escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดต่อรับใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

-

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 
ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร #ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 ติดต่อรับได้ทุกวัน 
#ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

------------------------------------------------------------------------

สำหรับใบรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษารอบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 มีนาคม 2561
ติดต่อรับเอกสารได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2561

#ยกเว้นคนที่ต้องใช้ด่วนให้เขียนคำร้อง คร.1 
แนบเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ด่วน เช่น ประกาศ คำสั่ง หรือบันทึกที่ระบุวันที่ต้องใช้ก่อนวันจ่ายเอการจริงยื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ติดต่อสอบถาม 044-009009 ต่อ 1550 ,1575 ,1559

วันที่ 25 มีนาคม 2561   โดย naphaporn
อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อ :
ข้อความ :
รหัส :
test

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\grad\comment.php on line 46

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 371,628

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827