escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


KM ด้านบริหารจัดการ

คู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติ

สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา

 

        1. ส่วนหน้า

        2. สภาพปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย

        3. ขั้นตอนและกระบวนการ

        4. ประกาศกระทวงศึกษาธิการ

 

 

KM ด้านบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2560-2561

- การจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย R2R สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

- การจัดการความรู้ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการสำนักงาน

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ (NIRC)

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

- งานการเงิน   โดย นางสาวนิตรา น้อยภูธร และนางสาวเกศินี ทองมาก

- ระบบจัดซื้อ/จ้าง/เช่า   โดย นางสาวนภาพร ช้างสาร

- การจัดตารางเรียนตารางสอน   โดย นางสาวศิราณี กรมโพธิ์

- การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์   โดย นายสรพงษ์  เปรมวิริยานนท์

- ตำราขนมชั้น 5-8   โดย นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์

 

 

 

KM ด้านการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2558-2559

การจัดการความรู้ ให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 > >เอกสารประกอบ คลิกที่นี่<< 


  

  

KM ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

KM บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งานสารบรรณ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2555

ภาพกิจกรรม

เอกสารประกอบ

 


 

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

 KM ด้านการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2558-2559

หลักฐานในการใช้เบิก-จ่าย (บัณฑิตวิทยาลัย)


 

รูปแบบการจัดทำบันทึกข้อความ


รูปแบบการจัดทำหนังสือราชการออกภายนอกหน่วยงาน

 

 

 

 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,971

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827