,994 
347
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
11,002 
348
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ
11,238 
349
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10,991 
350
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557
10,943 
351
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
10,961 
352
ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557
10,957 
353
Proceedings NIRC 2013
12,490 
354
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue
10,955 
355
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,045 
356
จรรยาบรรณนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11,449 
357
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557
10,930 
358
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
11,202 
359
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
11,004 
360
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ
11,404 
361
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)
11,024 
362
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
11,431 
363
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10,963 
364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)
10,924 
365
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
11,015 
366
ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
11,225 
367
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบัณฑิต
11,366 
368
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,954 
369
ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,964 
370
ประกาศ : รับสมัครนักศึกษาโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
10,948 
371
ประกาศ : เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,953 
372
ประกาศค่าสมัครและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,990 
373
ขยายเวลากำหนดส่ง ขออนุมัติหัวข้อฯ, ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์, ขอสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
11,154 
374
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
10,985 
375
ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ ระหว่างคะแนน CU-TEP กับคะแนน TOEFL
11,041 
376
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
10,932 
377
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
11,022 
378
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
10,925 
379
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ
10,919 
380
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,938 
381
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
10,956 
382
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10,950 
383
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
11,146 
384
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
10,939 
385
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10,959 
386
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557
10,986 
387
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
10,974 
388
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
11,257 
389
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ
10,956 
390
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11,180 
391
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
10,955 
392
ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญศิษย์เก่าส่งใบสมัครเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
10,930 
393
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
10,951 
394
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
11,255 
395
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10,964 
396
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
11,286 
397
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,944 
398
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10,942 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.
ลงทะเบียนรับอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 23.20.223.212
คุณเข้าชมลำดับที่ : 348,085

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827