escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�
  
ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2561  .
  
กำหนดการสอบประมวลความรู้และขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  .....
  
รับสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเรียน ป.เอก ปีการศึกษา 2562  -
  
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561  -
  
งดให้บริการ 23-24 มีนาคม 2562  -
  
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท - ป.เอก ปีการศึกษา 2562  -
  
ประกาศผลการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับ ป.โท - ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561  -
  
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน  -
  
ขอแสดงความยินกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  -
  
ประกาศผลการทดสอบ ETGA ภาคการศึกษาที่ 2/2561  -
  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561  -
  
ผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2561  ....

อ่านทั้งหมด

 
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มทร-กรุงเทพ  
 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  
 ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 48  
 ประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ-นครปฐม  
 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ  
 ขอเชิญร่วมงาน  
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC  
 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มรภ-ร้อยเอ็ด  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนกันยายน ปี 2560  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2560  

อ่านทั้งหมด

 
 ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มันาคม 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,051

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827