escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติจบ

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555  
  วันที่ 12 มิถุนายน 2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
  วันที่ 26 มิถุนายน 2555  
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555  
  วันที่ 11 กันยายน 2555  
  วันที่ 9 ตุลาคม 2555  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

วันที่ 11 ธันวาคม 2555  

วันที่ 15 มกราคม 2556

วันที่ 15 มกราคม 2556  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
  วันที่ 19 มีนาคม 2556

วันที่ 19 มีนาคม 2556

  วันที่ 4 เมษายน 2556  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  
  วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
  วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
  วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  
  วันที่ 3 ธันวาคม 2556

วันที่ 3 ธันวาคม 2556

  วันที่ 14 มกราคม 2557  
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  
วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557  
  วันที่ 8 เมษายน 2557  
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

  วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  วันที่ 1 ตุลาคม 2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557  
  วันที่ 6 มกราคม  2558

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันที่ 13 มีนาคม 2558

วันที่ 13 มีนาคม 2558

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2558

 
 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558

วันที่ 4 สิงหาคม 2558

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (เวียน)

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 (เวียน)

 

วันที่ 15 กันยายน 2558

วันที่ 15 กันยายน 2558

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

 
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558

 

วันที่ 12 มกราคม 2559

 
 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

 
 

วันที่ 2 มีนาคม 2559

 
 

วันที่ 5 เมษายน 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

 
 

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

 วันที่ 6 กันยายน 2559 วันที่ 6 กันยายน 2559  
  วันที่ 11 ตุลาคม 2559  
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559  
  วันที่ 10 มกราคม 2560  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
 วันที่ 7 มีนาคม 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560

 วันที่ 4 เมษายน 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  
  วันที่ 6 มิถุนายน 2560  
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
  วันที่ 8 สิงหาคม 2560  
  วันที่ 5 กันยายน 2560

วันที่ 5 กันยายน 2560

  วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

  วันที่ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  
 วันที่ 6 มีนาคม 2561
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต มาติดต่อรับทรานสคริป
วันที่ 30 มี.ค. 61
คลิกเพื่อดูกำหนดการ
วันที่ 6 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561

 วันที่ 4 เมษายน 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

  วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  
  วันที่ 7 สิงหาคม 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  วันที่ 4 กันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561

  วันที่ 2 ตุลาคม 2561  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่ 8 มกราคม 2562
*รายชื่อ นศ.ที่สำเร็จการศึกษารอบนี้ เป็นรายชื่อที่เสนอเพื่ออนุมัติจบ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61 เพื่อเข้าประชุมรอบเดือนธันวาคม  แต่เนื่องจากเดือนธันวาคมไม่มีการประชุม จึงนำรายชื่ออนุมัติจบรอบ 8 ม.ค. 62

**นศ.ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที่ 15 พ.ย. 61  จะได้รับการเสนอชื่อเข้าประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562   ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษา  ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและ


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,053

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827