escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


ผลการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

รหัสประจำตัวนักศึกษา :
61D0206108
ชื่อ - นามสกุล :
นายรัฐวินิจ ศรีสว่าง
สาขาวิชา :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หัวข้อที่เสนอขออนุมัติ :
การพัฒนาระบบส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ โดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลของร้าน บิวตี้นิสต้า
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :
ดร. ทิพยา ถินสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ผลการพิจารณา :

มีข้อแก้ไข
ข้อเสนอแนะปรับแก้ไข 1. ให้ปรับแก้ไขหัวข้อ ตัดชื่อกรณีศึกษาออก 2. ควรระบุเทคนิคเหมืองข้อมูลในหัวข้อ เพราะจะได้เห็นความชัดเจนของการพัฒนา 3. ควรศึกษาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำนายให้ชัดเจนในขอบเขตการวิจัย 4. โมเดลที่เลือกมาใช้ในการทำเหมืองข้อมูลควรมีมากกว่า1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและบอกสาเหตุที่เลือกโมเดลใดมาใช้ในการพัฒนา 5. ควรมีการพัฒนา Application เพื่อให้ผลการใช้งาน Model อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 6. ขอบเขตการพัฒนาควรแบ่งเป็น 2 Phase คือ 1. Phase ที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างโมเดล ทำการสร้างโมเดลและประเมินประสิทธิภาพ และ 2. Phase ที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบส่งเสริมการขายและประเมินประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถทำนายได้แม่นยำหรือไม่อย่างไร
* ให้นักศึกษาแก้ไขตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเสนอแนะและให้นำฉบับแก้ไขจำนวน 1 เล่มมาส่งที่ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะอนุมัติหัวข้อเพื่อดำเนินการต่อไป

วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ :
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
* ให้นักศึกษายื่นขอสอบโครงร่างภายใน 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติ มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องยื่นเสนอหัวข้อใหม่

ต้องยื่นสอบโครงร่างฯ ภายในวันที่ :
วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 390,758

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827