หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


KM ด้านบริหารจัดการ

คู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 

        1. ส่วนหน้า

        2. สภาพปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย

        3. ขั้นตอนและกระบวนการ

        4. ประกาศกระทวงศึกษาธิการ

 

 

KM ด้านบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2560-2561

- การจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย R2R สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

- การจัดการความรู้ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการสำนักงาน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ (NIRC)

 

 

KM ด้านการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2558-2559

การจัดการความรู้ ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 > >เอกสารประกอบ คลิกที่นี่<< 


  

  

KM ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

KM บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งานสารบรรณ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบ

 


 

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

 KM ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2558-2559

หลักฐานในการใช้เบิก-จ่าย (บัณฑิตวิทยาลัย)


 

รูปแบบการจัดทำบันทึกข้อความ


รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการออกภายนอกหน่วยงาน

 

 

 

 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 4 คน
IP : 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ : 364,012

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827