escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับ ป.บัณฑิต)

== ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต คลิกที่นี่ ==

.

หมายเหตุ หากผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียนแล้ว

ให้ผู้สมัครเข้าระบบหน้าเว็บรับสมัคร http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance/ 

และเช็คสถานะของตนเองว่าได้ทำการแจ้งโอนเงินค่าสมัครเรียนมาในระบบหรือไม่ (เมนูรายละเอียดการสมัคร)

หากท่านไม่ได้แจ้งโอนเงินค่าสมัครเรียนมาในระบบ ให้ท่านติดต่อมายังบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเลขโทรศัพท์ 044-272827  ช่วงเวลา 08.30-16.30 น.

ภายในวันที่ 25   มิถุนายน  2561  เท่านั้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2561   โดย naphaporn
อ่าน 807 ครั้ง
ชื่อ :
ข้อความ :
รหัส :
test

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\grad\comment.php on line 46

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 368,126

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827