หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
   การประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
   วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


รายชื่ออาจารย์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ใส่ อาจารย์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับ
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
1
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์PROF. DR. PRUET SIRIBANPITAK
2
รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต ไข่มุกด์ASSOC. PROF. DR. KANIT KHAIMOOK
3
รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ASSOC. PROF. DR. CHACATTRAI RAYASAWATH
4
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร น้อยน้ำใสASSOC. PROF. DR. NAPAT NOINUMSAI
5
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผลASSOC. PROF. DR. DARANEE SAKSIRIPHOL
6
รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำASSOC. PROF. DR. TANONGSAK KOOMKHINAM
7
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะASSOC. PROF. DR. TANIDA PHATISENA
8
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ บุญจันทร์ASSOC. PROF. DR. BANJOB BOONCHAN
9
รองศาสตราจารย์ ดร. ประชุม รอดประเสริฐASSOC. PROF. DR. PRACHOOM RODPRASERT
10
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานีASSOC. PROF. DR. PRAYUT THAITHANI
11
รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร อาษานามASSOC. PROF. DR. PRAYOON ARSANAM
12
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติASSOC. PROF. DR. PUANGPEN INTRAPRAWAT
13
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ASSOC. PROF. DR. BHUDDHIPONG SATAYAVONGTHIP
14
รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ตั้งสถิตย์กุลชัยASSOC. PROF. DR. MALEE TANGSATHITKULCHAI
15
รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงก์ASSOC. PROF. DR. ROSARIN PIMOLBUNYONG
16
รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ASSOC. PROF. DR. RANGSAN WONGSAN
17
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุลASSOC. PROF. DR. WICHEAN FOYPIKUL
18
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริ เจริญวัยASSOC. PROF. DR. SIRI CHAREONWAI
19
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ สิงหะพลASSOC. PROF. DR. SOMPONG SINGHAPOL
20
รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณASSOC. PROF. DR. ANANCHAI PHONGSUWAN
21
รองศาสตราจารย์ ดร. ไทยปัญญา จันปุ่มASSOC. PROF. DR. THAIPANYA CHANPOOM
22
รองศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญASSOC. PROF. KRONGTHIP CHAICHAN
23
รองศาสตราจารย์บุญตา ช่วยมากASSOC. PROF. BOONTA CHUAYMAK
24
รองศาสตราจารย์ประชา อินทร์แก้วASSOC. PROF. PRACHA INKAEW
25
รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ASSOC. PROF. PRASIT SUWANNARAK
26
รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยาASSOC. PROF. PEENALIN SARIYA
27
รองศาสตราจารย์ละออง จันทร์เจริญASSOC. PROF. LA-ONG CHANCHAROEN
28
รองศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ ปรมัตถากรASSOC. PROF. VUTIPONG PORAMUTTHAKORN
29
รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิลASSOC. PROF. SA-ARDSRI KONGNIN
30
รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ASSOC. PROF. SITTISAK JULSIRIPONG
31
รองศาสตราจารย์สุพรรณี ภู่งามASSOC. PROF. SUPANNEE POO-NGARM
32
รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัยASSOC. PROF. CHERDCHAI CHOKRATNACHAI
33
รองศาสตราจารย์เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์ASSOC. PROF. TUENJIT HEMPONGPUN
34
รองศาสตราจารย์เนตรชนก คงทนASSOC. PROF. NETCHANOK KHONGTHON
35
รองศาสตราจารย์โกวิท เชื่อมกลางASSOC. PROF. KOWIT CHAMKLANG
36
รองศาสตราจารย์ไพรัช ประจันตะเสนASSOC. PROF. PAIRAT PRAJUNTASIEN
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรุณา เชิดจิระพงษ์ASST. PROF. DR. KARUNA CHERDJIRAPONG
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ เนตรกลางASST. PROF. DR. KANT NETKLANG
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนามASST. PROF. DR. KITIPONG LUENAM
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ ดีจริงASST. PROF. DR. KWUNJAI DEEJRING
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ASST. PROF. DR. KHONGSAK SANGKHAMANON
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึง สายแก้วASST. PROF. DR. KANOUNG SAIKAEW
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจูASST. PROF. DR. CHAISIT THONGJOO
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอกASST. PROF. DR. CHARUANGRIT CHANNOK
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ASST. PROF. DR. NATTHAWUT KAEWPITOON
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ASST. PROF. DR. NATTAKIT INSAWAN
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ธานีASST. PROF. DR. NATHAWUT THANEE
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณASST. PROF. DR. TASSANEE SILAWAN
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ หล่อนกลางASST. PROF. DR. THANACHART LORNKLANG
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณีASST. PROF. DR. THANASAK AUDSAVACHULAMANEE
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัศชา เดชสุภาASST. PROF. DR. THAWASCHA DECHSUBHA
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ASST. PROF. DR. TEERACHAI NETHANOMSAK
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ASST. PROF. DR. NARUMON SAKPAKORNKAN
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤเบศ ลาภยิ่งยงASST. PROF. DR. NARUBET LAPYINGYONG
55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ พองพรหมASST. PROF. DR. NIPAWAN PONGPROM
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ คงฤทธิ์ASST. PROF. DR. NIRUN KONGRITTI
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ASST. PROF. DR. NIRAN SUTHEENIRAN
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด จงอภิรัตนกุลASST. PROF. DR. BANJERT CHONGAPIRATANAKUL
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุปผชาติ ต่อบุญสูงASST. PROF. DR. BUPPACHAT TOBOONSUNG
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมุข กอปรสิริพัฒน์ASST. PROF. DR. PRAMUK KOBRSIRIPAT
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ASST. PROF. DR. PRAYAD BHOOMKHOKRAK
62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง จินตสกุลASST. PROF. DR. PRATUENG JINTASAKUL
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารีASST. PROF. DR. PONGTHEP SUWANWAREE
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล ภูมิโคกรักษ์ASST. PROF. DR. PIKUL BHOOMKHOKRAK
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พจี บรรจงปรุASST. PROF. DR. PIMPAJEE BUNJONGPARU
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ASST. PROF. DR. RACHADAPORN BENCHAWATTANANON
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการASST. PROF. DR. RATTAKORN KIDKARN
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูรASST. PROF. DR. RUNGROTE PONGKITWITOON
69
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เจียมจิตรพานิชASST. PROF. DR. WARAPORN JIAMJITRPANICH
70
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ โกศัลวิตรASST. PROF. DR. WARAPORN KOSANLAVIT
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาระดี ชาญวิรัตน์ASST. PROF. DR. WARADEE CHANVIRAT
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย เสริมผลASST. PROF. DR. WICHAI SOEMPHOL
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิราวรรณ์ ชาติบุตรASST. PROF. DR. WIRAWAN CHATBUTRA
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ASST. PROF. DR. SASIWAN POTCHARAPANPONG
75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย ภู่เจริญASST. PROF. DR. SAKCHAI PHUCHAROEN
76
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร เลิศยิ่งยศASST. PROF. DR. SIRIPORN LERTYINGYOT
77
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทรง อัศวกุลASST. PROF. DR. SOMSONG ASAWAKUN
78
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ตันยะASST. PROF. DR. SOMBOON TANYA
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ แสนเสนยาASST. PROF. DR. SOMPONG SANSENYA
80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมร แสงอรุณASST. PROF. DR. SAMORN SANGAROON
81
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิบาลศรีASST. PROF. DR. SOMSAK APIBALSRI
82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่ASST. PROF. DR. SANRUDEE DEEPU
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวียา ปรารถนาดีASST. PROF. DR. SAWEEYA PRATHANADI
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัจจารักษ์ ลาดสูงเนินASST. PROF. DR. SAJJARAK LADSUNGNERN
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ เติมสินสุขASST. PROF. DR. SAISUNEE TERMSINSUK
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย เทวธีระรัตน์ASST. PROF. DR. SITTICHAI TAVATERARUT
87
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลางASST. PROF. DR. SIRINAT JONGKONKLANG
88
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตรASST. PROF. DR. SUEBSAI BOONVEERABUT
89
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขเกษม กังวานตระกูลASST. PROF. DR. SUKASEM KANGWANTRAKOOL
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา น้ำใจดีASST. PROF. DR. SUCHADA NAMJAIDEE
91
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชีรา ธนาวุฒิASST. PROF. DR. SUCHEERA THANAVUT
92
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตังควนิชASST. PROF. DR. SUDAPORN TANGKAWANIT
93
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัยASST. PROF. DR. SUDAJAI LOWANICHCHAI
94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม ศรีหล่มสักASST. PROF. DR. SUTHAM SRILOMSAK
95
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธารASST. PROF. DR. SUTHANAN PHOCHATHAN
96
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาสินี โพธิ์ชาธารASST. PROF. DR. SUTHASINEE PHOCHATHAN
97
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรืองASST. PROF. DR. SUPHAP PHOORUNGRUENG
98
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ราตรีASST. PROF. DR. SURASAK RATREE
99
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ช่างเหล็กASST. PROF. DR. SUWAT CHANGLEK
100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ อ๋องสมหวังASST. PROF. DR. SUWIT ONGSOMWANG
101
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งประเสริฐASST. PROF. DR. SUWIMON TUNGPRASERT
102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะASST. PROF. DR. HARITSALAK VIRIYA
103
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์ASST. PROF. DR. ADISORN NAOWANONDHA
104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลASST. PROF. DR. ABHINBHORN SATITPAKEEKUL
105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ASST. PROF. DR. KIATTISAK NAKPRASIT
106
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุชASST. PROF. DR. JESSADA TANTHANUCH
107
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี จอกทองASST. PROF. DR. CHALERMSRI JOGTHONG
108
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ASST. PROF. DR. PETSUDA PHUMIPHAN
109
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ASST. PROF. DR. PENROONG PANMAI
110
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัยASST. PROF. DR. PENSRI AMORNSINLAPHACHAI
111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศรษฐวัฒน์ โชควรกุลASST. PROF. DR. SETTAWAT CHOKWORAKUL
112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เศาวนิต เศาณานนท์ASST. PROF. DR. SAUWANIT SAUNANANDA
113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ โพธิสารASST. PROF. DR. PAITOON POTHISAAN
114
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักรASST. PROF. DR. ISSARA KANJUG
115
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วรพล เองวานิชASST. PROF. DR. WORAPOL AEAGWANICH, D.V.M.
116
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. กิติพันธ์ รุจิรกุลASST. PROF. SUB-LIEUTENANT KITIPAN RUJIRAKUL
117
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสมASST. PROF. KORNKANOK TOOPPRASOM
118
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรสASST. PROF. KOMGRIT TREESINTHUROS
119
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิมา งานโคกกรวดASST. PROF. JUNTIMA NGANKOKKRUAD
120
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา นาคสมพงษ์ASST. PROF. JIRAPA NACKSOMPONG
121
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร หนูพงษ์ASST. PROF. DUANGPORN NUPONG
122
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ASST. PROF. THANAWAT THITITHANANAN
123
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ASST. PROF. NUNTHAKA PREEDASAK
124
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ASST. PROF. NUMSOOK NAWAPONGPIPAT
125
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรี แดงสูงเนินASST. PROF. BOOREE DANGSUNGNOEN
126
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะASST. PROF. PRAMUAL TANYA
127
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ คำเมืองASST. PROF. PORNPUN KUMMOUNG
128
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ผึ้งน้อยASST. PROF. YUPA PHUNGNOI
129
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ หันสันเทียะASST. PROF. RANGSAN HANSANTIA
130
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รุจิรกุลASST. PROF. RATANA RUJIRAKUL
131
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ASST. PROF. VANA KONGIN
132
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรณ กาญจนวจีASST. PROF. VIWAN KANJANAWAJEE
133
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ธัญลักษณานันท์ASST. PROF. SASITHORN THUNYALUXANANANT
134
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พูลสุวรรณASST. PROF. SIRIPORN POOLSUWAN
135
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงศ์กาฬสินธุ์ASST. PROF. SAKUL WONGKALASIN
136
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ กองคำASST. PROF. SATHID KONGKUM
137
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนระยับASST. PROF. SUTEP ONRAYAB
138
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณวรรณ เหล่าภักดีASST. PROF. ARUNWAN LAOPAKDEE
139
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์ASST. PROF. UTAI DEJTANON
140
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญASST. PROF. METTA DEECHAROEN
141
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ASST. PROF. RUANGCHAI BOONSAK
142
ดร. กนกพร ฉิมพลีDR. KANOKPORN CHIMPLEE
143
ดร. กมณชนก วงศ์สุขสินDR. KAMONCHANOK WONGSOOKSIN
144
ดร. กฤตยา นาคประสิทธิ์DR. KRITTAYA NAKPRASIT
145
ดร. กาญจนา ท่อแก้วDR. KANCHANA TAWKAEW
146
ดร. กิจฐเชต ไกรวาสDR. KITTACHET KRIVART
147
ดร. ขนิษฐา ชมภูวิเศษDR. KANITTHA CHOMPUVISED
148
ดร. จงกล จันทร์เรืองDR. JONGKOL JANRUANG
149
ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูรDR. CHATURONG THANASEELANGKUN
150
ดร. จักราวุธ วิจบDR. JAKRAWUT WIJOB
151
ดร. จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติDR. JARUWAN TRITIPSOMBUT
152
ดร. จิณณวัตร์ มานะเสถียรDR. JINNAWAT MANASATHIEN
153
ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพลDR. JIRASAK SIRIRATTANAPOL
154
ดร. จิรายุส วรรัตนโภครDR. JIRAYUS WORARATPHOKA
155
ดร. จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารีDR. JIRAWAN OONMETTA-AREE
156
ดร. ชนาธิป สำเริงDR. CHANATHIP SUMRERNG
157
ดร. ชาคริต นวลฉิมพลีDR. CHAKRIT NUALCHIMPLEE
158
ดร. ชาติ ทีฆะDR. CHAT TEEKA
159
ดร. ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์DR. CHAICHAT BOONYANUSITH
160
ดร. ชุภาศิริ อภินันท์เดชาDR. CHUPASIRI APINUNDECHA
161
ดร. ชูศักดิ์ พัฒนะมนตรีDR. CHOOSAK PATTANAMONTRI
162
ดร. ชูเกียรติ วิเศษเสนาDR. CHOOKIAT WISETSENA
163
ดร. ณพฐ์ โสภีพันธ์DR. NOP SOPIPAN
164
ดร. ณัฏฐินี ทองดีDR. NATTINEE THONGDEE
165
ดร. ดำรง แสนสิงห์DR. DAMRONG SAENSING
166
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์DR. DISAKUL KASEMSAWAS
167
ดร. ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรมDR. THAWISAK THIANGTHAM
168
ดร. ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์DR. TONGTIP SALAWONGLUK
169
ดร. ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์DR. THANYARAT CHOKSATHID
170
ดร. ธารทิพย์ รัตนะDR. TARNTIP RATTANA
171
ดร. ธิดารัตน์ สมานพันธ์DR. TIDARAT SAMANPAN
172
ดร. นพ. สำเริง แหยงกระโทกDR. SAMRERNG YANGGRATOKE, M.D.
173
ดร. นวลฉวี เพิ่มทองชูชัยDR. NUALCHAVEE PERMTHONGCHOOCHAI
174
ดร. นิจพร ณ พัทลุงDR. NIDCHAPORN NA PHATTHALUNG
175
ดร. นิเวศน์ อุดมรัตน์DR. NIVATE UDOMRATANA
176
ดร. น้อยประนอม เคียนทองDR. NOYPRANORM KIANTONG
177
ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐDR. BANDIT TUNGPRASERT
178
ดร. บุญจันทร์ สีสันต์DR. BOONCHAN SISAN
179
ดร. บุษราคัม ป้อมทองDR. BUSARAKUM POMTHONG
180
ดร. ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์DR. PANADDA PUCHAROENSILP
181
ดร. ปรีชา อุยตระกูลDR. PREECHA UITRAGOOL
182
ดร. ปัทมา วาจามั่นDR. PATAMA VAJAMUN
183
ดร. ปิยนุช คะเณมาDR. PIYANUT KHANEMA
184
ดร. ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์DR. PIYAMAS SURAPOPPISITH
185
ดร. ผไทเทพ รักษาDR. PHATHAITEP RAKSA
186
ดร. พระมหาอภิชัย ธมฺมชโยDR. PHRAMAHA APICHAI DHAMMACHAYO
187
ดร. พวงพรภัสสร์ วิริยะDR. PHUANGPORNPHAT VIRIYA
188
ดร. พัชรี ศรีกุตาDR. PHATCHAREE SRIKUTA
189
ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐDR. PATTANAPONG JUMRUSPRASERT
190
ดร. พันธ์ทิพย์ ตันอร่ามDR. PUNTIP TANARAM
191
ดร. พิชัย ละแมนชัยDR. PICHAI LAMANCHAI
192
ดร. พีระนันท์ นัมคณิสรณ์DR. PHIRANANT NUMKANISORN
193
ดร. มณฑล วิสุทธิDR. MONTON VISUTTHI
194
ดร. มัณฑนา ศิลปพันธุ์DR. MUNTANA SILLAPAPHAN
195
ดร. มานะ สินธุวงษานนท์DR. MANA SINTHUWONGSANONT
196
ดร. มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจDR. MALINEE PHAIBOONNUGULKIJ
197
ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสงDR. YUTTAKORN RITTHAISONG
198
ดร. ยุภาพร เทพสุริยานนท์DR. YUPAPORN THEPSURIYANONT
199
ดร. รชานนท์ ง่วนใจรักDR. RACHANON NGUANJAIRAK
200
ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์DR. RATCHADAPORN OONSIVILAI
201
ดร. รัตนาภรณ์ หันตาDR. RATTANAPORN HANTA
202
ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตรDR. RACHAIN KOSANLAVIT
203
ดร. รุ่งรัตน์ ศรีอำนวยDR. RUNGRAT SRI-AMNUAY
204
ดร. ลลิตา ธงภักดีDR. LALITA THONGPHUKDEE
205
ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรมDR. LADDA RUANGMANOTAM
206
ดร. ลาวัลย์ ศิริศรีมังกรDR. LAWARN SIRISRIMANGKORN
207
ดร. วดาภรณ์ พูลผลอำนวยDR. WADAPORN POOLPHOLAMNOEY
208
ดร. วนิดา ชูหมื่นไวยDR. VANIDA CHOOMUENWAI
209
ดร. วรรณี เจตจำนงนุชDR. WANNEE JETCHAMNONGNUCH
210
ดร. วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์DR. WORARIT KOBSIRIPAT
211
ดร. วราวุธ ธนะมูลDR. VARAVUT TANAMOOL
212
ดร. วริศรา ยางกลางDR. WARISARA YANGKLANG
213
ดร. วัชรพงษ์ วงค์เขียวDR. WATCHARAPONG WONGKEO
214
ดร. วัชราภรณ์ สกุลพงศ์DR. WATCHARAPORN SAKULPHONG
215
ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์DR. WANVISA CHORUM
216
ดร. วารีวรรณ ศิริวาณิชย์DR. WAREEWAN SIRIWANIJ
217
ดร. วาสนา กีรติจำเริญDR. WASANA KEERATICHAMROEN
218
ดร. วาสนา กังวาลเลิศDR. WASANA GUNGVALERT
219
ดร. วิชัย เสริมผลDR. WICHAI SOEMPHOL
220
ดร. วิชุดา จันทร์ข้างแรมDR. WICHUDA JANKANGRAM
221
ดร. วินัย ทองภูบาลDR. WINAI THONGPUBAN
222
ดร. วินัย ป้อมดำDR. WINAI POMDAM
223
ดร. วิมาน วรรณคำDR. WIMARN WANNAKHAM
224
ดร. วิลาสินี สถิตเดชกุญชรDR. WILASINEE SATHITDETKUNCHORN
225
ดร. วิเชียร ก่อกิจกุศลDR. WICHEAN KORKITKUSON
226
ดร. วิไล วัชรพิชัยDR. WILAI WATCHARAPHICHAI
227
ดร. วิไลพร รังควัตDR. VILIPORN RUNKAWATT
228
ดร. วุฒิชัย จงคำนึงศีลDR. WUTTICHAI CHONGKUMNUNGSIL
229
ดร. ศรีนวล ตันสุวรรณDR. SRINUAN TANSUWAN
230
ดร. ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์DR. SRIKIAT ANANSAWAT
231
ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณDR. SIRIPAN TIYAWONGSUWAN
232
ดร. สมภพ อาจชนะศึกDR. SOMPOP ARDCHANASUK
233
ดร. สมเกียรติ ทานอกDR. SOMKIAT TANOK
234
ดร. สิทธิชัย กุลวงค์DR. SITTICHAI KULAWONG
235
ดร. สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมีDR. SINSAKCHON AUNPROM-ME
236
ดร. สิริพร สิริชัยเวชกุลDR. SIRIPORN SIRICHAIWETCHAKUL
237
ดร. สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะDR. SIRILUCK PRONGSANTIA
238
ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์DR. SUCHITPORN LERSILP
239
ดร. สุธาสินี แม้นญาติDR. SUTHASINEE MANYAT
240
ดร. สุนทรี ศิริอังกูรDR. SUNTHAREE SIRI-ANGKUL
241
ดร. สุนันท์ สีพายDR. SUNAN SRIPHAI
242
ดร. สุภณิดา ปุสุรินทร์คำDR. SUPANIDA PUSURINKUM
243
ดร. สุวรรณา เตชะธีระปรีดาDR. SUWANNA TACHATEERAPREDA
244
ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภาDR. ANIRUT PIPATPRAPA
245
ดร. อนุจิตร ชิณสารDR. ANUJIT CHINASAN
246
ดร. อภิวัตน์ พลสยมDR. APIWATHANA POLSAYOM
247
ดร. อรวรรณ ป้อมดำDR. ORAWAN POMDAM
248
ดร. อังคณา ชาติก้อนDR. AUNGKANA CHATKON
249
ดร. อัญรัตน์ วิเชียรDR. ANYARAT WICHIAN
250
ดร. อาภา สธนเสาวภาคย์DR. APHA SATHONSAOWAPHAK
251
ดร. อำนาจ อยู่คำDR. AMNART YOOKAM
252
ดร. อุได พลแก้วDR. UDAI POLKAEW
253
ดร. เกริก ท่วมกลางDR. KRERK THUOMKLANG
254
ดร. เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียรDR. KRIENGSAK ROJNKUREESATIEN
255
ดร. เกรียงศักดิ์ ภิระไรDR. KRIANGSAK PIRARAI
256
ดร. เจริญศักดิ์ เลางามDR. CHAROENSAK LAONGAM
257
ดร. เจษฎา กิตติสุนทรDR. CHETSADA KITTISUNTORN
258
ดร. เทียมหทัย ชูพันธ์DR. THIAMHATHAI CHOOPAN
259
ดร. เพริศพรรณ แดนศิลป์DR. PROETPHAN DAENSIL
260
ดร. เพ็ญศรี รักษ์วงค์DR. PENSRI RUKWONG
261
ดร. เพ็ญแข วงศ์สุริยาDR. PENKHAE WONGSURIYA
262
ดร. แวววลี แววฉิมพลีDR. WAEWALEE WAEWCHIMPLEE
263
ดร. แสงเพชร เจริญราษฎร์DR. SANGPET CHAREONRAT
264
ดร. โสภณ ผลประพฤติDR. SOPONE PHONPRAPRUIT
265
นายแพทย์ ดร. วิชัย ขัตติยวิทยากุลDR. VICHAI KUTTIYAWITHAYAKOON, M.D.
266
สัตวแพทย์หญิง ดร. แคทรียา สุขวรรณDR. CATTHAREEYA SUKWAN
267
ดร. ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร- -
268
ดร. ไชยยศ บุญญานุกิจ- -
269
ทันตแพทย์บัญชา ภูมิอัครโภคินMR. BANCHA POOMAKARAPOKIN
270
ทันตแพทย์สมศักดิ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์MR. SOMSAK CHAYAWIWATTANAWONG
271
นางจิรภา โพธิ์พัฒนชัยMRS. CHIRAPA POPATTANACHAI
272
นางณัฐอร พลสวัสดิ์MRS. NATTAON POLSAWAT
273
นางทัศนีย์ ทิพย์สูงเนินMRS. TASANEE TIPSUNGNEAN
274
นางนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุลMRS. NAPATSAWON PONGJUNMANEESAKUL
275
นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางMRS. PANNAPORN TOOKLANG
276
นางมาลา เที่ยงจรรยาMRS. MALA THIANGCHUNYA
277
นางมิษฎา ทรรพวสุMRS. MISDA DARBAWASU
278
นางรัชนีย์ งามขุนทดMRS. RACHANEE NGAMKHUNTOD
279
นางวรัชญา โตธรรมเจริญMRS. VARCHAYA TOTHAMCARO
280
นางวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะMRS. WIPARAT SUWANWAIPHATTHANA
281
นางวิลาวัณย์ บุตรโตMRS. WILAWAN BOOTTO
282
นางศิริพร เกษธนังMRS. SIRIPORN KETTHANANG
283
นางสมพร โจดโจนMRS. SOMPORN JODJONE
284
นางสายชล มือขุนทดMRS. SAICHON MEUKHUNTOD
285
นางสาวกมลวรรณ รินทรามี- -
286
นางสาวคมขำ ศิลปชัยMISS KHOMKHAM SILAPACHAI
287
นางสาวจินดา ตั้งรวมทรัพย์MISS JINDA TANGRUAMSAB
288
นางสาวชนกพร ผลทรัพย์MISS CHANOKPORN PHOLSAP
289
นางสาวณิชวรรณ จันอ้นMISS NITCHAWAN CHANON
290
นางสาวนิศากร แก้วพิลาMISS NISAKORN KAEWPHILA
291
นางสาวพัชนา สุวรรณแสนMISS PATCHANA SUWANNASAN
292
นางสาววัลลภา คงฉันท์มิตรกุลMISS WALLAPA KONGCHUNMITKUL
293
นางสาววิภา เพ็งเสงี่ยมMISS VIPA PENGSA-NGIUM
294
นางสาวสายสวาท เผ่าพงษ์MISS SAISWART POWPONG
295
นางสาวสำเภา แลดีMISS SUMPAO LADEE
296
นางสาวสุภัทรา เกิดมงคลMISS SUPATTRA KERDMONGKON
297
นางสุจิตรา ตันนิรัตน์MRS. SUJITRA TANNIRAT
298
นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคมMRS. SUTINTORN PANWATCHARACHOM
299
นางสุปราณี ศรีใสคำMRS. SUPRANEE SRISAIKHAM
300
นางสุภรณ์ ชุมพลวงศ์MRS. SUPORN CHUMPHONVONG
301
นางอภิรดี พิณปรุMRS. APIRADEE PINPRAU
302
นางอรนุช อินตาMRS. AURANUCH INTA
303
นางอินทิรา หล้าอัมพรMRS. INTIRA LA-AMPORN
304
นายกมล ศิริบรรณMR. KAMON SIRIBAN
305
นายกวี ชิ้นจอหอMR. KAWEE CHINJOHO
306
นายการุณ ชุมรักษ์MR. KARUN CHUMRAK
307
นายกิตติ บุญเชิดMR. KITTI BOONCHERD
308
นายคำรณ สมบูรณ์รัตน์MR. KHUMRONE SOMBOONRAT
309
นายจรูญ ป้องจันลาMR. CHAROON PONGJUNLA
310
นายจิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากรMR. JIRASAK WIPATSOPAKHON
311
นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุลMR. CHUTRAPEE POPITIKUL
312
นายชยพล ธงภักดีMR. CHAYAPOL THONGPHUKDEE
313
นายชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์MR. CHAICHAN MANEERATTANARUNGROT
314
นายชูศักดิ์ หมั่นสระเกษMR. CHOOSAGD MANSRAGES
315
นายฐานันดร ศรีสุธรรมMR. TANANDRON SEESUTHUM
316
นายณรงค์ เสือบุญMR. NARONG SUABOON
317
นายทวี บรรจงMR. THAWEE BANJONG
318
นายทองสุข มันตาทรMR. THONGSOOK MANTADARA
319
นายธงไชย ดีทองหลางMR. THONGCHAI DEETONGLANG
320
นายธนัญชัย วรรณสุขMR. TANANCHAI WANNASOOK
321
นายธนาวุฒิ แข็งขันMR. TANAWUT KANGKUN
322
นายบุญชุบ บุญสุขMR. BOONCHUB BOONSUK
323
นายบุญช่วย วัฒนานันทวิไลMR. BOONCHUAY WATTANANANTAWILAI
324
นายบุญสม พิรินทร์ยวงMR. BOONSOM PIRINYUANG
325
นายปฐมฤกษ์ มณีเนตรMR. PATHOMMARERK MANEENATE
326
นายประมวล เหมพงศ์พันธุ์MR. PRAMUAL HEMPONGPUN
327
นายประเสริฐ จั่นแก้วMR. PRASERT JANKAEW
328
นายปรีชา จิตรสิงห์MR. PREECHA JITSING
329
นายพิชัย หวัดสูงเนินMR. PICHAI WADSOONGNOEN
330
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่นMR. PIPAT POOMYISOON
331
นายพิเชษฐ์ นนท์พละMR. PICHET NONPALA
332
นายพีระ พันธุ์งามMR. PEERA PANNGAM
333
นายพูนชัย ไตรภูธรMR. PHUNCHAI TRIPHUTHON
334
นายภิรมย์ นันทวงค์MR. PIROM NUNTAWONG
335
นายมานพ จังหวัดกลางMR. MANOP CHANGWATKLANG
336
นายยิ่งยง ดุรงค์ดำรงชัยMR. YINGYONG DURONGDUMRONGCHAI
337
นายรวม ชินานุปกรณ์MR. RUAM CHINANUPAKORN
338
นายวิจัย เจริญเรืองวานิชย์MR. WIJAI CHAREONRUENGVANIT
339
นายวิชา มานะดีMR. VICHA MANADEE
340
นายวิชิต แก่นกำจรMR. WICHIT KAENKUMCHORN
341
นายวิทยาเกียรติ เงินดีMR. VITHAYAKIAT NGOENDEE
342
นายวิรัช เติมศักดิ์MR. WIRAT TERMSAK
343
นายวิรัตน์ มั่งคั่งMR. WIRAT MANGKANG
344
นายวิวัฒน์ ตู้จำนงค์MR. WIWAT TOUCHUMNONG
345
นายวิสูตร เกษมสุขMR. VISOOTR KASEMSUK
346
นายวิเชียร แอบจันทร์MR. WICHIAN ABJUN
347
นายวีระวัฒน์ ศรีสมMR. VERAWAT SRISOM
348
นายศราวุธ แก้วกันเนตรMR. SARAWOOT KAEWKANNETRA
349
นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชยMR. SILAPASIT TABTIMTHONGCHAI
350
นายศุภกิจ เอียตระกูลไพบูลย์MR. SUPAKIT EARTRAKULPAIBOON
351
นายสนอง สุดสะอาดMR. SANONG SUDSAARD
352
นายสนั่น สิงห์จันทร์MR. SANAN SINGCHAN
353
นายสมควร แบ่งกุศลจิตMR. SOMKHUAN BANGKUSONJIT
354
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุลMR. SOMJIT TEERABOONCHAIKUL
355
นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์MR. SOMCHAI MITMOOLPITAK
356
นายสมถวิล ลีลามโนธรรมMR. SOMTHAWIN LEELAMANOTHUM
357
นายสมพงษ์ วิริยะจารุMR. SOMPONG VIRIYAJARU
358
นายสมพิศ พินจันทึกMR. SOMPIS PINCHANTUK
359
นายสมศักดิ์ พัฒนากุลMR. SOMSAK PATANAGUL
360
นายสมศักดิ์ สุคำภาMR. SOMSAK SUKAMPA
361
นายสมศักดิ์ ไชเดโชMR. SOMSAK CHAIDECHO
362
นายสมเกียรติ พิทักษ์พิเศษMR. SOMKIAT PITAKPISET
363
นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์MR. PRAYUTH KUSONRAT, D.V.M.
364
นายสันติ สุยโพธิ์น้อยMR. SANTI SUIPHONOI
365
นายสายัณห์ ผาน้อยMR. SAYAN PHANOI
366
นายสาโรจน์ คำพิทักษ์MR. SAROT KHAMPITAK
367
นายสิทธิชัย พุฒกลางMR. SITTICHAI PUTKLANG
368
นายสุทธิ เหล่าฤทธิ์MR. SUTTI LAURIT
369
นายสุทัศ เติมสายทองMR. SUTAT TERMSAITHONG
370
นายสุพจน์ เจียมใจMR. SUPHOT JIAMJAI
371
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์MR. SURASAK SRISAWANGRAT
372
นายสุเกษม อิงคนินันท์MR. SUKASEM ENGKANINUN
373
นายสุเมธ ศรีพงษ์MR. SUMETH SRIPONG
374
นายหัสนัย กันธรสMR. HASANAI KANTAROS
375
นายหาญชัย พันธุ์งามMR. HANCHAI PHANNGAM
376
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์MR. ADUL POOPATTRANG
377
นายอนุชิต กล้าไพรีMR. ANUCHIT KLAPAIREE
378
นายอภิชาต รุ่งอลงกรณ์MR. APICHART RUNGALONGKORN
379
นายอภิชาติ พรหมฝายMR. APICHAT PHROMFAIY
380
นายอภิวัชร์ เปล่งเจริญศิริชัยMR. APIWAT PLENGCHAROENSIRICHAI
381
นายอักษร แสนใหม่MR. AKSORN SANMAI
382
นายอานันท์ รองพลMR. ANAN RONGPOL
383
นายอาราม สุวรรณชัยรบMR. ARAM SUWANNACHAIROB
384
นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์MR. KREANGSAK SRIPAIROJNA
385
นายเฉลิมชัย มิติภัทรMR. CHALERMCHAI MITIPAT
386
นายเผด็จ หริ่งรอดMR. PADET RINGRAWD
387
นายเพชร เหมือนพันธุ์MR. PETCH MUANPAN
388
นายเสนอ ประจงจิตรMR. SANER PHACHONGCHIT
389
นายเอกรัตน์ เอกศาสตร์MR. EKKARAT EKKASART
390
นายแพทย์กิติศักดิ์ เนนชูMR. KITISAK NENSHU, M.D.
391
นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์MR. THANAPONG JINVONG, M.D.
392
นายแพทย์ธีรพงศ์ โศภิษฐิกุลMR. THEERAPONG SOPITHIKUL, M.D.
393
นายแพทย์ธีรพร เหลืองรังษิยากุลMR. THEERAPON LEAUNGRANGSIYAKUL, M.D.
394
นายแพทย์บวร เกียรติมงคลMR. BORWORN KIATTIMONGKOL, M.D.
395
นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไลMR. PAKORN THONGWILAI, M.D.
396
นายแพทย์วิทยา มีสมรรถMR. WIDHAYA MEESMAT, M.D.
397
นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยาMR. SARUTABHANDU CHAKRABHANDU NA AYUTAYA, M.D.
398
นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนาMR. SAKCHAI KANJANAWATTANA, M.D.
399
นายแพทย์สมบัติ ธนานุภาพไพศาลMR. SOMBUT TANANUPAPPISAN, M.D.
400
นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทกMR. SUMRHERNG YHANGKRATOK, M.D.
401
นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศMR. SURASIT CHITPITAKLERT, M.D.
402
นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดีMR. RUENGSIN THUENNADEE, M.D.
403
นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทองMR. KOMAIN TEWTONG, M.D.
404
นายแพทย์ไพโรจน์ ช่างประหยัดMR. PAIROJ CHANGPRAYAT, M.D.
405
นายไกร เกษทันMR. KRAI KETTUN
406
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก- -
407
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์PHRAKHRUVIRIYADHAMANUSAT
408
พระครูสมุห์คำภีร์ ภูริสีโลPHRAKRUSAMU KHAMPEE PURISILO
409
พระครูสังฆรักษ์สมจิต พุทฺธวิริโยPHRAKRUSANGKHARUKSOMCHIT BUDDHAVIRIYO
410
พระศรีธรรมาภรณ์PHRASRIDHAMMAPORN
411
พันตรีอาจณรงค์ ผลบุณยรักษ์MAJOR ATNARONG PHOLBOONYARUK
412
พันตำรวจโท ดร. จตุรงค์ วงศ์ชัยกิตติพรPOL. LT. COL. DR. JATURONG WONGCHAIKITTIPHORN
413
พันตำรวจโท ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์POL. LT. COL. DR. KASEMSARN CHOTCHAKORNPANT
414
พันตำรวจโทประสิทธิ์ เปรมกมลPOL. LT. COL. PRASIT PRAMKAMOL
415
พันเอก ดร. วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณCOL. DR. WANCHANA GLUNPROMSUWAN
416
พันเอกเสฏฐนันท์ แสงรัตนทองคำCOL. SETTANAN SANGRATTANATONGKAM
417
พันโท นายแพทย์ สันติภาพ สังข์ชูLT. COL. SUNTIPARB SANGCHU, M.D.
418
พันโทหญิงดาริน สันติชาติงามLT. COL. DARIN SANTICHATNGAM
419
รองศาสตราจารย์ ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์- -
420
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์- -
421
รองศาสตราจาารย์ ดร. นิรมล ศตวุฒิ- -
422
ร้อยเอก นายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์CAPT. WARANYOU SATAYAVONGTHIP, M.D.
423
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ คุณวิเศษSUB. LT. GRIENGSAK KHUNVISETH
424
ว่าที่ร้อยโทกวี เพ็งศรีKAWEE PENGSRI
425
แพทย์หญิง ดร. บรรจง ครอบบัวบาน- -
426
แพทย์หญิงรจนา วีรศักดิ์MRS. ROJANA VEERASAK, M.D.
427
แพทย์หญิงราชรัตน์ คำสัตย์MISS RATCHARAT KHUMSAT, M.D.
428
แพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริMRS. RUCHIRA MANGKLASIRI, M.D.
429
แพทย์หญิงสกาวเดือน นำแสงกุลSAKAWDUAN NUMSANGKUL, M.D.
430
แพทย์หญิงสิริลักษณ์ วันวานMISS SIRILUCK WANWAN, M.D.

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.
ลงทะเบียนรับอีเมล์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 23.20.223.212
คุณเข้าชมลำดับที่ : 348,085

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827