หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ภาพกิจกรรม

ลำดับ

หัวข้อ

อ่าน

1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก (Kick Off NRRU Green University)
141 
2
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 (รอบ 2)
176 
3
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
173 
4
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชมอนุสรณ์ 70 ปี
157 
5
วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ป บัณฑิต
290 
6
วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
240 
7
วันที่ื 17 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรมสอบคัดเลือก ป. บัณฑิต ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
343 
8
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
234 
9
วันที่ 2-4 พ.ค. 2560 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
221 
10
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
227 
11
วันที่ 20-21 เม.ย. 60 โครงการอบรมการสร้างเครื่องมือ
210 
12
วันที่ 5 เมษายน 2560 ภาพกิจกรรมโครงการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย และรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์
298 
13
วันที่ 4 เมษายน 2560 ภาพกิจกรรม Lunch talk
135 
14
วันที่ 12 มีนาคม 2560 ภาพกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์
157 
15
วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปากช่อง
142 
16
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ปัจฉิมนิเทศน์ ป บัณฑิต
150 
17
วันที่ 21 มกราคม 2560 กิจกรรมซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันแรก)
112 
18
วันที่ 23 มกราคม 2560 พิธีสวมครุยและมอบช่อดอกไม้ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2559
186 
19
วันที่ 19 มกราคม 2560 ประชุม KM ประธานสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
107 

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.
ลงทะเบียนรับอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 318,242

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827