escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561

สมัครเรียน คลิกที่นี่ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

== ดาวน์โหลด กำหนดการและคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่==

ค่าสมัครเรียน  700  บาท
    ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
    ชื่อบัญชี  :  นายกิติพงษ์ ลือนาม ,  น.ส.นิตรา น้อยภูธร
    เลขที่บัญชี (บัญชีออมทรัพย์)  :  419-1-74383-1
    ชื่อธนาคาร  :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระดับ/หลักสูตร/สาขา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ปกติ

พิเศษ

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-

30

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 -

20

      - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

10

30

      - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 -

15

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

-

20

      - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

5

15

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

5

10

      - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 -

10

4.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 -

15

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

15

6.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-

15

7.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

5

10

      - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

5

8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   

      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

10

9.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 -

5

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   โดย naphaporn
อ่าน 738 ครั้ง
ชื่อ :
ข้อความ :
รหัส :
test

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\grad\comment.php on line 46

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 371,628

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827