หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


รายชื่ออาจารย์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ใส่ อาจารย์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับ
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
1
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์PROF. DR. PRUET SIRIBANPITAK
2
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต ไข่มุกด์ASSOC. PROF. DR. KANIT KHAIMOOK
3
รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ASSOC. PROF. DR. CHACATTRAI RAYASAWATH
4
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร น้อยน้ำใสASSOC. PROF. DR. NAPAT NOINUMSAI
5
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผลASSOC. PROF. DR. DARANEE SAKSIRIPHOL
6
รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำASSOC. PROF. DR. TANONGSAK KOOMKHINAM
7
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะASSOC. PROF. DR. TANIDA PHATISENA
8
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บุญจันทร์ASSOC. PROF. DR. BANJOB BOONCHAN
9
รองศาสตราจารย์ ดร. ประชุม รอดประเสริฐASSOC. PROF. DR. PRACHOOM RODPRASERT
10
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานีASSOC. PROF. DR. PRAYUT THAITHANI
11
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร อาษานามASSOC. PROF. DR. PRAYOON ARSANAM
12
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติASSOC. PROF. DR. PUANGPEN INTRAPRAWAT
13
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ASSOC. PROF. DR. BHUDDHIPONG SATAYAVONGTHIP
14
รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัยASSOC. PROF. DR. MALEE TANGSATHITKULCHAI
15
รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงก์ASSOC. PROF. DR. ROSARIN PIMOLBUNYONG
16
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ASSOC. PROF. DR. RANGSAN WONGSAN
17
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุลASSOC. PROF. DR. WICHEAN FOYPIKUL
18
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริ เจริญวัยASSOC. PROF. DR. SIRI CHAREONWAI
19
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ สิงหะพลASSOC. PROF. DR. SOMPONG SINGHAPOL
20
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณASSOC. PROF. DR. ANANCHAI PHONGSUWAN
21
รองศาสตราจารย์ ดร. ไทยปัญญา จันปุ่มASSOC. PROF. DR. THAIPANYA CHANPOOM
22
รองศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญASSOC. PROF. KRONGTHIP CHAICHAN
23
รองศาสตราจารย์บุญตา ช่วยมากASSOC. PROF. BOONTA CHUAYMAK
24
รองศาสตราจารย์ประชา อินทร์แก้วASSOC. PROF. PRACHA INKAEW
25
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ASSOC. PROF. PRASIT SUWANNARAK
26
รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยาASSOC. PROF. PEENALIN SARIYA
27
รองศาสตราจารย์ละออง จันทร์เจริญASSOC. PROF. LA-ONG CHANCHAROEN
28
รองศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ปรมัตถากรASSOC. PROF. VUTIPONG PORAMUTTHAKORN
29
รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิลASSOC. PROF. SA-ARDSRI KONGNIN
30
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ASSOC. PROF. SITTISAK JULSIRIPONG
31
รองศาสตราจารย์สุพรรณี ภู่งามASSOC. PROF. SUPANNEE POO-NGARM
32
รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัยASSOC. PROF. CHERDCHAI CHOKRATNACHAI
33
รองศาสตราจารย์เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์ASSOC. PROF. TUENJIT HEMPONGPUN
34
รองศาสตราจารย์เนตรชนก คงทนASSOC. PROF. NETCHANOK KHONGTHON
35
รองศาสตราจารย์โกวิท เชื่อมกลางASSOC. PROF. KOWIT CHAMKLANG
36
รองศาสตราจารย์ไพรัช ประจันตะเสนASSOC. PROF. PAIRAT PRAJUNTASIEN
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา เชิดจิระพงษ์ASST. PROF. DR. KARUNA CHERDJIRAPONG
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ เนตรกลางASST. PROF. DR. KANT NETKLANG
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนามASST. PROF. DR. KITIPONG LUENAM
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ ดีจริงASST. PROF. DR. KWUNJAI DEEJRING
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ASST. PROF. DR. KHONGSAK SANGKHAMANON
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึง สายแก้วASST. PROF. DR. KANOUNG SAIKAEW
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจูASST. PROF. DR. CHAISIT THONGJOO
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอกASST. PROF. DR. CHARUANGRIT CHANNOK
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ASST. PROF. DR. NATTHAWUT KAEWPITOON
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ASST. PROF. DR. NATTAKIT INSAWAN
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ธานีASST. PROF. DR. NATHAWUT THANEE
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณASST. PROF. DR. TASSANEE SILAWAN
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ หล่อนกลางASST. PROF. DR. THANACHART LORNKLANG
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณีASST. PROF. DR. THANASAK AUDSAVACHULAMANEE
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัศชา เดชสุภาASST. PROF. DR. THAWASCHA DECHSUBHA
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ASST. PROF. DR. TEERACHAI NETHANOMSAK
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ASST. PROF. DR. NARUMON SAKPAKORNKAN
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤเบศ ลาภยิ่งยงASST. PROF. DR. NARUBET LAPYINGYONG
55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ พองพรหมASST. PROF. DR. NIPAWAN PONGPROM
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์ASST. PROF. DR. NIRUN KONGRITTI
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ASST. PROF. DR. NIRAN SUTHEENIRAN
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุลASST. PROF. DR. BANJERT CHONGAPIRATANAKUL
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูงASST. PROF. DR. BUPPACHAT TOBOONSUNG
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข กอปรสิริพัฒน์ASST. PROF. DR. PRAMUK KOBRSIRIPAT
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ASST. PROF. DR. PRAYAD BHOOMKHOKRAK
62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุลASST. PROF. DR. PRATUENG JINTASAKUL
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารีASST. PROF. DR. PONGTHEP SUWANWAREE
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล ภูมิโคกรักษ์ASST. PROF. DR. PIKUL BHOOMKHOKRAK
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พจี บรรจงปรุASST. PROF. DR. PIMPAJEE BUNJONGPARU
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ASST. PROF. DR. RACHADAPORN BENCHAWATTANANON
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการASST. PROF. DR. RATTAKORN KIDKARN
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูรASST. PROF. DR. RUNGROTE PONGKITWITOON
69
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เจียมจิตรพานิชASST. PROF. DR. WARAPORN JIAMJITRPANICH
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ โกศัลวิตรASST. PROF. DR. WARAPORN KOSANLAVIT
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี ชาญวิรัตน์ASST. PROF. DR. WARADEE CHANVIRAT
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย เสริมผลASST. PROF. DR. WICHAI SOEMPHOL
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร เลิศยิ่งยศASST. PROF. DR. SIRIPORN LERTYINGYOT
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทรง อัศวกุลASST. PROF. DR. SOMSONG ASAWAKUN
75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ตันยะASST. PROF. DR. SOMBOON TANYA
76
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ แสนเสนยาASST. PROF. DR. SOMPONG SANSENYA
77
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมร แสงอรุณASST. PROF. DR. SAMORN SANGAROON
78
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิบาลศรีASST. PROF. DR. SOMSAK APIBALSRI
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่ASST. PROF. DR. SANRUDEE DEEPU
80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวียา ปรารถนาดีASST. PROF. DR. SAWEEYA PRATHANADI
81
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจารักษ์ ลาดสูงเนินASST. PROF. DR. SAJJARAK LADSUNGNERN
82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ เติมสินสุขASST. PROF. DR. SAISUNEE TERMSINSUK
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย เทวธีระรัตน์ASST. PROF. DR. SITTICHAI TAVATERARUT
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลางASST. PROF. DR. SIRINAT JONGKONKLANG
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตรASST. PROF. DR. SUEBSAI BOONVEERABUT
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม กังวานตระกูลASST. PROF. DR. SUKASEM KANGWANTRAKOOL
87
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา น้ำใจดีASST. PROF. DR. SUCHADA NAMJAIDEE
88
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชีรา ธนาวุฒิASST. PROF. DR. SUCHEERA THANAVUT
89
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตังควนิชASST. PROF. DR. SUDAPORN TANGKAWANIT
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัยASST. PROF. DR. SUDAJAI LOWANICHCHAI
91
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม ศรีหล่มสักASST. PROF. DR. SUTHAM SRILOMSAK
92
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธารASST. PROF. DR. SUTHANAN PHOCHATHAN
93
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธารASST. PROF. DR. SUTHASINEE PHOCHATHAN
94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรืองASST. PROF. DR. SUPHAP PHOORUNGRUENG
95
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ราตรีASST. PROF. DR. SURASAK RATREE
96
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ช่างเหล็กASST. PROF. DR. SUWAT CHANGLEK
97
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวังASST. PROF. DR. SUWIT ONGSOMWANG
98
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐASST. PROF. DR. SUWIMON TUNGPRASERT
99
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะASST. PROF. DR. HARITSALAK VIRIYA
100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ASST. PROF. DR. ADISORN NAOWANONDHA
101
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลASST. PROF. DR. ABHINBHORN SATITPAKEEKUL
102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ASST. PROF. DR. KIATTISAK NAKPRASIT
103
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุชASST. PROF. DR. JESSADA TANTHANUCH
104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี จอกทองASST. PROF. DR. CHALERMSRI JOGTHONG
105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ASST. PROF. DR. PETSUDA PHUMIPHAN
106
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ASST. PROF. DR. PENROONG PANMAI
107
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัยASST. PROF. DR. PENSRI AMORNSINLAPHACHAI
108
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัฒน์ โชควรกุลASST. PROF. DR. SETTAWAT CHOKWORAKUL
109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ASST. PROF. DR. SAUWANIT SAUNANANDA
110
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสารASST. PROF. DR. PAITOON POTHISAAN
111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วรพล เองวานิชASST. PROF. DR. WORAPOL AEAGWANICH, D.V.M.
112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. กิติพันธ์ รุจิรกุลASST. PROF. SUB-LIEUTENANT KITIPAN RUJIRAKUL
113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมASST. PROF. KORNKANOK TOOPPRASOM
114
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรสASST. PROF. KOMGRIT TREESINTHUROS
115
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา งานโคกกรวดASST. PROF. JUNTIMA NGANKOKKRUAD
116
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา นาคสมพงษ์ASST. PROF. JIRAPA NACKSOMPONG
117
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร หนูพงษ์ASST. PROF. DUANGPORN NUPONG
118
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ASST. PROF. THANAWAT THITITHANANAN
119
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ASST. PROF. NUNTHAKA PREEDASAK
120
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ASST. PROF. NUMSOOK NAWAPONGPIPAT
121
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรี แดงสูงเนินASST. PROF. BOOREE DANGSUNGNOEN
122
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะASST. PROF. PRAMUAL TANYA
123
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ คำเมืองASST. PROF. PORNPUN KUMMOUNG
124
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ผึ้งน้อยASST. PROF. YUPA PHUNGNOI
125
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ หันสันเทียะASST. PROF. RANGSAN HANSANTIA
126
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รุจิรกุลASST. PROF. RATANA RUJIRAKUL
127
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ASST. PROF. VANA KONGIN
128
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรณ กาญจนวจีASST. PROF. VIWAN KANJANAWAJEE
129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ธัญลักษณานันท์ASST. PROF. SASITHORN THUNYALUXANANANT
130
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พูลสุวรรณASST. PROF. SIRIPORN POOLSUWAN
131
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงศ์กาฬสินธุ์ASST. PROF. SAKUL WONGKALASIN
132
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ กองคำASST. PROF. SATHID KONGKUM
133
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนระยับASST. PROF. SUTEP ONRAYAB
134
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณวรรณ เหล่าภักดีASST. PROF. ARUNWAN LAOPAKDEE
135
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์ASST. PROF. UTAI DEJTANON
136
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญASST. PROF. METTA DEECHAROEN
137
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ASST. PROF. RUANGCHAI BOONSAK
138
ดร. กนกพร ฉิมพลีDR. KANOKPORN CHIMPLEE
139
ดร. กมณชนก วงศ์สุขสินDR. KAMONCHANOK WONGSOOKSIN
140
ดร. กฤตยา นาคประสิทธิ์DR. KRITTAYA NAKPRASIT
141
ดร. กาญจนา ท่อแก้วDR. KANCHANA TAWKAEW
142
ดร. กิจฐเชต ไกรวาสDR. KITTACHET KRIVART
143
ดร. ขนิษฐา ชมภูวิเศษDR. KANITTHA CHOMPUVISED
144
ดร. จงกล จันทร์เรืองDR. JONGKOL JANRUANG
145
ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูรDR. CHATURONG THANASEELANGKUN
146
ดร. จักราวุธ วิจบDR. JAKRAWUT WIJOB
147
ดร. จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติDR. JARUWAN TRITIPSOMBUT
148
ดร. จิณณวัตร์ มานะเสถียรDR. JINNAWAT MANASATHIEN
149
ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพลDR. JIRASAK SIRIRATTANAPOL
150
ดร. จิรายุส วรรัตนโภครDR. JIRAYUS WORARATPHOKA
151
ดร. จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารีDR. JIRAWAN OONMETTA-AREE
152
ดร. ชนาธิป สำเริงDR. CHANATHIP SUMRERNG
153
ดร. ชาคริต นวลฉิมพลีDR. CHAKRIT NUALCHIMPLEE
154
ดร. ชาติ ทีฆะDR. CHAT TEEKA
155
ดร. ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์DR. CHAICHAT BOONYANUSITH
156
ดร. ชุภาศิริ อภินันท์เดชาDR. CHUPASIRI APINUNDECHA
157
ดร. ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรีDR. CHOOSAK PATTANAMONTRI
158
ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนาDR. CHOOKIAT WISETSENA
159
ดร. ณพฐ์ โสภีพันธ์DR. NOP SOPIPAN
160
ดร. ณัฏฐินี ทองดีDR. NATTINEE THONGDEE
161
ดร. ดำรง แสนสิงห์DR. DAMRONG SAENSING
162
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์DR. DISAKUL KASEMSAWAS
163
ดร. ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรมDR. THAWISAK THIANGTHAM
164
ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์DR. TONGTIP SALAWONGLUK
165
ดร. ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์DR. THANYARAT CHOKSATHID
166
ดร. ธารทิพย์ รัตนะDR. TARNTIP RATTANA
167
ดร. ธิดารัตน์ สมานพันธ์DR. TIDARAT SAMANPAN
168
ดร. นพ. สำเริง แหยงกระโทกDR. SAMRERNG YANGGRATOKE, M.D.
169
ดร. นวลฉวี เพิ่มทองชูชัยDR. NUALCHAVEE PERMTHONGCHOOCHAI
170
ดร. นิจพร ณ พัทลุงDR. NIDCHAPORN NA PHATTHALUNG
171
ดร. นิเวศน์ อุดมรัตน์DR. NIVATE UDOMRATANA
172
ดร. น้อยประนอม เคียนทองDR. NOYPRANORM KIANTONG
173
ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐDR. BANDIT TUNGPRASERT
174
ดร. บุญจันทร์ สีสันต์DR. BOONCHAN SISAN
175
ดร. บุษราคัม ป้อมทองDR. BUSARAKUM POMTHONG
176
ดร. ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์DR. PANADDA PUCHAROENSILP
177
ดร. ปรีชา อุยตระกูลDR. PREECHA UITRAGOOL
178
ดร. ปัทมา วาจามั่นDR. PATAMA VAJAMUN
179
ดร. ปิยนุช คะเณมาDR. PIYANUT KHANEMA
180
ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์DR. PIYAMAS SURAPOPPISITH
181
ดร. ผไทเทพ รักษาDR. PHATHAITEP RAKSA
182
ดร. พระมหาอภิชัย ธมฺมชโยDR. PHRAMAHA APICHAI DHAMMACHAYO
183
ดร. พวงพรภัสสร์ วิริยะDR. PHUANGPORNPHAT VIRIYA
184
ดร. พัชรี ศรีกุตาDR. PHATCHAREE SRIKUTA
185
ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐDR. PATTANAPONG JUMRUSPRASERT
186
ดร. พันธ์ทิพย์ ตันอร่ามDR. PUNTIP TANARAM
187
ดร. พิชัย ละแมนชัยDR. PICHAI LAMANCHAI
188
ดร. พีระนันท์ นัมคณิสรณ์DR. PHIRANANT NUMKANISORN
189
ดร. มณฑล วิสุทธิDR. MONTON VISUTTHI
190
ดร. มัณฑนา ศิลปพันธุ์DR. MUNTANA SILLAPAPHAN
191
ดร. มานะ สินธุวงษานนท์DR. MANA SINTHUWONGSANONT
192
ดร. มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจDR. MALINEE PHAIBOONNUGULKIJ
193
ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสงDR. YUTTAKORN RITTHAISONG
194
ดร. ยุภาพร เทพสุริยานนท์DR. YUPAPORN THEPSURIYANONT
195
ดร. รชานนท์ ง่วนใจรักDR. RACHANON NGUANJAIRAK
196
ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์DR. RATCHADAPORN OONSIVILAI
197
ดร. รัตนาภรณ์ หันตาDR. RATTANAPORN HANTA
198
ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตรDR. RACHAIN KOSANLAVIT
199
ดร. รุ่งรัตน์ ศรีอำนวยDR. RUNGRAT SRI-AMNUAY
200
ดร. ลลิตา ธงภักดีDR. LALITA THONGPHUKDEE
201
ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรมDR. LADDA RUANGMANOTAM
202
ดร. ลาวัลย์ ศิริศรีมังกรDR. LAWARN SIRISRIMANGKORN
203
ดร. วดาภรณ์ พูลผลอำนวยDR. WADAPORN POOLPHOLAMNOEY
204
ดร. วนิดา ชูหมื่นไวยDR. VANIDA CHOOMUENWAI
205
ดร. วรรณี เจตจำนงนุชDR. WANNEE JETCHAMNONGNUCH
206
ดร. วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์DR. WORARIT KOBSIRIPAT
207
ดร. วราวุธ ธนะมูลDR. VARAVUT TANAMOOL
208
ดร. วริศรา ยางกลางDR. WARISARA YANGKLANG
209
ดร. วัชรพงษ์ วงค์เขียวDR. WATCHARAPONG WONGKEO
210
ดร. วัชราภรณ์ สกุลพงศ์DR. WATCHARAPORN SAKULPHONG
211
ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์DR. WANVISA CHORUM
212
ดร. วารีวรรณ ศิริวาณิชย์DR. WAREEWAN SIRIWANIJ
213
ดร. วาสนา กีรติจำเริญDR. WASANA KEERATICHAMROEN
214
ดร. วาสนา กังวาลเลิศDR. WASANA GUNGVALERT
215
ดร. วิชัย เสริมผลDR. WICHAI SOEMPHOL
216
ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรมDR. WICHUDA JANKANGRAM
217
ดร. วินัย ทองภูบาลDR. WINAI THONGPUBAN
218
ดร. วินัย ป้อมดำDR. WINAI POMDAM
219
ดร. วิมาน วรรณคำDR. WIMARN WANNAKHAM
220
ดร. วิราวรรณ์ ชาติบุตรDR. WIRAWAN CHATBUTRA
221
ดร. วิลาสินี สถิตเดชกุญชรDR. WILASINEE SATHITDETKUNCHORN
222
ดร. วิเชียร ก่อกิจกุศลDR. WICHEAN KORKITKUSON
223
ดร. วิไล วัชรพิชัยDR. WILAI WATCHARAPHICHAI
224
ดร. วิไลพร รังควัตDR. VILIPORN RUNKAWATT
225
ดร. วุฒิชัย จงคำนึงศีลDR. WUTTICHAI CHONGKUMNUNGSIL
226
ดร. ศรีนวล ตันสุวรรณDR. SRINUAN TANSUWAN
227
ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์DR. SRIKIAT ANANSAWAT
228
ดร. ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์DR. SASIWAN POTCHARAPANPONG
229
ดร. ศักดิ์ชัย ภู่เจริญDR. SAKCHAI PHUCHAROEN
230
ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณDR. SIRIPAN TIYAWONGSUWAN
231
ดร. สมภพ อาจชนะศึกDR. SOMPOP ARDCHANASUK
232
ดร. สมเกียรติ ทานอกDR. SOMKIAT TANOK
233
ดร. สิทธิชัย กุลวงค์DR. SITTICHAI KULAWONG
234
ดร. สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมีDR. SINSAKCHON AUNPROM-ME
235
ดร. สิริพร สิริชัยเวชกุลDR. SIRIPORN SIRICHAIWETCHAKUL
236
ดร. สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะDR. SIRILUCK PRONGSANTIA
237
ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์DR. SUCHITPORN LERSILP
238
ดร. สุธาสินี แม้นญาติDR. SUTHASINEE MANYAT
239
ดร. สุนทรี ศิริอังกูรDR. SUNTHAREE SIRI-ANGKUL
240
ดร. สุนันท์ สีพายDR. SUNAN SRIPHAI
241
ดร. สุภณิดา ปุสุรินทร์คำDR. SUPANIDA PUSURINKUM
242
ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดาDR. SUWANNA TACHATEERAPREDA
243
ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภาDR. ANIRUT PIPATPRAPA
244
ดร. อนุจิตร ชิณสารDR. ANUJIT CHINASAN
245
ดร. อภิวัตน์ พลสยมDR. APIWATHANA POLSAYOM
246
ดร. อรวรรณ ป้อมดำDR. ORAWAN POMDAM
247
ดร. อังคณา ชาติก้อนDR. AUNGKANA CHATKON
248
ดร. อัญรัตน์ วิเชียรDR. ANYARAT WICHIAN
249
ดร. อาภา สธนเสาวภาคย์DR. APHA SATHONSAOWAPHAK
250
ดร. อำนาจ อยู่คำDR. AMNART YOOKAM
251
ดร. อุได พลแก้วDR. UDAI POLKAEW
252
ดร. เกริก ท่วมกลางDR. KRERK THUOMKLANG
253
ดร. เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียรDR. KRIENGSAK ROJNKUREESATIEN
254
ดร. เกรียงศักดิ์ ภิระไรDR. KRIANGSAK PIRARAI
255
ดร. เจริญศักดิ์ เลางามDR. CHAROENSAK LAONGAM
256
ดร. เจษฎา กิตติสุนทรDR. CHETSADA KITTISUNTORN
257
ดร. เทียมหทัย ชูพันธ์DR. THIAMHATHAI CHOOPAN
258
ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์DR. PROETPHAN DAENSIL
259
ดร. เพ็ญศรี รักษ์วงค์DR. PENSRI RUKWONG
260
ดร. เพ็ญแข วงศ์สุริยาDR. PENKHAE WONGSURIYA
261
ดร. แวววลี แววฉิมพลีDR. WAEWALEE WAEWCHIMPLEE
262
ดร. แสงเพชร เจริญราษฎร์DR. SANGPET CHAREONRAT
263
ดร. โสภณ ผลประพฤติDR. SOPONE PHONPRAPRUIT
264
นายแพทย์ ดร. วิชัย ขัตติยวิทยากุลDR. VICHAI KUTTIYAWITHAYAKOON, M.D.
265
สัตวแพทย์หญิง ดร. แคทรียา สุขวรรณDR. CATTHAREEYA SUKWAN
266
ดร. ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร- -
267
ดร. ไชยยศ บุญญานุกิจ- -
268
ทันตแพทย์บัญชา ภูมิอัครโภคินMR. BANCHA POOMAKARAPOKIN
269
ทันตแพทย์สมศักดิ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์MR. SOMSAK CHAYAWIWATTANAWONG
270
นางจิรภา โพธิ์พัฒนชัยMRS. CHIRAPA POPATTANACHAI
271
นางณัฐอร พลสวัสดิ์MRS. NATTAON POLSAWAT
272
นางทัศนีย์ ทิพย์สูงเนินMRS. TASANEE TIPSUNGNEAN
273
นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลMRS. NAPATSAWON PONGJUNMANEESAKUL
274
นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางMRS. PANNAPORN TOOKLANG
275
นางมาลา เที่ยงจรรยาMRS. MALA THIANGCHUNYA
276
นางมิษฎา ทรรพวสุMRS. MISDA DARBAWASU
277
นางรัชนีย์ งามขุนทดMRS. RACHANEE NGAMKHUNTOD
278
นางวรัชญา โตธรรมเจริญMRS. VARCHAYA TOTHAMCARO
279
นางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะMRS. WIPARAT SUWANWAIPHATTHANA
280
นางวิลาวัณย์ บุตรโตMRS. WILAWAN BOOTTO
281
นางศิริพร เกษธนังMRS. SIRIPORN KETTHANANG
282
นางสมพร โจดโจนMRS. SOMPORN JODJONE
283
นางสายชล มือขุนทดMRS. SAICHON MEUKHUNTOD
284
นางสาวคมขำ ศิลปชัยMISS KHOMKHAM SILAPACHAI
285
นางสาวจินดา ตั้งรวมทรัพย์MISS JINDA TANGRUAMSAB
286
นางสาวชนกพร ผลทรัพย์MISS CHANOKPORN PHOLSAP
287
นางสาวณิชวรรณ จันอ้นMISS NITCHAWAN CHANON
288
นางสาวนิศากร แก้วพิลาMISS NISAKORN KAEWPHILA
289
นางสาวพัชนา สุวรรณแสนMISS PATCHANA SUWANNASAN
290
นางสาววัลลภา คงฉันท์มิตรกุลMISS WALLAPA KONGCHUNMITKUL
291
นางสาววิภา เพ็งเสงี่ยมMISS VIPA PENGSA-NGIUM
292
นางสาวสายสวาท เผ่าพงษ์MISS SAISWART POWPONG
293
นางสาวสำเภา แลดีMISS SUMPAO LADEE
294
นางสาวสุภัทรา เกิดมงคลMISS SUPATTRA KERDMONGKON
295
นางสุจิตรา ตันนิรัตน์MRS. SUJITRA TANNIRAT
296
นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคมMRS. SUTINTORN PANWATCHARACHOM
297
นางสุปราณี ศรีใสคำMRS. SUPRANEE SRISAIKHAM
298
นางสุภรณ์ ชุมพลวงศ์MRS. SUPORN CHUMPHONVONG
299
นางอภิรดี พิณปรุMRS. APIRADEE PINPRAU
300
นางอรนุช อินตาMRS. AURANUCH INTA
301
นางอินทิรา หล้าอัมพรMRS. INTIRA LA-AMPORN
302
นายกมล ศิริบรรณMR. KAMON SIRIBAN
303
นายกวี ชิ้นจอหอMR. KAWEE CHINJOHO
304
นายการุณ ชุมรักษ์MR. KARUN CHUMRAK
305
นายกิตติ บุญเชิดMR. KITTI BOONCHERD
306
นายคำรณ สมบูรณ์รัตน์MR. KHUMRONE SOMBOONRAT
307
นายจรูญ ป้องจันลาMR. CHAROON PONGJUNLA
308
นายจิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรMR. JIRASAK WIPATSOPAKHON
309
นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุลMR. CHUTRAPEE POPITIKUL
310
นายชยพล ธงภักดีMR. CHAYAPOL THONGPHUKDEE
311
นายชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์MR. CHAICHAN MANEERATTANARUNGROT
312
นายชูศักดิ์ หมั่นสระเกษMR. CHOOSAGD MANSRAGES
313
นายฐานันดร ศรีสุธรรมMR. TANANDRON SEESUTHUM
314
นายณรงค์ เสือบุญMR. NARONG SUABOON
315
นายทวี บรรจงMR. THAWEE BANJONG
316
นายทองสุข มันตาทรMR. THONGSOOK MANTADARA
317
นายธงไชย ดีทองหลางMR. THONGCHAI DEETONGLANG
318
นายธนัญชัย วรรณสุขMR. TANANCHAI WANNASOOK
319
นายธนาวุฒิ แข็งขันMR. TANAWUT KANGKUN
320
นายบุญชุบ บุญสุขMR. BOONCHUB BOONSUK
321
นายบุญช่วย วัฒนานันทวิไลMR. BOONCHUAY WATTANANANTAWILAI
322
นายบุญสม พิรินทร์ยวงMR. BOONSOM PIRINYUANG
323
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตรMR. PATHOMMARERK MANEENATE
324
นายประมวล เหมพงศ์พันธุ์MR. PRAMUAL HEMPONGPUN
325
นายประเสริฐ จั่นแก้วMR. PRASERT JANKAEW
326
นายปรีชา จิตรสิงห์MR. PREECHA JITSING
327
นายพิชัย หวัดสูงเนินMR. PICHAI WADSOONGNOEN
328
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นMR. PIPAT POOMYISOON
329
นายพิเชษฐ์ นนท์พละMR. PICHET NONPALA
330
นายพีระ พันธุ์งามMR. PEERA PANNGAM
331
นายพูนชัย ไตรภูธรMR. PHUNCHAI TRIPHUTHON
332
นายภิรมย์ นันทวงค์MR. PIROM NUNTAWONG
333
นายมานพ จังหวัดกลางMR. MANOP CHANGWATKLANG
334
นายยิ่งยง ดุรงค์ดำรงชัยMR. YINGYONG DURONGDUMRONGCHAI
335
นายรวม ชินานุปกรณ์MR. RUAM CHINANUPAKORN
336
นายวิจัย เจริญเรืองวานิชย์MR. WIJAI CHAREONRUENGVANIT
337
นายวิชา มานะดีMR. VICHA MANADEE
338
นายวิชิต แก่นกำจรMR. WICHIT KAENKUMCHORN
339
นายวิทยาเกียรติ เงินดีMR. VITHAYAKIAT NGOENDEE
340
นายวิรัช เติมศักดิ์MR. WIRAT TERMSAK
341
นายวิรัตน์ มั่งคั่งMR. WIRAT MANGKANG
342
นายวิวัฒน์ ตู้จำนงค์MR. WIWAT TOUCHUMNONG
343
นายวิสูตร เกษมสุขMR. VISOOTR KASEMSUK
344
นายวิเชียร แอบจันทร์MR. WICHIAN ABJUN
345
นายวีระวัฒน์ ศรีสมMR. VERAWAT SRISOM
346
นายศราวุธ แก้วกันเนตรMR. SARAWOOT KAEWKANNETRA
347
นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชยMR. SILAPASIT TABTIMTHONGCHAI
348
นายศุภกิจ เอียตระกูลไพบูลย์MR. SUPAKIT EARTRAKULPAIBOON
349
นายสนอง สุดสะอาดMR. SANONG SUDSAARD
350
นายสนั่น สิงห์จันทร์MR. SANAN SINGCHAN
351
นายสมควร แบ่งกุศลจิตMR. SOMKHUAN BANGKUSONJIT
352
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุลMR. SOMJIT TEERABOONCHAIKUL
353
นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์MR. SOMCHAI MITMOOLPITAK
354
นายสมถวิล ลีลามโนธรรมMR. SOMTHAWIN LEELAMANOTHUM
355
นายสมพงษ์ วิริยะจารุMR. SOMPONG VIRIYAJARU
356
นายสมพิศ พินจันทึกMR. SOMPIS PINCHANTUK
357
นายสมศักดิ์ พัฒนากุลMR. SOMSAK PATANAGUL
358
นายสมศักดิ์ สุคำภาMR. SOMSAK SUKAMPA
359
นายสมศักดิ์ ไชเดโชMR. SOMSAK CHAIDECHO
360
นายสมเกียรติ พิทักษ์พิเศษMR. SOMKIAT PITAKPISET
361
นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์MR. PRAYUTH KUSONRAT, D.V.M.
362
นายสันติ สุยโพธิ์น้อยMR. SANTI SUIPHONOI
363
นายสายัณห์ ผาน้อยMR. SAYAN PHANOI
364
นายสาโรจน์ คำพิทักษ์MR. SAROT KHAMPITAK
365
นายสิทธิชัย พุฒกลางMR. SITTICHAI PUTKLANG
366
นายสุทธิ เหล่าฤทธิ์MR. SUTTI LAURIT
367
นายสุทัศ เติมสายทองMR. SUTAT TERMSAITHONG
368
นายสุพจน์ เจียมใจMR. SUPHOT JIAMJAI
369
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์MR. SURASAK SRISAWANGRAT
370
นายสุเกษม อิงคนินันท์MR. SUKASEM ENGKANINUN
371
นายสุเมธ ศรีพงษ์MR. SUMETH SRIPONG
372
นายหัสนัย กันธรสMR. HASANAI KANTAROS
373
นายหาญชัย พันธุ์งามMR. HANCHAI PHANNGAM
374
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์MR. ADUL POOPATTRANG
375
นายอนุชิต กล้าไพรีMR. ANUCHIT KLAPAIREE
376
นายอภิชาต รุ่งอลงกรณ์MR. APICHART RUNGALONGKORN
377
นายอภิชาติ พรหมฝายMR. APICHAT PHROMFAIY
378
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัยMR. APIWAT PLENGCHAROENSIRICHAI
379
นายอักษร แสนใหม่MR. AKSORN SANMAI
380
นายอานันท์ รองพลMR. ANAN RONGPOL
381
นายอาราม สุวรรณชัยรบMR. ARAM SUWANNACHAIROB
382
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์MR. KREANGSAK SRIPAIROJNA
383
นายเฉลิมชัย มิติภัทรMR. CHALERMCHAI MITIPAT
384
นายเผด็จ หริ่งรอดMR. PADET RINGRAWD
385
นายเพชร เหมือนพันธุ์MR. PETCH MUANPAN
386
นายเสนอ ประจงจิตรMR. SANER PHACHONGCHIT
387
นายเอกรัตน์ เอกศาสตร์MR. EKKARAT EKKASART
388
นายแพทย์กิติศักดิ์ เนนชูMR. KITISAK NENSHU, M.D.
389
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์MR. THANAPONG JINVONG, M.D.
390
นายแพทย์ธีรพงศ์ โศภิษฐิกุลMR. THEERAPONG SOPITHIKUL, M.D.
391
นายแพทย์ธีรพร เหลืองรังษิยากุลMR. THEERAPON LEAUNGRANGSIYAKUL, M.D.
392
นายแพทย์บวร เกียรติมงคลMR. BORWORN KIATTIMONGKOL, M.D.
393
นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไลMR. PAKORN THONGWILAI, M.D.
394
นายแพทย์วิทยา มีสมรรถMR. WIDHAYA MEESMAT, M.D.
395
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยาMR. SARUTABHANDU CHAKRABHANDU NA AYUTAYA, M.D.
396
นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนาMR. SAKCHAI KANJANAWATTANA, M.D.
397
นายแพทย์สมบัติ ธนานุภาพไพศาลMR. SOMBUT TANANUPAPPISAN, M.D.
398
นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทกMR. SUMRHERNG YHANGKRATOK, M.D.
399
นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศMR. SURASIT CHITPITAKLERT, M.D.
400
นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดีMR. RUENGSIN THUENNADEE, M.D.
401
นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทองMR. KOMAIN TEWTONG, M.D.
402
นายแพทย์ไพโรจน์ ช่างประหยัดMR. PAIROJ CHANGPRAYAT, M.D.
403
นายไกร เกษทันMR. KRAI KETTUN
404
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก- -
405
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์PHRAKHRUVIRIYADHAMANUSAT
406
พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโลPHRAKRUSAMU KHAMPEE PURISILO
407
พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโยPHRAKRUSANGKHARUKSOMCHIT BUDDHAVIRIYO
408
พระศรีธรรมาภรณ์PHRASRIDHAMMAPORN
409
พันตรีอาจณรงค์ ผลบุณยรักษ์MAJOR ATNARONG PHOLBOONYARUK
410
พันตำรวจโท ดร. จตุรงค์ วงศ์ชัยกิตติพรPOL. LT. COL. DR. JATURONG WONGCHAIKITTIPHORN
411
พันตำรวจโท ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์POL. LT. COL. DR. KASEMSARN CHOTCHAKORNPANT
412
พันตำรวจโทประสิทธิ์ เปรมกมลPOL. LT. COL. PRASIT PRAMKAMOL
413
พันเอก ดร. วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณCOL. DR. WANCHANA GLUNPROMSUWAN
414
พันเอกเสฏฐนันท์ แสงรัตนทองคำCOL. SETTANAN SANGRATTANATONGKAM
415
พันโท นายแพทย์ สันติภาพ สังข์ชูLT. COL. SUNTIPARB SANGCHU, M.D.
416
พันโทหญิงดาริน สันติชาติงามLT. COL. DARIN SANTICHATNGAM
417
รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์- -
418
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์- -
419
รองศาสตราจาารย์ ดร. นิรมล ศตวุฒิ- -
420
ร้อยเอก นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์CAPT. WARANYOU SATAYAVONGTHIP, M.D.
421
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ คุณวิเศษSUB. LT. GRIENGSAK KHUNVISETH
422
ว่าที่ร้อยโทกวี เพ็งศรีKAWEE PENGSRI
423
แพทย์หญิง ดร. บรรจง ครอบบัวบาน- -
424
แพทย์หญิงรจนา วีรศักดิ์MRS. ROJANA VEERASAK, M.D.
425
แพทย์หญิงราชรัตน์ คำสัตย์MISS RATCHARAT KHUMSAT, M.D.
426
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริMRS. RUCHIRA MANGKLASIRI, M.D.
427
แพทย์หญิงสกาวเดือน นำแสงกุลSAKAWDUAN NUMSANGKUL, M.D.
428
แพทย์หญิงสิริลักษณ์ วันวานMISS SIRILUCK WANWAN, M.D.

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.
ลงทะเบียนรับอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 318,242

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827