หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย


 

 

หน้าที่

1.  ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

2.  ดูแลการบริหารงานของรองคณบดีและฝ่ายต่าง ๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย

3.  ประสานงานระดับคณะในการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา

4.  ประสานงานหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

5.  ควบคุมดูแลให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

6.  ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

 

 หน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีในงานต่อไปนี้

1.  กำกับดูแลงานสำนักงานคณะและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

2.  กำกับดูแลงานบริหารทั่วไป

3.  กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล

4.  กำกับดูแลงานนโยบายและแผนและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

5.  กำกับดูแลงานคลังและพัสดุและจัดวางระบบการควบคุมภายใน

6.  งานบริหารความเสี่ยง

7.  งานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร

8.  งานส่งเสริมและพัฒนากิจการของคณะ

9.  งานอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์

10. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย

 

 หน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีในงานต่อไปนี้ 

1.  งานบริหารและบริการทางวิชาการ

2.  งานมาตรฐานการศึกษา

3.  งานหลักสูตรและแผนการเรียน

4.  งานทุนและการวิจัย

5.  งานวารสารราชพฤกษ์ และสารสีมา

6.  งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย

 

หน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีในงานต่อไปนี้

1.  งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2.  งานประกันคุณภาพการศึกษา

3.  งานประชุม และสัมมนาวิชาการ

4.  งานจัดทำรายงานประจำปี

5.  งานการจัดการความรู้

6.  งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย

หน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดีในงานต่อไปนี้

1.  งานประสานความร่วมมือสถาบันเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

2.  งานบริการแก่สังคมและการเผยแพร่องค์ความรู้

3.  งานประชาสัมพันธ์

4.  งานวิเทศสัมพันธ์

5.  งานมาตรฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศ

6.  งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย

 


ระบบการบริหารหลักสูตร

ระบบการบริหารหลักสูตร อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ซึ่งจะทำหน้าที่พิจารณา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พิจารณาและคัดเลือกอาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงร่าง และสอบวิทยานิพนธ์ และการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ทั้งของคณาจารย์และนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา

 

ระบบการเปิดสอน

ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นหลักสูตรในแผน ก(2) ทั้งสิ้น คือมีการทำ วิทยานิพนธ์ โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

 

สำหรับการเปิดสอนใน ภาคปกติ สอนวันจันทร์-ศุกร์ ปีละ 2 ภาคการศึกษา

ภาคพิเศษ สอนวันเสาร์-อาทิตย์ ปีละ 3 ภาคการศึกษา

 

อาจารย์ผู้สอน

ในแต่ละวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผู้สอนอย่างน้อย 2 คน และผู้ที่ทำการสอนต้องมีวุฒิปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่ารองศาสตราจารย์ ยกเว้นในรายวิชาเสริม

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน ดูรายละเอียดจากรายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขา

 

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการกำหนดเป็นประกาศของสถาบันว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งประธานผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานสอบ วิทยานิพนธ์

 

หมายเหตุ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนการสอบอื่น ๆ การจัดทำวิทยานิพนธ์ การให้สำเร็จการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพของการจัดบัณฑิตศึกษา การป้องกันและการแก้ปัญหาและการพัฒนาโครงการเปิดสอนหรือการปฏิบัติงาน ดูได้จากรายงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละสาขา

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 4 คน
IP : 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ : 364,006

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827