escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


KM ด้านวิชาการ

ปีงบประมาณ 2560-2561

ปีงบประมาณ 2558-2559

การบรรยาย หัวข้อ "แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์"
โดย ผศ. ดร. อดิศร  เนาวนนท์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
ณ Chateau de Khaoyai อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

การบรรยาย หัวข้อ "ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา"
โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

 

 

 

การบรรยาย หัวข้อ "งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย"
โดย ดร. กฤตยา  นาคประสิทธิ์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ

 

 

  

 

  • การบรรยาย "ธรรมะกับบัณฑิต"  โดย ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 

 

ตอนที่ 1/5

 

ตอนที่ 2/5

 

 

ตอนที่ 3/5

 

 

ตอนที่ 4/5

 

 

ตอนที่ 5/5

 

 

 

ปีการศึกษา 2556 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556: การบริหารสาขาวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2
เรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : วิจัยลงจากหิ้ง"
วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ The Bloom Hotel by TV Pool

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของนักศึกษา/วิจัยลงจากหิ้ง

ภาพกิจกรรม วันที่ 28-30 เมษายน 2557

 

 

 

ปีการศึกษา 2555 

การนำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาอังกฤษ

"ถอดบทเรียนจากนักศึกษา "เรียนอย่างไรให้จบไวภายใน 5 เทอม"

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การบริหารสาขาวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556  ณ วังน้ำเขียวลอดจ์ รีสอร์ท

สรุปโครงการ

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมการ จัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2555 ณ เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

KM บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
 

powerpoint ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ (การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษาในรายวิชา)
powerpoint ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ (การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของรายวิชาระดับอุดมศึกษา)
powerpoint ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ (การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตรอุดมศึกษา)


Template มคอ. 3 ระดับบัณฑิตศึกษา

 

วิดีโอ อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2555

mko20june55-01 http://www.youtube.com/watch?v=D3d_YEQZ_lw

mko20june55-02 http://www.youtube.com/watch?v=U6esm6X5llw

mko20june55-03 http://www.youtube.com/watch?v=VF6b7LpCL_E

mko20june55-04 http://www.youtube.com/watch?v=OwrsFUlm0LE

mko20june55-05 http://www.youtube.com/watch?v=ZYOww42r5Ac

mko20june55-06 http://www.youtube.com/watch?v=U-2NZ05TXtE

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,053

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827