escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติจบ

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555  
  วันที่ 12 มิถุนายน 2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
  วันที่ 26 มิถุนายน 2555  
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555  
  วันที่ 11 กันยายน 2555  
  วันที่ 9 ตุลาคม 2555  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

วันที่ 11 ธันวาคม 2555  

วันที่ 15 มกราคม 2556

วันที่ 15 มกราคม 2556  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
  วันที่ 19 มีนาคม 2556

วันที่ 19 มีนาคม 2556

  วันที่ 4 เมษายน 2556  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  
  วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
  วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
  วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  
  วันที่ 3 ธันวาคม 2556

วันที่ 3 ธันวาคม 2556

  วันที่ 14 มกราคม 2557  
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  
วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557  
  วันที่ 8 เมษายน 2557  
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

  วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  วันที่ 1 ตุลาคม 2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557  
  วันที่ 6 มกราคม  2558

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันที่ 13 มีนาคม 2558

วันที่ 13 มีนาคม 2558

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2558

 
 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558

วันที่ 4 สิงหาคม 2558

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (เวียน)

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (เวียน)

 

วันที่ 15 กันยายน 2558

วันที่ 15 กันยายน 2558

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

 

วันที่ 12 มกราคม 2559

 
 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

 
 

วันที่ 2 มีนาคม 2559

 
 

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

 วันที่ 6 กันยายน 2559 วันที่ 6 กันยายน 2559  
  วันที่ 11 ตุลาคม 2559  
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559  
  วันที่ 10 มกราคม 2560  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
 วันที่ 7 มีนาคม 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560

 วันที่ 4 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
  วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 8 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 5 กันยายน 2560

วันที่ 5 กันยายน 2560

  วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

  วันที่ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  
 วันที่ 6 มีนาคม 2561
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต มาติดต่อรับทรานสคริป
วันที่ 30 มี.ค. 61
คลิกเพื่อดูกำหนดการ
วันที่ 6 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561

 วันที่ 4 เมษายน 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
  วันที่ 7 สิงหาคม 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  วันที่ 4 กันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561

  วันที่ 2 ตุลาคม 2561  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่ 8 มกราคม 2562
*รายชื่อ นศ.ที่สำเร็จการศึกษารอบนี้ เป็นรายชื่อที่เสนอเพื่ออนุมัติจบ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61 เพื่อเข้าประชุมรอบเดือนธันวาคม  แต่เนื่องจากเดือนธันวาคมไม่มีการประชุม จึงนำรายชื่ออนุมัติจบรอบ 8 ม.ค. 62

**นศ.ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที่ 15 พ.ย. 61  จะได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562


 ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษา  ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและ Transcript ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หลังจากเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยประมาณ 1 สัปดาห์ (สอบถามวันเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (อาคาร 9  ชั้น 1)  ภายใน 6 เดือนหลังจากวันอนุมัติ


  ** ผู้ที่ได้รับอนุมัติจบ รอบวันที่  7 มีนาคม 2562  ให้คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบฟอร์ม >>บัตรค่าประกันของเสียหาย โดยกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและนำไปยื่นที่ห้องกองคลัง  (อาคาร 9 ชั้น 1)  เพื่อขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  และให้ติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (อาคาร 9 ชั้น 1)  ตั้งแต่เวลา 09.00-14.45 น. ของทุกวันทำการ **

** Those who have approved for graduation on March 7, 2019, click here to download the form.  Filling out the details and submitting to the Finance Division (Building 9, 1st Floor) to register for Master's / Doctoral Degree and receive the transcript from April 5, 2019 at the Academic Promotion and Registration Office (Building 9, 1st Floor) from 09.00-14.45 of every working day **

***ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559, 8 พฤศจิกายน 2559 และ 6 ธันวาคม 2559  ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559  วันจันทร์-ศุกร์ ติดต่อที่อาคาร 9 ชั้น 5 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  และวันเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อที่อาคาร 9 ชั้น 1 (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ***

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 372,550

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827