หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย

"คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำทางปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลายสาขา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่กับความมีคุณธรรม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ


พันธกิจ

1. บัณฑิตวิทยาลัย ต้องประสานร่วมมือกับสาขาและคณะเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเน้นคุณธรรมของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน วิชาการ และท้องถิ่น
2. บัณฑิตวิทยาลัย ต้องกระตุ้นส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลากหลายสาขาเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. บัณฑิตวิทยาลัย ต้องกำกับ ดูแล ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐาน
4. บัณฑิตวิทยาลัย จะต้องเสริมสร้างให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีความ ภาคภูมิใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 2 คน
IP : 54.92.164.184
คุณเข้าชมลำดับที่ : 364,009

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827