หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ

หัวข้อข่าว

อ่าน

1
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2560
503 
2
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกันยายน ปี 2560
272 
3
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2560
283 
4
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกรกฎาคม ปี 2560
345 
5
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมิถุนายน ปี 2560
220 
6
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤษภาคม ปี 2560
425 
7
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนเมษายน ปี 2560
372 
8
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมีนาคม ปี 2560
768 
9
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
307 
10
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนมกราคม ปี 2560
276 
11
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2559
311 
12
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
324 
13
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ปี 2559
232 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 4 คน
IP : 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ : 364,012

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827