escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ 

สารบัญ

คำร้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

คำร้องอื่นๆ

Template วิทยานิพนธ์ 

Template ภาคนิพนธ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)

 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

 


 >>แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา<<

 >>แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา<< 

>>แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคณวุฒิ แต่งตั้งเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา<<

.................................................................................

>>แบบฟอร์มจัดทำโครงการ-จัดหาวิทยากรรายวิชา<<

>>แบบฟอร์มจัดทำโครงการ-สาขาวิชา<< >>Word<<   >>PDF<<

>>แบบฟอร์มจัดทำโครงการเชิญวิทยากรรายวิชา<<

>>ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม<<

แบบสรุปผลการนำส่งผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา >>Word<<   >>PDF<<

คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา/คำร้องขอจบการศึกษา (คร.2)


 

คำร้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

คำร้องอื่นๆ 

บ.1  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์อย่างย่อ

- คำร้องทั่วไป

บ.2  แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) - คำร้องขอโอนรายวิชา
บ.2  แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท) - คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
บ.2  แบบขอสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ (ป.โท) - คำร้องขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น
บ.3  แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ - คำร้องขอแก้ I, ร
บ.4  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - คำร้องขอจบการศึกษา, ขอ Transcript (คร.2)
บ.5  แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ - คำร้องขอลาพักการเรียน 
- บันทึกข้อความ ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
บ.6  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (ป.เอก) - แบบฟอร์มการขอใช้ห้องและโสตทัศนูปกรณ์
บ.6  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (ป.โท) - การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ
บ.6  แบบขอสอบภาคนิพนธ์ (ปโ.ท) - คำร้องขอสอบประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข)
บ.7  แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ - แบบบันทึกสอนแทน / สอนชดเชย ระดับบัณฑิตศึกษา
บ.8(1)  แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

บ.8(2)  แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

-ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

- ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารและอื่น ๆ ยกเว้นค่าวิทยากร)

- รายงานการเดินทาง

บ.9  แบบเสนอวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ - บันทึกข้อความ
คำร้องขอออกหนังสือ  (ผู้เชี่ยวชาญ, ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ, ขอเก็บข้อมูลฯ, อื่นๆ)   >>>      
- คำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศ (ป.เอก)
บ.11 แบบแสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
        ระดับมหาบัณฑิต

- คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)

บ.12 แบบแสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ
        ระดับดุษฎีบัณฑิต
- คำร้องขอลาออก
บ.13 แบบแสดงความจำนงการลงทะเบียนภาคนิพนธ์ - แบบฟอร์ม บัตรค่าประกันของเสียหาย
คำร้องขอขยายเวลาการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังสอบ
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
   
   
กลับไปที่สารบัญ Download  
   
   

Template วิทยานิพนธ์

Template ภาคนิพนธ์

**นักศึกษาต้องดูคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยทุกส่วน**

หน้าปกวิทยานิพนธ์ (ปกนอก, ปกในภาษาไทย,
ปกในภาษาอังกฤษ)     ป.โท
     ป.เอก
หน้าปกภาคนิพนธ์ (ปกนอก, ปกในภาษาไทย, ปกในภาษาอังกฤษ)
หน้าอนุมัติ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)     ป.โท     ป.เอก หน้าอนุมัติ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)     ป.โท     ป.เอก บทคัดย่อ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
สารบัญ (สารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญภาพ)     ป.โท     ป.เอก สารบัญ (สารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญภาพ)
กิตติกรรมประกาศ     ป.โท     ป.เอก กิตติกรรมประกาศ
เนื้อหาบทที่ 1-5 (ใช้การตั้งค่าเหมือนกันทุกบท)     ป.โท     ป.เอก เนื้อหาบทที่ 1-5 (ใช้การตั้งค่าเหมือนกันทุกบท)
หน้าบอกตอน บรรณานุกรม, ภาคผนวก, ภาคผนวก ก เป็นต้นไป
(ให้ใช้รูปแบบเดียวกัน)
     ป.โท     ป.เอก
หน้าบอกตอน บรรณานุกรม, ภาคผนวก,
ภาคผนวก ก เป็นต้นไป (ให้ใช้รูปแบบเดียวกัน)
บรรณานุกรม     ป.โท     ป.เอก บรรณานุกรม
ประวัติย่อผู้ทำวิทยานิพนธ์     ป.โท     ป.เอก ประวัติย่อผู้ทำภาคนิพนธ์

เอ็กซ์บาร์ 

<a target="_blank" href="/grad/Us


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,053

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827