หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อหาการสอบคัดเลือก ระดับ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2561

-

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

รับออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561

สมัครได้ที่ http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

== ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ป.โท-ปเอก ==

== ดาวน์โหลดประกาศเนื้อหาการสอบคัดเลือก ==

ค่าสมัครเรียน  700  บาท 
    ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร/ATM/แอฟของธนาคาร มายัง
    ชื่อบัญชี  :  นายกิติพงษ์ ลือนาม ,  น.ส.นิตรา น้อยภูธร
    เลขที่บัญชี (บัญชีออมทรัพย์)  :  419-1-74383-1
    ชื่อธนาคาร  :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.

ระดับ/หลักสูตร/สาขา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ปกติ

พิเศษ

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-

30

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 -

20

      - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

10

30

      - สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

 -

15

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

-

20

      - สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

5

15

3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

5

10

      - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

 -

10

4.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 -

15

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

15

6.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    
      - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-

15

7.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
      - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

-

20

      - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

5

10

      - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-

5

8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   

      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

10

9.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 -

5

วันที่ 3 มิถุนายน 2561   โดย naphaporn
อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อ :
ข้อความ :
รหัส :
test

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\grad\comment.php on line 46

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.80.188.87
คุณเข้าชมลำดับที่ : 366,054

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827