escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

 • ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) ปีละ 2 ภาคการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
 • ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปีละ 3 ภาคการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)

   

  รายละเอียดหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่

 • เข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

     ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    ลิงค์ที่น่าสนใ�
  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ระบบอักขราวิสุทธิ์
  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ฐานข้อมูล ACM Digital Library
  ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
  ฐานข้อมูล LexisNexis
  ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ราชบัณฑิตยสถาน
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

    สถิติผู้เข้าชม
  ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
  IP : 192.168.16.253
  คุณเข้าชมลำดับที่ : 384,223

  ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827