escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ปฏิทินการศึกษา

 

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

- ภาคปกติ

 --

- ภาคพิเศษ

 - ภาคพิเศษ

 --

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

         - ภาคปกติ

 

         - ภาคพิเศษ 

 -ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง) 

 

- ภาคพิเศษ

- ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง)

 

 - ภาคพิเศษ 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

- ภาคปกติ

 

 

- ภาคพิเศษ

- ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง)

 

ภาคพิเศษ 

ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง วันจัดกิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์)

ภาคพิเศษ 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

- ภาคปกติ

 

- ภาคพิเศษ
(ใช้สำหรับ ป.บัณฑิต ป.โท และ ป.เอก)

 - ภาคพิเศษ
- ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง)

 ภาคพิเศษ

 

 

 

ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

- ภาคปกติ

 - ภาคพิเศษ

- ภาคพิเศษ

 - ภาคพิเศษ

 
 

 - ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง)

 
 

 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ

 

 

  

ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 ภาคเรียนที่ 3 (ฤดูร้อน)

- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลง)
(นศ.รหัส 56 ให้เลือกชำระแบบแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเป็นงวดเท่านั้น)

 ภาคพิเศษ
นักศึกษาที่ยังมีเรียนรายวิชา Coursework สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บล่าช้าได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2557

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,051

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827