escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2561  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อรับเช็ค ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (ห้องการเงิน) คลิกดูประกาศที่นี่ !!!!

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2561 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 3/2560 คลิกดูประกาศที่นี่!!!  ให้นักศึกษาดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ด้านล่าง) และอ่านรายละเอียดในรายการดังกล่าว

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 3/2559  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดงเพื่อรับเช็ค ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (ห้องการเงิน) คลิกดูประกาศที่นี่ !!!!

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 << คลิกอ่านประกาศ 

ดาวน์โหลด : ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย    
(นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์แล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ฉบับแก้ไขหลังสอบโครงร่างฯแล้ว 1 ฉบับ พร้อมใบสมัคร)

ดาวน์โหลด : สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ขอความกรุณาห้ามแก้ไขไฟล์สัญญาเด็ดขาด ถ้าต้องการพิมพ์ให้ใช้ไฟล์ PDF มีโปรแกรมในการพิมพ์ใน PDF ห้ามดาวน์โหลดมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ WORD เด็ดขาด) (สำหรับผู้ที่สมัครขอรับทุนฯไว้แล้ว และได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ)   ให้ผู้รับทุนทำสัญญา 2 ชุด (ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดแล้ว มีสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) และเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด (แนบสัญญาต้นฉบับ 1 ชุด และแนบสัญญาสำเนาคู่ฉบับ 1 ชุด) พร้อมอากรแสตมป์ 1 บาท 2 ดวง (ตามสัญญาระบุไว้ให้ติด)

 ดาวน์โหลด : แบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว และทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์เสร็จตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือตามที่ระบุในคำร้องขอขยายระยะเวลาทุน) ให้นักศึกษาส่งแบบรายงานขอปิดทุนอุดหนุนการวิจัย และสำเนาหน้ากิตติกรรมประกาศ จำนวน 1 ชุด, สำเนาหน้าปกวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์  จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลด : คำร้องเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอขยายระยะเวลาทุน เนื่องจากไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้)

ดาวน์โหลด : บันทึกข้อความขอยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและทำสัญญาทุนเรียบร้อยแล้ว แต่มีประสงค์จะขอยกเลิกทุนเนื่องจากได้รับทุนจากแหล่งอื่น/ไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนได้หรือกรณีอื่นๆ) ให้นักศึกษาส่งบันทึกข้อความขอยกเลิกทุนฯ และสำเนาคู่ฉบับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ชุด

จรรยาบรรณนักวิจัย


 


 

  

 

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,053

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827