escort bursa - bursa escort - mersin escort
หน้าหลัก    ประวัติความเป็นม�    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลาก�    รายงานประจำป�    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชากา�
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง �
    การประกันคุณภา�
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชากา�
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลั�


วิทยานิพนธ� / ภาคนิพนธ�
    สอบโครงร่า� / วิทยานิพนธ� /
ภาคนิพนธ�
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ�
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้�
    ทุนสนับสนุนการวิจั�
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รั�
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชากา�
   การประชุมวิชาการ แล�
นำเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
   รายชื่อวารสารวิชาการตา�
ประกาศขอ� สม�./สก�
   วารสารวิชากา� (Journal)
ที่มีชื่� ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิช�
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษ�
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษ�
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อ�
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษ�


Organic Tabs

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0101123
  นายเนติเกษม ชักชวนดี
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  56D0101218
  นางสาวศิริพร อินทิแสง
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  56D0101101
  นางสาวกมลชนก สุกแสง
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  57D0101113
  นางสาววิไลลักษณ์ ป้องญาติ
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  56D0101117
  นางสาววิรงลอง คืดนอก
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  55D0101120
  ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  57D0101117
  นางสาวสุรพี เทศสมบูรณ์
  วันที่ 11 สิงหาคม 2559
  57D0101105
  นางสาวธีราภรณ์ งากิ่ง
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  57D0101101
  นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพร
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  56D0101220
  นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  56D0101108
  นางสาวบังอร เครือประกอบ
  วันที่ 28 กันยายน 2559
  58D0101108
  นางสาวพณัทดา วิเชียร
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  55D0101126
  นายวิเชียร ม่วงมุข
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  58D0101123
  นายสิทธิกร พะวิขุณี
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58D0101119
  นายญาณพล พันธ์คำ
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58D0101110
  นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58D0101106
  นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58D0101122
  นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
  วันที่ 25 ตุลาคม 2559
  55D0101121
  นายธนเดช แท่นแก้ว
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
  58D0101115
  นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
  58D0101114
  นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
  58D0101113
  นางสาวสุนทร นามใหม่
  วันที่ 9 ธันวาคม 2559
  58D0101121
  พระมหาวรวุฒิ พุดศรี
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  58D0101103
  นางสาวจรรฑมน แพหิรัญ
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  58D0101102
  นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  58D0101116
  นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  58D0101109
  นางภาวนา กโนทร
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  58D0101104
  นางสาวชัญญาภัค ใยดี
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  57D0101130
  นายเอกวิน สาลีรัมย์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  57D0101108
  นางสาวพรทิพย์ คำโสภา
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  55D0101113
  นางสาวภาวิณี ต่วนไธสง
  วันที่ 17 มกราคม 2560
  58D0101124
  นายสุรชัย ชูศักดิ์
  วันที่ 29 มีนาคม 2560
  58D0101117
  นางอนงนาฎ คชวงค์
  วันที่ 29 มีนาคม 2560
  58D0101101
  นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
  วันที่ 29 มีนาคม 2560
  57D0101111
  นางสาวรัญชิดา เทศารินทร์
  วันที่ 4 เมษายน 2560
  57D0101109
  นางสาวพัชรินทร์ เปียนขุนทด
  วันที่ 4 เมษายน 2560
  58D0101125
  นายอัคคเดช สิมาตา
  วันที่ 10 เมษายน 2560
  58D0101120
  นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
  วันที่ 10 เมษายน 2560
  58D0101107
  นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  58D0101112
  นางสุกัญญา ชาฤทธิ์
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
  57D0101126
  นายสมบัติ กุมลาชัย
  วันที่ 29 สิงหาคม 2560
  59D0101114
  นางสาววาสนา สุขเกษม
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  59D0101107
  นางสาวนาราชนก กองทองหลาง
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  59D0101101
  นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  57D0101104
  นางสาวณัชชา กุยราพเนาว์
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560
  57D0101104
  นางสาวณัชชา กุยราพเนาว์
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560
  56D0101214
  นางสาวรินแก้ว โนนนอก
  วันที่ 18 ตุลาคม 2560
  59D0101122
  นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  59D0101113
  นางสาวรัตนาภรณ์ ชินศรี
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  59D0101103
  นางสาวกุลธิดา ตระกูลกิตติ
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  59D0101123
  นายวานิตย์ สิมงาม
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  59D0101111
  นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมาย
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  59D0101106
  นางนพรัตน์ อินทร์พันธ์
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  59D0101105
  นางสาวเจษฎาพร เฉียดพรมราช
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  59D0101112
  นางสาวภัททิยา อรรคดี
  วันที่ 15 ธันวาคม 2560
  59D0101102
  นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม
  วันที่ 15 ธันวาคม 2560
  59D0101108
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์
  วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  59D0101104
  นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่ง
  วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  59D0101120
  นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560
  59D0101110
  นางสาวพนมภรณ์ ศรีโคตร
  วันที่ 9 มกราคม 2561
  59D0101124
  นายศรัณยุ ดียางหวาย
  วันที่ 29 มกราคม 2561
  59D0101115
  นางสาวศิรประภา ภูมิมา
  วันที่ 29 มกราคม 2561
  56D0101130
  นายสุทัศน์ ชาญประโคน
  วันที่ 29 มกราคม 2561
  57D0101103
  นางช่อลัดดา สิมมา
  วันที่ 23 เมษายน 2561
  57D0101128
  นายสุวิทย์ สงรัมย์
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  57D0101119
  นางสาวอรพรรณ บุญทูล
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  57D0101118
  นางสุวิมล แสงฉาย
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  60D0101116
  นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101112
  นางสุวรรณภี จันทร์บูรณ์
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101107
  นางสาวลำไพร เมืองคง
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101104
  นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101101
  นางสาวจนัญญา เขางาม
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101115
  นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101113
  นางสาวอมรา พิมพ์สวัสดิ์
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101105
  นางสาวนฐพร มิ่งขวัญ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101121
  นายพิเชษฐ สายธนู
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101103
  นางณิกัญญา สายธนู
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0101122
  นายทรรศนันทน์ ถนัดค้า
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101127
  นายอิสระ ชุมศรี
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101122
  นายวันชัย ก้อมน้อย
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101118
  นายธัชพนธ์ ไสยาสน์
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101114
  นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101108
  นางสาววรรณกร โชมขุนทด
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  60D0101123
  นายสมศักดิ์ ตุ่นไธสง
  วันที่ 7 มีนาคม 2562
  60D0101117
  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์
  วันที่ 7 มีนาคม 2562
  60D0101109
  นางสาวสินีนาฏ ศรีศักดิ์นอก
  วันที่ 7 มีนาคม 2562
  60D0101106
  นางสาวพวงจินดา แดนพิมาย
  วันที่ 7 มีนาคม 2562
  60D0101126
  นายอภิชัย เห็มวิพัฒน์
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  60D0101125
  นายอธิราช ศรีหอม
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  60D0101124
  นายสันติ จันจำปา
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  60D0101119
  ว่าที่ ร.ต. ธีรพงษ์ สิงห์สกล
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  60D0101111
  นางสาวสุรารักษ์ ยวงทอง
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  60D0101120
  นายปรัชญา แก้วโพธิ์
  วันที่ 25 มีนาคม 2562
  60D0101110
  นางสาวสุภัสสรา ภูศรีโสม
  วันที่ 25 มีนาคม 2562
  60D0101102
  นางฐานุตรา เนียมสูงเนิน
  วันที่ 25 มีนาคม 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0102102
  นางสาวปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559
  57D0102108
  นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  57D0102106
  นางธิมาพร สู้ศึก
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  57D0102104
  นางสาวชุติมา ลัดนอก
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  57D0102106
  นางธิมาพร สู้ศึก
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  58D0102103
  นางสาวสริญญา ศรีวัฒนพงศ์
  วันที่ 10 มกราคม 2560
  57D0102117
  นายอำนวย ทวี
  วันที่ 10 มกราคม 2560
  57D0102105
  นางสาวฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
  วันที่ 10 มกราคม 2560
  58D0102108
  นายคงฤทธิ์ ชูฟัก
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
  57D0102112
  นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  57D0102115
  นายปุลิน กุลพิมาย
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  57D0102113
  นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  57D0102110
  นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560
  57D0102109
  นางสาวปาริชาติ เสียดกระโทก
  วันที่ 1 สิงหาคม 2560
  58D0102104
  นางสาวสายทิพย์ พัทธจารี
  วันที่ 11 มกราคม 2561
  58D0102101
  นางสาวปริศนา ยนจอหอ
  วันที่ 11 มกราคม 2561

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0301101
  นางสาวมาริษา บึงระงม
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  56D0301106
  พันตำรวจตรีวิสิฏฐ จงอ้อมกลาง
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0103122
  นางอัมพร นันทะเสนา
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  57D0103121
  นางสาวอภิญญา รักพุดซา
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  57D0103117
  นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
  57D0103113
  นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  56D0103102
  นางสาวกฤษณา เนื้อนา
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  57D0103118
  นางสาวสุนีย์ เลขนอก
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  58D0103130
  นายจักรพันธ์ โปยขุนทด
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  56D0103203
  นางสาวชิดกมล ฮวบกระโทก
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  58D0103128
  นางวารุณี คงมั่นกลาง
  วันที่ 17 สิงหาคม 2559
  57D0103127
  นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์
  วันที่ 17 สิงหาคม 2559
  58D0103118
  นางสุภัตรา ไชยเชษฐ์
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559
  58D0103109
  นางสาวนันทนา ฐานวิเศษ
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559
  57D0103106
  นางสาวณัชชา เวียงสิมา
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559
  58D0103105
  นางสาวชลิดา อาบสุวรรณ์
  วันที่ 17 ตุลาคม 2559
  58D0103117
  นางสาววิไลวรรณ สาระมู
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58C0103109
  นายจักรพันธ์ หลงสุข
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  58D0103126
  นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  58D0103110
  นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  58C0103103
  นางสาวกาว ถิ มิง เจอว
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  55D0103208
  นางสาวสุพรรษา อดทน
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  58D0103114
  นางสาวรัฐนันท์ สงวนศิลป์
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  58D0103102
  นางสาวกัญญาภัทร ยางสันเทียะ
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
  58D0103104
  นางสาวเจนจิรา วรรณพันธ์
  วันที่ 15 ธันวาคม 2559
  58C0103108
  นางสาวมา ถิ ทู ถู่ย
  วันที่ 15 ธันวาคม 2559
  58C0103106
  พระสันติพงษ์ ทองวิเศษ
  วันที่ 27 ธันวาคม 2559
  58C0103107
  นางสาวบ่าน ถิ กวิ่งห์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  58C0103104
  นางสาวเหงียน ถิ ทู ฮ่า
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  57D0103124
  นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพล
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  59D0103204
  นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  58D0103127
  ว่าที่ร้อยโทสุปัญญา ชาดง
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  59D0103210
  นางสาวสุภาพร ใจกล้า
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
  59D0103201
  นางสาวช่อทิพย์ มารัตนะ
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
  58D0103129
  นางสาวศิริพร พละโชติ
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  58D0103107
  นางสาวธิดาพร เกราะกระโทก
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  59D0103206
  นางสาววัชรกร พูดขุนทด
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
  59D0103207
  นางสาววิภาวรรณ สีลาเกตุ
  วันที่ 4 กันยายน 2560
  59D0103211
  นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์
  วันที่ 15 กันยายน 2560
  59D0103205
  นางสาวมัณฑณา ชื่นรัมย์
  วันที่ 27 กันยายน 2560
  59D0103112
  นางสาวซวน ถิ บุ่ย
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560
  59D0103111
  นายอนุพันธ์ อินทร์พงษ์
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560
  59D0103106
  นางสาวสาธิมา ทองขุนวงศ์
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560
  59D0103104
  นางสาวพัชรินทร์ โลหา
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560
  59D0103108
  นายวันชัย พุแค
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  59D0103103
  นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญ
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  59D0103102
  นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์
  วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  59D0103109
  นายศิวณัฐ ภูมิโคกรักษ์
  วันที่ 10 มกราคม 2561
  60D0103123
  นายภากร เทียนทิพย์การุณย์
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  59D0103209
  นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  59D0103203
  นางสาวปิยะนันท์ งานจัตุรัส
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  60D0103106
  นางพชรนันท์ แสงปาก
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  60D0103104
  นางสาวชุติกาญจน์ สามัคคี
  วันที่ 8 สิงหาคม 2561
  60D0103108
  นางสาวภรภัทร พลาทิพย์
  วันที่ 25 ตุลาคม 2561
  60D0103127
  นายโอภาส ขำมะลัง
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  60D0103110
  นางสาววัชราพร แพงโสภา
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  60D0103102
  นางสาวจิราภรณ์ ต่อฤทธิ์
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
  60D0103116
  นางสาวสุรีทิพย์ สินปรุ
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  60D0103125
  นายวรวงค์ เครือหว้า
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561
  60D0103124
  นายวชรธีร์ ภารไชโยพันธ์
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561
  60D0103121
  นายธีรวุฒิ รักกลาง
  วันที่ 12 ธันวาคม 2561
  60D0103117
  นางสาวอรพรรณ สุขใย
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  60D0103114
  นางสาวสุดารัตน์ พันหา
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  60D0103107
  นางสาวพันธิตรา จุดพิมาย
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  60D0103101
  นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน
  วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  60D0103115
  นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง
  วันที่ 14 ธันวาคม 2561
  60D0103112
  นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก
  วันที่ 14 ธันวาคม 2561
  60D0103126
  นายวิทยา นามนอก
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  60D0103122
  นายนิพนธ์ ปล้องงูเหลือม
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  60D0103119
  นางสาวอุษา อินทรณรงค์
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  60D0103111
  นางสาววัสมน กฤษกลาง
  วันที่ 21 ธันวาคม 2561
  60D0103118
  นางสาวอารียวัฒน์ พงษ์นิรันดร
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54H0105105
  ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์
  วันที่ 21 ธันวาคม 2559

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0106103
  นางสาวพัชราวดี เมืองหงษ์
  วันที่ 10 มกราคม 2560
  58D0106104
  นางสาววลิฐินี เวทย์วิชานันท์
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560
  58D0106102
  นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560
  58D0106101
  นางสาวกาเหว่า ตาเสือ
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560
  58D0106103
  นางสาวพรทิพย์ ผองสูงเนิน
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0302112
  นางสาวศุภมาส ดิษฐอำนาจ
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  57D0302110
  นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  58D0302114
  Mr. Liam James Parnell
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  58D0302113
  Mr. Josemari V. Cordova
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  58D0302106
  นางสาวศิรินารถ ธงฉิมพลี
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  57D0302116
  นายราเชนทร์ แชจอหอ
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  55D0302103
  นางสาวพัชรนันท์ รุจน์รวีหิรัญ
  วันที่ 21 ธันวาคม 2559
  58D0302112
  นายแสงจ่อย อินทจักร
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  58D0302109
  นางอุไร ชิ้นขุนทด
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  57D0302101
  นางสาวกัญญารัตน์ แก่นนอก
  วันที่ 16 มีนาคม 2561
  59D0302105
  นางสาวเมลิน จ้าว
  วันที่ 27 มีนาคม 2561
  59D0302103
  นางสาวบุบผาทิพย์ งามจันอัด
  วันที่ 27 มีนาคม 2561
  59D0302110
  พระชลวัฒน์ กิมซัว
  วันที่ 9 เมษายน 2561
  59D0302106
  นางสาวลักษณียา สนนา
  วันที่ 9 เมษายน 2561
  59D0302102
  นางฐานิดา จิตอามาตย์
  วันที่ 9 เมษายน 2561
  56D0302111
  นางสาวมุทิตา ลาภเกื้อ
  วันที่ 9 เมษายน 2561
  57D0302109
  นางสาวสายพิรุณ ลุนไธสง
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
  57D0302103
  นางสาวชลลัดดา ผลกลาง
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  57D0302102
  นางสาวจิดาภา ศรีสังข์
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  60D0302105
  นางสาวชโลธร เทศสา
  วันที่ 11 กันยายน 2561
  60D0302112
  นางสาวรุจิรา ผุยมาตย์
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  60D0302102
  นางสาวเกื้อกูล แก่นไชย
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  60D0302115
  นายจิรศักดิ์ นิ่มมาระดี
  วันที่ 10 มกราคม 2562
  57D0302118
  นาวาอากาศตรีศราวุธ เกษรบุญนาค
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0302118
  นาวาอากาศตรีศราวุธ เกษรบุญนาค
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0302108
  นางสาวสัญญา หารลา
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0202104
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎากัลป์ ชื่นชอบ
  วันที่ 9 มิถุนายน 2558
  56D0202113
  นางสาวชาณิดา ปนันท์ธนา
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
  57D0202112
  นายเทวฤทธิ์ สองเมือง
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
  57D0202106
  นางสาวจรรยา สาลี
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  57D0202110
  นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  57D0202104
  นายวรวุฒิ สงวนพิมพ์
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  57D0202108
  นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
  57D0202102
  นางสาวสุธิภรณ์ ภู่พงษ์
  วันที่ 23 สิงหาคม 2559
  57D0202105
  นางสาวภาษิตา สนทนา
  วันที่ 2 กันยายน 2559
  57D0202111
  นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน
  วันที่ 5 กันยายน 2559
  57D0202107
  นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช
  วันที่ 9 กันยายน 2559
  57D0202109
  นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
  วันที่ 19 ธันวาคม 2559
  55D0202104
  นางสาวศุภลักษณ์ เชียงขุนทด
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  55D0202108
  นายวินัฐ จิตรเกาะ
  วันที่ 23 มิถุนายน 2560
  60D0202111
  นางสาวสุพัตรา แคนสิงห์
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  57D0202107
  นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0202107
  นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  60D0202104
  นางสาวเพ็ญพร มีเงินลาด
  วันที่ 27 สิงหาคม 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0203102
  นายณัฐพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54D0205101
  นางสาวกนิษฐา ปิติฤทธิ์
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  56D0205107
  นายธีระวัฒน์ ปลัดชัย
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
  58D0205112
  นายสุธินันท์ พรมสุริย์
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  58D0205110
  นายสุชาติ ศรีแก้ว
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  58D0205105
  นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  57D0205109
  นางสาวธิดารัตน์ ยศปัญญา
  วันที่ 13 ธันวาคม 2559
  58D0205109
  นายศุภชัย ชัยประเสริฐ
  วันที่ 7 มีนาคม 2561
  58D0205106
  นายวัชพล พิลาสมบัติ
  วันที่ 7 มีนาคม 2561
  58D0205102
  นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์
  วันที่ 7 มีนาคม 2561
  58D0205104
  นายธีรภัทร์ ชาติชนะ
  วันที่ 15 มีนาคม 2561
  58D0205101
  นางบุษบา ลาวัลย์
  วันที่ 15 มีนาคม 2561

  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0601107
  นางสาวปวีณา ศิริโชติ
  วันที่ 27 มิถุนายน 2559
  57D0601106
  นางนิยม บุระคร
  วันที่ 6 กันยายน 2559
  56D0601125
  นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา
  วันที่ 6 กันยายน 2559
  57D0601114
  นางสาวสรารัตน์ ตระกูลรัมย์
  วันที่ 8 กันยายน 2559
  55D0601103
  นางสาวณัฐธยาน์ เรืองธนรัตน์
  วันที่ 9 กันยายน 2559
  57D0601119
  นายคมศร เที่ยงกระโทก
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  57D0601110
  นางประมาณ กิริรัมย์
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  57D0601108
  นางบุบผา นรสาร
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  56D0601124
  นายปรัชญา รักษานา
  วันที่ 17 มกราคม 2560
  57D0601107
  นางสาวนุชนาท ด้วงมะดัน
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0601105
  นางนฤมล วงศ์วัยรักษ์
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0601104
  นางสาวทิวาพร โชติจำลอง
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0601102
  นางชนิศา เสนคราม
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0601113
  นางสาวศุภวรรณ ชาติศรินทร์
  วันที่ 16 มีนาคม 2560
  58D0601111
  นายณัฐวุฒิ กกกระโทก
  วันที่ 30 มีนาคม 2560
  58D0601116
  นายสุวิกรม ฝอยพิกุล
  วันที่ 20 เมษายน 2560
  58D0601110
  นายณภัทร สุวรรณอำภา
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
  58D0601107
  นางสาวสุจิตรา โดยอาษา
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
  57D0601111
  นางสาวปิยะรัตน์ แป้นดวงเนตร
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  58D0601109
  นางสาวอรอนงค์ ปราบภัย
  วันที่ 27 มิถุนายน 2560
  58D0601102
  นางชลลดา งอนสำโรง
  วันที่ 27 มิถุนายน 2560
  58D0601115
  นายสนอง อรุณศรี
  วันที่ 29 มิถุนายน 2560
  58D0601108
  นางสาวสุภาพร ทิพย์กระโทก
  วันที่ 29 มิถุนายน 2560
  57D0601112
  นางรัชนีกร เหิดขุนทด
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  56D0601111
  นางไพรรินทร์ นวนกระโทก
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  57D0601120
  นายธนพงศ์ กูละพัฒน์
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560
  56D0601105
  นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณปะเก
  วันที่ 30 มกราคม 2561
  59D0601111
  นายนิพนธ์ สารารัมย์
  วันที่ 11 กันยายน 2561
  59D0601104
  นางสาวปิยรัฐ เหล่าอุด
  วันที่ 11 กันยายน 2561
  59D0601109
  นางศิริเพ็ญ วารีวนิช
  วันที่ 13 กันยายน 2561
  59D0601112
  นายปวีณ ธำรงค์ประดิษฐ์
  วันที่ 18 กันยายน 2561
  59D0601108
  นางสาวศิริพร พงษ์พันธ์
  วันที่ 18 กันยายน 2561
  59D0601110
  นางอัญชลีพร อิษฎากร
  วันที่ 5 ตุลาคม 2561
  58D0601113
  นายภาคภูมิ หวังช่วยกลาง
  วันที่ 30 ตุลาคม 2561
  59D0601106
  นางสาวโยธกา ขอเหนี่ยวกลาง
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  59D0601105
  นางสาวพิมพ์พันธุ์ โม่งปราณีต
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  59D0601101
  นางสาวณิชมน ทิพย์โอสถ
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561
  59D0601103
  นางสาวปาริชาต รุจาคม
  วันที่ 20 กันยายน 2562

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0801212
  นางสมฤทัย มีแสงนิล
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  57D0801113
  นางประกาย ศิริสำราญ
  วันที่ 26 ตุลาคม 2559
  57D0801126
  นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  55D0801215
  นางวนาลี ธรรมวิเศษ
  วันที่ 12 มกราคม 2560

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D1001101
  นางสาวยุภาพร ยอดนครจง
  วันที่ 9 มีนาคม 2559
  57D1001106
  พระมหาณรงค์ จันทรชัย
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  57D1001105
  นางสุณณกาญจน์ คณหปุญญาพัฒน์
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  59D1001104
  นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  59D1001106
  นางสุจิตรา กิตติศัพท์
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  59D1001103
  นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  59D1001102
  นางสาวจิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  57D1001111
  นางสาวณรัลธรณ์ พลพิริยะกุล
  วันที่ 24 สิงหาคม 2561
  59D1001101
  นางสาวแก้วตา ว่องเชาว์ปรีชา
  วันที่ 14 กันยายน 2561

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0107117
  นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ
  วันที่ 16 มีนาคม 2559
  57D0107116
  นายปิยะพล ขำอุดม
  วันที่ 16 มีนาคม 2559
  57D0107113
  นางสาวอุมาพร ดุมกระโทก
  วันที่ 16 มีนาคม 2559
  57D0107111
  นางอารีย์ นาสะอ้าน
  วันที่ 16 มีนาคม 2559
  57D0107102
  นางสาวณีรนุช ไทยโคกสี
  วันที่ 16 มีนาคม 2559
  55D0107116
  นายวชิวัฒน์ ตรีเดช
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559
  57D0107110
  นางสาวอัญชลี โภชน์เกาะ
  วันที่ 30 มกราคม 2560
  57D0107105
  นางสาววนิดา แดนดี
  วันที่ 30 มกราคม 2560
  58D0107115
  นายปรเมษฐ์ ผลนา
  วันที่ 18 กันยายน 2560
  58D0107101
  นางสาวดวงมะณี บุญขาว
  วันที่ 18 กันยายน 2560
  57D0107104
  นางสาววณิดา รัศมี
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
  57D0107103
  นางสาวภานุชนาถ เกตุสกุล
  วันที่ 9 เมษายน 2561
  59D0107104
  นางสาวทัศนีย์ เย็นไธสง
  วันที่ 12 กันยายน 2561
  59D0107107
  นางวัชราภรณ์ เนาวนนท์
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  58D0107102
  นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  58D0107114
  นางลำเทียน อรรคชาติ
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561
  59D0107111
  นายวัชรินทร์ อุตรา
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0107112
  นางอุ้มพร จำเริญสุข
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0107109
  นางสาวอัจฉรา สถานรัมย์
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
  59D0107109
  นางสาวอภิญญา งามดี
  วันที่ 19 มีนาคม 2562
  59D0107108
  นางสาววิภาวัลย์ เงาโพธิ์
  วันที่ 19 มีนาคม 2562
  59D0107101
  นางสาวกาญจลี ทองจันทึก
  วันที่ 19 มีนาคม 2562
  60D0107106
  นางสาวนพอนงค์ กิตติเมธิน
  วันที่ 19 กันยายน 2562
  60D0107104
  นางสาวณลิณี จักสาร
  วันที่ 19 กันยายน 2562

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0901123
  นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์
  วันที่ 18 มีนาคม 2559
  57D0901117
  นางสาวนันท์นภัส ศรีวะรมย์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  57D0901105
  นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  57D0901103
  นางสาวฐานิญา ทักษิณ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D0901102
  นางสาวกานดา กอคูณกลาง
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  57D0901102
  นางสาวญาดา สงนอก
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  57D0901101
  นางสาวจิระดา จงบวกกลาง
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  55D0901104
  นางจิตตานันท์ ศรีประทีป
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  55D0901103
  นางสาวเกศิณี วารินทร์
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  57D0901116
  พระอัคคิวรรษ รองสันเทียะ
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  57D0901115
  นายอติชาต วิชิตะกุล
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  57D0901114
  นายนันทวุธ บุตรโต
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  55D0901128
  พันจ่าอากาศเอกดนัย ดายดัสกร
  วันที่ 21 กันยายน 2559
  57D0901104
  นางสาวฐิตาพร ชะวาลิสันต์
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  58D0901111
  นางสาววิไลลักษณ์ แสนเลิศ
  วันที่ 12 กันยายน 2560
  56D0901114
  นางสาวรัตนา เจริญรัมย์
  วันที่ 30 มกราคม 2561
  60D0901103
  นายภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน
  วันที่ 23 เมษายน 2562
  57D0901117
  นางสาวนันท์นภัส ศรีวะรมย์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55H0201108
  นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
  วันที่ 22 มกราคม 2559
  56H0201103
  นางสาวปัณฑารีย์ อัครเศรษฐนนท์
  วันที่ 2 มีนาคม 2559
  56H0201108
  นางลาวรรณ ตั้งอำพรทิพย์
  วันที่ 4 มีนาคม 2559
  56H0201105
  นางปิญดา กิติบุตร
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  57H0101114
  พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ
  วันที่ 5 มิถุนายน 2559
  57H0101116
  นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
  วันที่ 22 มิถุนายน 2559
  56H0201111
  นายวีระ โอบอ้อม
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  56H0201101
  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  57H0101110
  นายทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา
  วันที่ 22 กันยายน 2559
  57H0101108
  นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ
  วันที่ 22 กันยายน 2559
  57H0101117
  นายอภินันท์ เจริญศิริ
  วันที่ 24 กันยายน 2559
  55H0201109
  นายภูริ บานทอง
  วันที่ 24 กันยายน 2559
  57H0101103
  นางพิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
  วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  57H0101107
  นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
  57H0101106
  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  57H0101102
  นางสาวปณิตา แก้วกระจ่าง
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  57H0101115
  นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
  วันที่ 18 มกราคม 2560
  56H0201109
  นางสาวอริสา นพคุณ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  56H0201112
  นายศิริชัย โอมฤก
  วันที่ 25 มกราคม 2561
  59H0101106
  นายจัตุพร บุญระดม
  วันที่ 22 เมษายน 2562
  59H0101103
  นางสุปรีชา ครูศรี
  วันที่ 22 เมษายน 2562
  59H0101112
  นายวินัย หริ่มเทศ
  วันที่ 25 เมษายน 2562
  59H0101107
  พระมหาจำรัส มุ่งเฝ้ากลาง
  วันที่ 25 เมษายน 2562
  59H0101105
  นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
  วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  59H0101104
  นางแสงอรุณ บุญศรี
  วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  59H0101101
  นางสาวรสริน อาจไธสง
  วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  57H0101105
  นางสิตา ฟูตระกูล
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57H0203111
  นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  57H0203109
  ว่าที่ร้อยเอกสกุลไชย ขำประถม
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  57H0203107
  นายนพดล การดี
  วันที่ 8 สิงหาคม 2559
  57H0203106
  นายธีมา ไชยบุตร
  วันที่ 8 สิงหาคม 2559
  56H0203104
  นางสาววัชราภรณ์ เชื่อมกลาง
  วันที่ 28 กันยายน 2559
  57H0203103
  นางสาววันเพ็ญ เลิศยิ่งเจริญชัย
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
  57H0203108
  นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  57H0203105
  นายต้อง พันธ์งาม
  วันที่ 20 มีนาคม 2562
  56H0203105
  นางสาวสุรางคนา แสงผล
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  56H0203103
  นางสาววทันญา อาบสุวรรณ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0204108
  นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส
  วันที่ 18 เมษายน 2559
  57D0204107
  นางสาคร พลานันทกุลธร
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  57D0204106
  นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  57D0204101
  นางสาวณภัทรชา ดิภัทรกุล
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
  55D0204104
  นางสาวปรางค์ ไพลดำ
  วันที่ 6 มกราคม 2560
  59D0204103
  นางสาววิไลพร ตีบกลาง
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  59D0204102
  นางสาววรรณิภา เรียบเรียง
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  59D0204104
  นายคมสัน วัฒนรัตน์
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  59D0204101
  นางสาววรรณวิษา สุขใหม่
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  57D0204105
  นางสาวราตรี นารถสมบูรณ์
  วันที่ 26 เมษายน 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57D0105111
  นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์
  วันที่ 30 มีนาคม 2559
  57D0105110
  นายประยุทธ ช่างเกวียน
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  57D0105108
  นางสาวสุภาภรณ์ ครสระน้อย
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  57D0105107
  นางสาวสุภัทตรา พรมจุ้ยพะเนา
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  57D0105104
  นางสาวภฤศญา มะโนราห์
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  57D0105105
  นางวิชุดา เทิ่งไธสง
  วันที่ 20 เมษายน 2559
  57D0105109
  นายจักรพรรดิ นาวายนต์
  วันที่ 21 เมษายน 2559
  57D0105103
  นางสาวเบญจม์ภัทร์ แสงโสฬส
  วันที่ 21 เมษายน 2559
  57D0105106
  นางสาววินิมล มะรังศรี
  วันที่ 22 เมษายน 2559

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57H0103106
  นายธุวนนท์ บาลโพธิ์
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
  57H0103109
  นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560
  57H0103107
  นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560
  57H0103110
  นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ
  วันที่ 1 กันยายน 2560
  57H0103105
  นางสาวสุภาวดี วิสุวรรณ
  วันที่ 1 กันยายน 2560
  58H0103107
  นายองอาจ วิชัยสุชาติ
  วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  58H0103102
  นางสาวจุลมณี สุระโยธิน
  วันที่ 19 มกราคม 2561
  58H0103106
  นางสาวสมลักษณ์ วิจบ
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  58H0103103
  นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  58H0103105
  นางสาวศิราณี กันชัย
  วันที่ 30 มีนาคม 2561
  57H0103104
  นางสำราญ ตั้งศรีทอง
  วันที่ 2 เมษายน 2561
  59H0103106
  พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  59H0103105
  นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา
  วันที่ 24 กันยายน 2562
  59H0103102
  นางดวงรัตน์ พวงสมบัติ
  วันที่ 24 กันยายน 2562

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  58H0801110
  นายเอกรัตน์ เอกศาสตร์
  วันที่ 2 มีนาคม 2561
  58H0801107
  นายทวี วัชระเกียรติศักดิ์
  วันที่ 2 มีนาคม 2561
  58H0801103
  นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  58H0801106
  นายณัฐนันท์ พฤฒิจิระวงศ์
  วันที่ 21 กันยายน 2561
  58H0801105
  นางวิภาวี พูลทวี
  วันที่ 1 เมษายน 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  60D0104109
  นางสาวรติกร พงษ์ศรี
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  60D0104107
  นางสาวพรนัชชา รมย์นุกูล
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  60D0104118
  นางสาวปรางค์ ไพลดำ
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  60D0104116
  นายทิวทัศน์ ชัชวาลย์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  60D0104105
  นางสาวปริตรา วอนกระโทก
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  60D0104113
  นางสาวอรวรรณ ภัทรพันธุ์โกศล
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
  60D0104104
  นางสาวธันยธรณ์ โพธิสาขา
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
  60D0104114
  นางสาวอัจฉราวรรณ สิงห์เทา
  วันที่ 18 มีนาคม 2562
  60D0104111
  นางสาวสกุณา นามประสพ
  วันที่ 18 มีนาคม 2562
  60D0104108
  นางสาวไพรจิตร บุญธิมา
  วันที่ 19 มีนาคม 2562
  60D0104117
  นายอธิปไตย ตันตินันท์ธนา
  วันที่ 28 เมษายน 2562

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  60D0303112
  นายเดชากรณ์ สำราญดี
  วันที่ 12 กันยายน 2561
  60D0303106
  นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัย
  วันที่ 12 กันยายน 2561
  60D0303101
  นางสาวฐิติรัชต์ กุลณราวุฒิพันธุ์
  วันที่ 13 กันยายน 2561
  60D0303110
  นางสาวสุวิมล ชั่งทอง
  วันที่ 21 กันยายน 2561
  60D0303107
  นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม
  วันที่ 21 กันยายน 2561
  60D0303108
  นางสรินยา ภูมิสถาน
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  60D0303103
  นางสาวนิตยา แก้วน่าน
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  60D0303111
  นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  60D0303109
  นางสุวรรณภัค แก้วคุ้ม
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  60D0303109
  นางสุวรรณภัค แก้วคุ้ม
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  60D0303102
  นางสาวพลอยธิรานันท์ ธนเศรษฐ
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  60D0303105
  นางสาวปัทมาภรณ์ สิทธิเวช
  วันที่ 7 ธันวาคม 2561
  61D0303105
  นายดุสิต แก้วดอนรี
  วันที่ 15 กันยายน 2562
  61D0303104
  Mr. Nguyen Van Ngoc
  วันที่ 15 กันยายน 2562
  61D0303102
  นางสาวนราภรณ์ เหงี่ยมโพธิ์
  วันที่ 15 กันยายน 2562
  61D0303106
  นายชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากร
  วันที่ 16 กันยายน 2562
  61D0303103
  นางวันเพ็ญ หาหอม
  วันที่ 16 กันยายน 2562

  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  60D0602105
  นางสาวพจนีย์ ผาสุขดี
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54D0205115
  นายศราวุฒิ คำหมาย
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  55D0205104
  นางสาววิลาสินี ภุมรินทร์
  วันที่ 13 ธันวาคม 2559
  57D0205107
  นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ
  วันที่ 16 มกราคม 2562
  57D0205103
  นางสาวรจนา คำหวัน
  วันที่ 16 มกราคม 2562
  57D0205101
  นางสาวชฎาพร โฉมประเสริฐ
  วันที่ 16 มกราคม 2562

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0801208
  นางสาวนิดา สุภาษิต
  วันที่ 14 มีนาคม 2559
  56D0801203
  นางสาวชนกวนันท์ พวงพิมาย
  วันที่ 14 มีนาคม 2559
  56D0801102
  นางสาวขวัญฤดี มณฑา
  วันที่ 14 มีนาคม 2559
  56D0801209
  นางสาวปนัดดา เกลื่อนกลางดอน
  วันที่ 31 มีนาคม 2559
  56D0801103
  นางสาวจันทร์เพ็ญ เดชสองชั้น
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
  55D0801219
  นางสาววิภาวรรณ มาวขุนทด
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
  55D0801124
  นายปริญญา รวมใหม่
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
  57D0801130
  นางสาวอรสา สายมนตรี
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  56D0801204
  นางณัฏฐา เกิดมงคล
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  56D0801108
  นางสาวนันทนา ป้องจันมณีสกุล
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  57D0801101
  นางสาวกนกอร รัตนพันธุ์
  วันที่ 5 สิงหาคม 2559
  56D0801114
  นางสาวอำไพ พาขุนทด
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  56D0801105
  นางสาวณัทธมนกาญจน์ สินกิ่ง
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  57D0801115
  นางสาวพรไพรินทร์ พฤฒิรัตน์
  วันที่ 23 กันยายน 2559
  57D0801127
  นางสาวสุกฤตา แก้วพะเนา
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  57D0801123
  นางสาววรรณทิพย์ รีพล
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  57D0801105
  นางสาวกานต์ธิดา พบจันอัด
  วันที่ 18 ตุลาคม 2559
  57D0801135
  ร้อยตำรวจโทณัฏฐกิตติ์ โยวะผุย
  วันที่ 26 ตุลาคม 2559
  55D0801109
  นางสาวปริมาภรณ์ ศรีพรหม
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  57D0801121
  นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  57D0801111
  นางสาวนิตสรา งาเกาะ
  วันที่ 2 ธันวาคม 2559
  56D0801213
  นางสาวเหมรัศมิ์ อินทร์พิทักษ์
  วันที่ 2 ธันวาคม 2559
  57D0801119
  นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง
  วันที่ 6 ธันวาคม 2559
  57D0801117
  นางสาวมนิตา กาญจนพิมาย
  วันที่ 13 มกราคม 2560
  57D0801139
  นายยุทธนา เพชรน้อย
  วันที่ 16 มกราคม 2560
  55D0801119
  นายเจษฎา ศิริภักดี
  วันที่ 16 มกราคม 2560
  57D0801124
  นางสาววรัญชนา จรปรุ
  วันที่ 18 มกราคม 2560
  56D0801116
  นายธนาวุฒิ เผ่าดี
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  58D0801117
  นายสมเดช เรตสันเทียะ
  วันที่ 28 มีนาคม 2561
  58D0801114
  นางวรารัตน์ จอมโคกกรวด
  วันที่ 28 มีนาคม 2561
  59D0801107
  นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  58D0801102
  นางปริษา ออดเทนโฮดฟร
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  58D0801107
  นางสาวปรวรรณ สอนดี
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
  58D0801109
  นางสาวเพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  58D0801119
  นางสาวดวงพร สาระศาลิน
  วันที่ 27 มิถุนายน 2561
  58D0801116
  นางสาวอรชา คำแดง
  วันที่ 27 มิถุนายน 2561
  58D0801116
  นางสาวอรชา คำแดง
  วันที่ 27 มิถุนายน 2561
  59D0801105
  นางสาวธัญญาณัฏฐ์ ณัฐธัญญกุล
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
  58D0801103
  นางสาวขนิษฐา ประภาสโนบล
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
  58D0801123
  นายปริยัติ บุญเลิศ
  วันที่ 2 สิงหาคม 2561
  57D0801141
  นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์
  วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  59D0801103
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  58D0801112
  นางสาวรสสุคนธ์ อัครทรัพย์เมธา
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
  58D0801105
  นางสาวธิภาพร ทองทักษิณ
  วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  57D0801109
  นางสาวดาริกา กลางคำ
  วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  59D0801101
  นางกนกพร ทองไทย
  วันที่ 22 มกราคม 2562
  58D0801111
  นางสาวเมธ์วดี อิทธิกุล
  วันที่ 6 มีนาคม 2562

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D1001101
  นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  57D1001103
  นางสาวพิชญ์นิภา จงเจริญ
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0901138
  นายวิศรุต ผดุงสุขดำรง
  วันที่ 21 กันยายน 2559
  55D0901101
  นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดิษย์โรจนเมธี
  วันที่ 21 กันยายน 2559
  58D0901113
  ดาบตำรวจวรเศรษฐ์ ธนิตธรรมพงศ์
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  58D0901107
  ร้อยโทรัฐภล หาญชนะ
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  58D0901109
  นางสาวกานดา นาดี
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560
  58D0901106
  นายจิตรกรณ์ ไชยสีหา
  วันที่ 28 มิถุนายน 2560
  59D0901116
  จ่าอากาศเอกสรากรณ์ ดอนถวิล
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  59D0901109
  นางสาวอรพรรณ บุญมาพบ
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  59D0901108
  นางสาวอนงค์วดี สังจะโป๊ะ
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  59D0901106
  นางวิภาวดี อาสานอก
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  59D0901104
  นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  59D0901107
  นางสาวสุนารี งามทรัพย์
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  59D0901105
  นางสาววาริตา ศรีจันทึก
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  59D0901115
  สิบเอกวงสุริยา กลุ่มในเมือง
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  59D0901111
  นายชาตรี ภูศรีโสม
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  59D0901110
  นายจักรพันธ์ บุญศรี
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  59D0901103
  นางฉลวย กุลนรากร
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  60D0901108
  นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ
  วันที่ 23 เมษายน 2562
  60D0901105
  นายสิริศักดิ์ สระฏัน
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  60D0901104
  นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  59D0901101
  นางสาวกุสุมา พาวขุนทด
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  59D0901102
  นางสาวคณัฐสนันท์ เฉลิมแสน
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562
  58D0901103
  นางสาวพัชรา วิวาโค
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0101231
  นายอภิเษก วรรณไชย
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  56D0101222
  นางสาวสุภาพร เตชะลือ
  วันที่ 2 มีนาคม 2559
  56D0101203
  นางสาวจารุวรรณ ศิริปรุ
  วันที่ 2 มีนาคม 2559
  56D0101203
  นางสาวจารุวรรณ ศิริปรุ
  วันที่ 2 มีนาคม 2559
  55D0101212
  นางสาววิจิตร์ แสนคำ
  วันที่ 5 เมษายน 2559
  55D0101211
  นางสาววรลักษณ์ ขุนนุ้ย
  วันที่ 5 เมษายน 2559
  57D0101120
  นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา
  วันที่ 8 เมษายน 2559
  56D0101109
  นางเบญจวรรณ นูขุนทด
  วันที่ 19 เมษายน 2559
  56D0101213
  นางสาวเพ็ญภักดิ์ นิลกลาง
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
  56D0101205
  นางสาวดวงแข ขำนอก
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
  55D0101103
  นางสาวขนิษฐา ธิมา
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  56D0101206
  นางสาวนารี ทำดี
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  56D0101113
  นางสาวพานิชย์ ขอมอบกลาง
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  55D0101204
  นางณัฐนี โปร่งสันเทียะ
  วันที่ 17 มิถุนายน 2559
  54D0101121
  นายแสน ดำขุนทด
  วันที่ 17 มิถุนายน 2559
  57D0101123
  นายเนติเกษม ชักชวนดี
  วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  56D0101126
  นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง
  วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  56D0101111
  นางสาวปริศนา กล้าหาญ
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  54D0101304
  นายเสกศิษย์ จีระวิทยากร
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
  56D0101211
  นางสาวปรียานุช หนอกกระโทก
  วันที่ 4 สิงหาคม 2559
  56D0101115
  นางสาววรนุช สามขุนทด
  วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  56D0101106
  นางสาวนันทภัค แพงมา
  วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  56D0101124
  จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ำกลาง
  วันที่ 22 สิงหาคม 2559
  56D0101121
  นางสุปราณี พรหมดีสาร
  วันที่ 22 สิงหาคม 2559
  56D0101105
  นางสาวชยาภัสร์ ศักดิ์ศรีบำรุง
  วันที่ 22 สิงหาคม 2559
  56D0101218
  นางสาวศิริพร อินทิแสง
  วันที่ 19 กันยายน 2559
  56D0101101
  นางสาวกมลชนก สุกแสง
  วันที่ 28 กันยายน 2559
  56D0101112
  นางสาวพจนีย์ บุพรัง
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559
  56D0101230
  นายสุรสิทธิ์ โนภาศ
  วันที่ 7 ธันวาคม 2559
  55D0101122
  นายบุญสันติ ประทุมปี
  วันที่ 4 มกราคม 2560
  56D0101108
  นางสาวบังอร เครือประกอบ
  วันที่ 17 มกราคม 2560
  58D0101108
  นางสาวพณัทดา วิเชียร
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  58D0101106
  นางสาวนิภารัตน์ นรักษ์มาก
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  55D0101126
  นายวิเชียร ม่วงมุข
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  55D0101121
  นายธนเดช แท่นแก้ว
  วันที่ 1 มีนาคม 2560
  58D0101123
  นายสิทธิกร พะวิขุณี
  วันที่ 14 มีนาคม 2560
  57D0101117
  นางสาวสุรพี เทศสมบูรณ์
  วันที่ 17 มีนาคม 2560
  58D0101122
  นายวิสิทธิ์ จันณรงค์
  วันที่ 27 มีนาคม 2560
  55D0101113
  นางสาวภาวิณี ต่วนไธสง
  วันที่ 27 มีนาคม 2560
  55D0101120
  ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ พรมสู
  วันที่ 28 มีนาคม 2560
  58D0101110
  นางศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
  วันที่ 4 เมษายน 2560
  58D0101103
  นางสาวจรรฑมน แพหิรัญ
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  58D0101102
  นางสาวเกศินี กาดกลางดอน
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  56D0101207
  นางสาวนิภาพร ฤทธิพันธ์
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  58D0101121
  พระมหาวรวุฒิ พุดศรี
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  56D0101220
  นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  56D0101117
  นางสาววิรงลอง คืดนอก
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  58D0101115
  นางสาวสุภาศิณี สุขสำราญ
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  58D0101114
  นางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  58D0101104
  นางสาวชัญญาภัค ใยดี
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  58D0101116
  นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
  58D0101113
  นางสาวสุนทร นามใหม่
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
  57D0101130
  นายเอกวิน สาลีรัมย์
  วันที่ 29 สิงหาคม 2560
  57D0101113
  นางสาววิไลลักษณ์ ป้องญาติ
  วันที่ 30 สิงหาคม 2560
  58D0101117
  นางอนงนาฎ คชวงค์
  วันที่ 4 กันยายน 2560
  58D0101101
  นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
  วันที่ 4 กันยายน 2560
  58D0101112
  นางสุกัญญา ชาฤทธิ์
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
  58D0101107
  นางปิยมาศ ฉายชูวงษ์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  58D0101119
  นายญาณพล พันธ์คำ
  วันที่ 30 มกราคม 2561
  59D0101107
  นางสาวนาราชนก กองทองหลาง
  วันที่ 5 เมษายน 2561
  56D0101130
  นายสุทัศน์ ชาญประโคน
  วันที่ 5 เมษายน 2561
  59D0101122
  นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง
  วันที่ 23 เมษายน 2561
  59D0101102
  นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม
  วันที่ 23 เมษายน 2561
  59D0101106
  นางนพรัตน์ อินทร์พันธ์
  วันที่ 24 เมษายน 2561
  59D0101101
  นางกัญจน์ญาพิม ดุษฎีนิศากร
  วันที่ 24 เมษายน 2561
  56D0101214
  นางสาวรินแก้ว มาตย์วังแสง
  วันที่ 24 เมษายน 2561
  59D0101114
  นางสาววาสนา สุขเกษม
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  59D0101111
  นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมาย
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  59D0101108
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ไตรหัตถทรัพย์
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  59D0101104
  นางจุฬาลักษณ์ ยอดยิ่ง
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  59D0101113
  นางสาวรัตนาภรณ์ ชินศรี
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  59D0101112
  นางสาวภัททิยา อรรคดี
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  57D0101104
  นางสาวณัชชา กุยราพเนาว์
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  57D0101105
  นางธีราภรณ์ ธะนะหมอก
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561
  57D0101101
  นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนพร
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561
  57D0101126
  นายสมบัติ กุมลาชัย
  วันที่ 10 สิงหาคม 2561
  57D0101108
  นางสาวพรทิพย์ ทบธรรม
  วันที่ 10 สิงหาคม 2561
  59D0101123
  นายวานิตย์ สิมงาม
  วันที่ 16 ตุลาคม 2561
  59D0101105
  นางสาวเจษฎาพร เฉียดพรมราช
  วันที่ 8 มกราคม 2562
  57D0101103
  นางช่อลัดดา สิมมา
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0101111
  นางสาวรัญชิดา เทศารินทร์
  วันที่ 26 เมษายน 2562
  57D0101109
  นางสาวพัชรินทร์ เปียนขุนทด
  วันที่ 26 เมษายน 2562
  60D0101101
  นางสาวจนัญญา เขางาม
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
  60D0101107
  นางสาวลำไพร เมืองคง
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  60D0101104
  นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  60D0101113
  นางสาวอมรา พิมพ์สวัสดิ์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  60D0101105
  นางสาวนฐพร มิ่งขวัญ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0101128
  นายสุวิทย์ สงรัมย์
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
  57D0101118
  นางสุวิมล แสงฉาย
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
  60D0101112
  นางสุวรรณภี จันทร์บูรณ์
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  57D0101119
  นางสาวอรพรรณ บุญทูล
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
  60D0101121
  นายพิเชษฐ สายธนู
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562
  60D0101103
  นางณิกัญญา สายธนู
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562
  57D0101122
  นายทรรศนันทน์ ถนัดค้า
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562
  60D0101115
  นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  60D0101115
  นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  60D0101115
  นายเชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร
  วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  59D0101110
  นางสาวพนมภรณ์ ศรีโคตร
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  60D0101118
  นายธัชพนธ์ ไสยาสน์
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  60D0101114
  นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  60D0101108
  นางสาววรรณกร โชมขุนทด
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  60D0101108
  นางสาววรรณกร โชมขุนทด
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
  60D0101127
  นายอิสระ ชุมศรี
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
  60D0101122
  นายวันชัย ก้อมน้อย
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
  60D0101120
  นายปรัชญา แก้วโพธิ์
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  60D0101119
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ สิงห์สกล
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  60D0101111
  นางสาวสุรารักษ์ ยวงทอง
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54D0102122
  นายรุ่งโรจน์ หัวใจแก้ว
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559
  54D0102106
  นางสาวโชติกา พันทึก
  วันที่ 7 มิถุนายน 2559
  56D0102109
  นายพหลยุทธ บุตรจู
  วันที่ 9 มิถุนายน 2559
  54D0102117
  นางสาวสุรีรัตน์ แสนนอก
  วันที่ 9 มิถุนายน 2559
  54D0102108
  นางสาวประสิทธิพร แท่นพิทักษ์
  วันที่ 9 มิถุนายน 2559
  54D0102112
  นางสาวสกุณา สมณะ
  วันที่ 10 มิถุนายน 2559
  54D0102107
  นางสาวธัญวลัย สังฆมณี
  วันที่ 10 มิถุนายน 2559
  54D0102104
  นางชนิกานต์ โชติจันทึก
  วันที่ 10 มิถุนายน 2559
  55D0102105
  นางสาวสุวรรณี เกศคำขวา
  วันที่ 2 สิงหาคม 2559
  56D0102103
  นางสาวสุดารัตน์ พูนศรี
  วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  56D0102101
  นางจุฑามาศ มีกุดเวียน
  วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  55D0102106
  นายณัญธัญ รัตนกูล
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  55D0102110
  นายเหมราช จิระสุโข
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
  55D0102107
  นายปรีชาพจน์ ศักดิ์รัมย์
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  55D0102102
  นางสาวจุฑารัตน์ บุญสมบัติ
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  57D0102112
  นางสาวสมฤดี วงษาแจ่ม
  วันที่ 26 เมษายน 2561
  57D0102108
  นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต
  วันที่ 26 เมษายน 2561
  56D0102104
  นางสาวอมิตดา มณีรัตนพันธ์
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561
  56D0102102
  นางสาวปิยมาภรณ์ หีบโคกสูง
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561
  58D0102103
  นางสาวสริญญา ศรีวัฒนพงศ์
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  57D0102106
  นางธิมาพร สู้ศึก
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
  57D0102115
  นายปุลิน กุลพิมาย
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  57D0102110
  นางสาวณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  57D0102109
  นางสาวปาริชาติ เสียดกระโทก
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  57D0102105
  นางฐิติยาภรณ์ ทวี
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  57D0102113
  นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  57D0102104
  นางสาวชุติมา ลัดนอก
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0301106
  พันตำรวจตรีวิสิฏฐ จงอ้อมกลาง
  วันที่ 9 มีนาคม 2561

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  57C0103105
  พระชัษษพณขิ์ จันวงค์เดือน
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
  57C0103106
  นางสาวซวน ดิง ทิ่ แทง
  วันที่ 11 เมษายน 2559
  57C0103103
  นางสาวมณีรัตน์ คงพะเนา
  วันที่ 11 เมษายน 2559
  57D0103201
  นางสาวจรรยา ศรีบัวหลวง
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  57C0103107
  นางสาวทิ แหล่ง เวือง
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
  57D0103130
  นายสิทธิเดช สอนจังหรีด
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  57D0103126
  นางสาวอุษา สระสันเทียะ
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  56D0103114
  นางเปรมวดี ธนาเสน
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  54D0103205
  นางสาวดวงใจ บุตรหนองแสง
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  57D0103123
  นางอัศนีย์ ทองอินทร์
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  57D0103101
  นางสาวเสี่ยว หมิ่ง ลี่
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  56D0103118
  นางสาวลดารัตน์ รักษาสระน้อย
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  56D0103110
  นางสาวนันท์นภัส ใจซื่อ
  วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  57D0103107
  นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ
  วันที่ 6 มกราคม 2560
  58D0103109
  นางสาวนันทนา ฐานวิเศษ
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  55D0103116
  นางญาณิศา หวังคุ้มกลาง
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0103203
  นางสาวภัทรนันท์ ศรอินทร์
  วันที่ 13 มีนาคม 2560
  55D0103115
  นางชูใจ สำลี
  วันที่ 13 มีนาคม 2560
  58D0103105
  นางสาวชลิดา อาบสุวรรณ์
  วันที่ 28 มีนาคม 2560
  58C0103109
  นายจักรพันธ์ หลงสุข
  วันที่ 28 มีนาคม 2560
  58D0103118
  นางสุภัตรา ไชยเชษฐ์
  วันที่ 21 เมษายน 2560
  58D0103117
  นางสาววิไลวรรณ สาระมู
  วันที่ 21 เมษายน 2560
  57D0103104
  นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล
  วันที่ 21 เมษายน 2560
  58C0103104
  นางสาวเหงียน ถิ ทู ฮ่า
  วันที่ 26 เมษายน 2560
  58C0103103
  นางสาวกาว ถิ มิง เจอว
  วันที่ 26 เมษายน 2560
  57D0103124
  นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพล
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  55D0103203
  นางสาวพัชรินทร์ บัวคำ
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  55D0103123
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินทร์ มานะการ
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
  58D0103126
  นายวีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
  58C0103108
  นางสาวมา ถิ ทู ถู่ย
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
  58C0103107
  นางสาวบ่าน ถิ กวิ่งห์
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
  57D0103122
  นางอัมพร นันทะเสนา
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  57D0103120
  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  57D0103110
  นางสาวผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  57D0103121
  นางสาวอภิญญา รักพุดซา
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  56D0103208
  นางสาวสรัญญา งาสันเทียะ
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  57D0103205
  นายวีรพงษ์ พรหมจอม
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  57D0103115
  นางสาวแววดาว วิชาเกวียน
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  58D0103110
  นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
  58D0103104
  นางสาวเจนจิรา วรรณพันธ์
  วันที่ 2 สิงหาคม 2560
  58D0103102
  นางสาวกัญญาภัทร ยางสันเทียะ
  วันที่ 2 สิงหาคม 2560
  58D0103114
  นางสาวรัฐนันท์ สงวนศิลป์
  วันที่ 4 กันยายน 2560
  57D0103204
  นางสาวรดาการ ปรางสุข
  วันที่ 4 กันยายน 2560
  59D0103210
  นางสาวสุภาพร ใจกล้า
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  59D0103201
  นางสาวช่อทิพย์ มารัตนะ
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  59D0103204
  นางสาวปิยะมาศ พยัคฆเดช
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  57D0103112
  นางสาวพัชรินทร์ สินจะโปะ
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560
  58D0103129
  นางสาวศิริพร พละโชติ
  วันที่ 29 มกราคม 2561
  58C0103106
  พระสันติพงษ์ ทองวิเศษ
  วันที่ 9 มีนาคม 2561
  59D0103211
  นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์
  วันที่ 30 มีนาคม 2561
  59D0103112
  นางสาวซวน ถิ บุ่ย
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  59D0103104
  นางสาวพัทฐรินทร์ โลหา
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  59D0103103
  นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญ
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  59D0103206
  นางสาววัชรกร พูดขุนทด
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  59D0103108
  นายวันชัย พุแค
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  59D0103102
  นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  59D0103205
  นางสาวมัณฑณา ชื่นรัมย์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  59D0103111
  นายอนุพันธ์ อินทร์พงษ์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  59D0103109
  นายศิวณัฐ ภูมิโคกรักษ์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  59D0103106
  นางสาวสาธิมา ทองขุนวงศ์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  58D0103127
  ว่าที่ร้อยโทสุปัญญา ชาดง
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  56D0103112
  นางณิชา ขอเสริมกลาง
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  58D0103107
  นางสาวธิดาพร เกราะกระโทก
  วันที่ 20 มิถุนายน 2561
  56D0103212
  นายวัชชิระ วรรณปะเข
  วันที่ 20 มิถุนายน 2561
  57D0103127
  นายธนพัฒน์ นิธิวัฒน์วงศ์
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  57D0103118
  นางสาวสุนีย์ เลขนอก
  วันที่ 3 สิงหาคม 2561
  60D0103123
  นายภากร เทียนทิพย์การุณย์
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  59D0103209
  นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  59D0103203
  นางสาวปิยะนันท์ งานจัตุรัส
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  60D0103125
  นายวรวงค์ เครือหว้า
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
  60D0103121
  นายธีรวุฒิ รักกลาง
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
  60D0103110
  นางสาววัชราพร แพงโสภา
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
  60D0103101
  นางสาวกัญญารัตน์ นิตยวัน
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562
  60D0103108
  นางสาวภรภัทร พลาทิพย์
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  60D0103102
  นางจิราภรณ์ กุลพิมล
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  57D0103108
  นางสาวธันยพร พงศ์จันทร์
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  60D0103117
  นางสาวอรพรรณ สุขใย
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
  60D0103114
  นางสาวสุดารัตน์ พันหา
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562
  60D0103127
  นายโอภาส ขำมะลัง
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  60D0103107
  นางสาวพันธิตรา จุดพิมาย
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  60D0103122
  นายนิพนธ์ ปล้องงูเหลือม
  วันที่ 11 กันยายน 2562
  60D0103116
  นางสาวสุรีทิพย์ สินปรุ
  วันที่ 11 กันยายน 2562
  60D0103124
  นายวชรธีร์ ภารไชโยพันธ์
  วันที่ 17 กันยายน 2562
  60D0103115
  นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง
  วันที่ 17 กันยายน 2562
  60D0103112
  นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก
  วันที่ 17 กันยายน 2562
  60D0103106
  นางพชรนันท์ แสงปาก
  วันที่ 17 กันยายน 2562

  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  53H0105106
  นายดิษยภัทร ไชยพิเดช
  วันที่ 15 มีนาคม 2559
  53H0105102
  นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยา
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
  53H0105109
  พระสุวัตน์ อาษาสิงห์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
  54H0105104
  นางอรสา มาสิงห์
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560
  54H0105102
  นางธนิกา กรีธาพล
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
  54H0105107
  นายวิรัช คุ้มกลาง
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  54H0105105
  ว่าที่ร้อยเอกปรีชา มณฑาทิพย์
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0106111
  นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  55D0106110
  นางอุมาวดี น้อยพลี
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  55D0106107
  นางวราลักษณ์ สมัยกลาง
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  55D0106101
  นางดวงรัตน์ นารี
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
  55D0106103
  นางสาวพัชราวดี เมืองหงษ์
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  58D0106104
  นางสาววลิฐินี เวทย์วิชานันท์
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  58D0106103
  นางสาวพรทิพย์ ผองสูงเนิน
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  58D0106102
  นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  58D0106101
  นางสาวกาเหว่า ตาเสือ
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0302102
  นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า
  วันที่ 8 เมษายน 2559
  54D0302115
  นางสาวนัฏฐ์ดนุช จรครบุรีธนาดุล
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  54D0302105
  นางสาวกุลธิดา จันทป
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  54D0302102
  นางสาวกัญญาลักษณ์ มีทรัพย์
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  54D0302119
  นางสาวสุลารีวัลย์ สุทิวัสณรงค์
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
  54D0302116
  นางสาวศิรินภา ภูมิโคกรักษ์
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
  54D0302108
  นางสาวเจริญรัตน์ ปัตตาเทสัง
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
  55D0302102
  นางจรรยา สัตนาโค
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  55D0302117
  นางสาวอัจฉรา แสงเหลือง
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  55D0302111
  นางสาววราภรณ์ กอกกระโทก
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  55D0302116
  นางสาวโสภาพร ยอดแก้วเรือง
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  55D0302103
  นางสาวพัชรนันท์ รุจน์รวีหิรัญ
  วันที่ 19 มิถุนายน 2560
  56D0302112
  นางสาวศุภมาส ดิษฐอำนาจ
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  58D0302106
  นางสาวศิรินารถ ธงฉิมพลี
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  58D0302113
  Mr. Josemari V. Cordova
  วันที่ 26 มิถุนายน 2561
  58D0302114
  Mr. Liam James Parnell
  วันที่ 11 กันยายน 2561
  59D0302105
  นางสาวเมลิน จ้าว
  วันที่ 21 มีนาคม 2562
  57D0302101
  นางสาวกัญญารัตน์ แก่นนอก
  วันที่ 21 มีนาคม 2562
  60D0302112
  นางสาวรุจิรา ผุยมาตย์
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  57D0302108
  นางสาวสัญญา หารลา
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  59D0302102
  นางฐานิดา จิตอามาตย์
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  59D0302103
  นางสาวบุบผาทิพย์ งามจันอัด
  วันที่ 19 กันยายน 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0202104
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎากัลป์ ชื่นชอบ
  วันที่ 9 มิถุนายน 2558
  56D0202104
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎากัลป์ ชื่นชอบ
  วันที่ 9 มิถุนายน 2558
  56D0202113
  นางสาวชาณิดา ปนันท์ธนา
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
  56D0202111
  นางสาวสมหญิง ชูชื่น
  วันที่ 25 มกราคม 2559
  55D0202107
  ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  56D0202109
  นางสาวเพชราพรรณ สืบสันต์
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  56D0202103
  นางสาวฉบาไพร รูปโฉม
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
  56D0202112
  นางสายสุดา สละ
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
  56D0202115
  นายชูชาติ กุดเป่ง
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  56D0202106
  นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
  55D0202106
  นายขจรเดช เวียงสงค์
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  55D0202104
  นางสาวศุภลักษณ์ เชียงขุนทด
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  55D0202105
  นางสาวสุพัตรา แคนสิงห์
  วันที่ 23 มิถุนายน 2560
  55D0202103
  นางสาวศรัญญา กันนิดา
  วันที่ 11 สิงหาคม 2560
  56D0202114
  นายจตุพล หาญดี
  วันที่ 18 ธันวาคม 2560
  56D0202114
  นายจตุพล หาญดี
  วันที่ 18 ธันวาคม 2560
  56D0202108
  นางปราณี คำภิระ
  วันที่ 25 ธันวาคม 2560
  56D0202105
  นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ทวนไธสง
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  57D0202110
  นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์
  วันที่ 5 มีนาคม 2561
  56D0202101
  นางจุฑามาศ ชูสกุล
  วันที่ 5 มีนาคม 2561
  60D0202111
  นางสาวสุพัตรา แคนสิงห์
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  57D0202106
  นางสาวจรรยา สาลี
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  56D0202116
  นายเบญจพล ยศราสูงเนิน
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561
  57D0202108
  นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน
  วันที่ 24 สิงหาคม 2561
  57D0202102
  นางสาวสุธิภรณ์ ภู่พงษ์
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  57D0202111
  นางสาวไอรฎา เหล่าสะพาน
  วันที่ 3 ตุลาคม 2561
  57D0202112
  นายเทวฤทธิ์ สองเมือง
  วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  57D0202104
  นายวรวุฒิ สงวนพิมพ์
  วันที่ 10 เมษายน 2562
  57D0202109
  นางสาวสุภัทรา สายกระสุน
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  57D0202105
  นางสาวภาษิตา สนทนา
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
  57D0202107
  นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโช
  วันที่ 2 สิงหาคม 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0203107
  นายอาทิตย์ หลอกลาง
  วันที่ 8 สิงหาคม 2559
  55D0203108
  นางสาวจินตนา พิงสระน้อย
  วันที่ 25 เมษายน 2560
  56D0203102
  นางสาวจันทร์เพ็ญ พงษ์สมศักดิ์
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  56D0203101
  นางสาวขนิษฐา ดุษฎี
  วันที่ 21 มิถุนายน 2560
  56D0203103
  นางสาวปนัดดา คำจะโปะ
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560
  55D0203106
  นายอลงกรณ์ พึ่งจันดุม
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560
  55D0203101
  นางสาวชณุตพร พิทยากูล
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54D0204114
  นายอธิภูมิ พาสงค์
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
  54D0204104
  นางสาวชิดชนก โพชฌงค์
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
  54D0204102
  นางสาวเกวลิน ปลั่งกลาง
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0205105
  นางสาววรมณ เดชสุภา
  วันที่ 27 เมษายน 2559
  54D0205113
  นายพินิจ หอมศักดิ์มงคล
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  54D0205104
  นางสาวไปรยา ตระกูลภัทรเวช
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
  54D0205110
  นายนพฤทธิ์ คล้ายแก้ว
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  54D0205105
  นางสาวภัคจิรา โชคโคกกรวด
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  54D0205101
  นางสาวกนิษฐา ปิติฤทธิ์
  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  54D0205106
  นางสาวราตรี ชำนาญพุดซา
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
  54D0205102
  นางสาวกิตติยา อาษากิจ
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
  58D0205112
  นายสุธินันท์ พรมสุริย์
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  58D0205110
  นายสุชาติ ศรีแก้ว
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
  58D0205105
  นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  58D0205109
  นายศุภชัย ชัยประเสริฐ
  วันที่ 25 กันยายน 2561
  58D0205101
  นางบุษบา ลาวัลย์
  วันที่ 25 กันยายน 2561
  58D0205106
  นายวัชพล พิลาสมบัติ
  วันที่ 26 กันยายน 2561
  58D0205104
  นายธีรภัทร์ ชาติชนะ
  วันที่ 26 กันยายน 2561
  58D0205102
  นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์
  วันที่ 26 กันยายน 2561
  57D0205109
  นางสาวธิดารัตน์ ยศปัญญา
  วันที่ 15 มกราคม 2562

  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0601109
  นางสุภารัตน์ สีดา
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  54D0601115
  นายศราวุฒิ หวายสันเทียะ
  วันที่ 1 มิถุนายน 2559
  56D0601122
  นายธนากร ธีรการุณย์วงศ์
  วันที่ 9 กันยายน 2559
  56D0601108
  นางปัทมา แจ่มจำรูญ
  วันที่ 9 กันยายน 2559
  56D0601126
  นายวัชระ เกษทองมา
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  56D0601120
  นายจักรกฤษณ์ มงคลสวัสดิ์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  56D0601112
  นางสาวมยุรี ประชน
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  56D0601107
  นางปราณีต์ กุลกระจ่าง
  วันที่ 28 ธันวาคม 2559
  56D0601106
  นางสาวปรัชญาพร รุจาคม
  วันที่ 17 มกราคม 2560
  56D0601123
  นายธีระพงษ์ รักสีนิล
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  56D0601102
  นางสาวจันทรา ทิมเวียง
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  55D0601107
  นางสาวปวีณา ศิริโชติ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  55D0601103
  นางสาวณัฐธยาน์ เรืองธนรัตน์
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  55D0601104
  นางนันทิชา เรียงเงิน
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  56D0601121
  นายดิเรก อาสานอก
  วันที่ 18 กันยายน 2560
  56D0601127
  พันจ่าโทวัชรา อุณวงศ์
  วันที่ 27 กันยายน 2560
  56D0601110
  นางพิมพ์ชนก ปานทอง
  วันที่ 27 กันยายน 2560
  57D0601105
  นางนฤมล วงศ์วัยรักษ์
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  57D0601102
  นางชนิศา เสนคราม
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  57D0601114
  นางสาวสรารัตน์ ตระกูลรัมย์
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
  58D0601111
  นายณัฐวุฒิ กกกระโทก
  วันที่ 27 ธันวาคม 2560
  58D0601116
  นายสุวิกรม ฝอยพิกุล
  วันที่ 30 มกราคม 2561
  58D0601110
  นายณภัทร สุวรรณอำภา
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
  58D0601102
  นางชลลดา งอนสำโรง
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
  57D0601119
  นายคมศร เที่ยงกระโทก
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  57D0601110
  นางประมาณ กิริรัมย์
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
  57D0601108
  นางบุบผา นรสาร
  วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  57D0601104
  นางสาวทิวาพร โชติจำลอง
  วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  56D0601111
  นางไพรรินทร์ นวนกระโทก
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  56D0601105
  นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณปะเก
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  56D0601128
  นายสำเริง ดัดตนรัมย์
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  56D0601125
  นายพิเชษฐ์ หอสูติสิมา
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  56D0601124
  นายปรัชญา รักษานา
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
  58D0601109
  นางอรอนงค์ วงศ์งาม
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  57D0601106
  นางนิยม บุระคร
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  57D0601113
  นางสาวศุภวรรณ ชาติศรินทร์
  วันที่ 11 กันยายน 2561
  57D0601112
  นางรัชนีกร เหิดขุนทด
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
  57D0601120
  นายธนพงศ์ กูละพัฒน์
  วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  59D0601111
  นายนิพนธ์ สารารัมย์
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
  59D0601110
  นางอัญชลีพร อิษฎากร
  วันที่ 20 กันยายน 2562
  59D0601110
  นางอัญชลีพร อิษฎากร
  วันที่ 20 กันยายน 2562
  59D0601109
  นางศิริเพ็ญ วารีวนิช
  วันที่ 20 กันยายน 2562

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  54D0801110
  นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
  56D0801212
  นางสมฤทัย มีแสงนิล
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  57D0801126
  นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
  57D0801113
  นางประกาย ศิริสำราญ
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D1001105
  นายวินัย คุณพระ
  วันที่ 9 มีนาคม 2559
  56D1001104
  นายพงศ์ศิษฏ์ วรรณวิจิตร
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  57D1001106
  พระมหาณรงค์ จันทรชัย
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  56D1001101
  นางสาวยุภาพร ยอดนครจง
  วันที่ 14 สิงหาคม 2561
  59D1001104
  นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561
  59D1001106
  นางสุจิตรา กิตติศัพท์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  59D1001102
  นางสาวจิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  59D1001102
  นางสาวจิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  59D1001103
  นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา
  วันที่ 28 ธันวาคม 2561
  59D1001101
  นางสาวแก้วตา ว่องเชาว์ปรีชา
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0107117
  นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
  56D0107102
  นางสาวเจนจิรา เชยครบุรี
  วันที่ 24 มิถุนายน 2559
  55D0107102
  นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
  วันที่ 19 สิงหาคม 2559
  56D0107105
  นางสาวภัทราวรรณ ซาสันเทียะ
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
  57D0107113
  นางสาวอุมาพร ดุมกระโทก
  วันที่ 31 มกราคม 2560
  56D0107103
  นางสาวนงค์รัก สาคุณ
  วันที่ 31 มกราคม 2560
  55D0107110
  นางสาววีรญา นรารัตน์
  วันที่ 31 มกราคม 2560
  55D0107101
  นางสาวฐิตาภา มาตรโคกสูง
  วันที่ 31 มกราคม 2560
  55D0107105
  นางสาวธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร
  วันที่ 7 มีนาคม 2560
  57D0107116
  นายปิยะพล ขำอุดม
  วันที่ 27 มีนาคม 2560
  55D0107111
  นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์
  วันที่ 27 มีนาคม 2560
  55D0107108
  นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด
  วันที่ 11 เมษายน 2560
  55D0107116
  นายวชิวัฒน์ ตรีเดช
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  55D0107107
  นางสาวประภาพรรณ บอกสันเทียะ
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  57D0107111
  นางอารีย์ นาสะอ้าน
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  55D0107113
  นางสาวแสงเดือน บุญแย้ม
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  55D0107112
  นางสาวสุชาดา ไพอนนท์
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  56D0107111
  นายศุกภชัย นนท์ภายวัน
  วันที่ 19 กันยายน 2560
  56D0107107
  นางวรรณิภา คอสันเทียะ
  วันที่ 19 กันยายน 2560
  56D0107101
  นางสาวจุฑามาศ ทองเจียว
  วันที่ 19 กันยายน 2560
  58D0107115
  นายปรเมษฐ์ ผลนา
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
  56D0107110
  นางสาวศรัญญา คงพะเนา
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
  57D0107105
  นางสาววนิดา แดนดี
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
  56D0107108
  นางวิชุดา เนตรสูงเนิน
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561
  57D0107110
  นางสาวอัญชลี โภชน์เกาะ
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
  57D0107104
  นางสาววณิดา รัศมี
  วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
  57D0107102
  นางสาวณีรนุช พูลชัย
  วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  57D0107117
  นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ
  วันที่ 11 มิถุนายน 2562
  57D0107103
  นางสาวภานุชนาถ เกตุสกุล
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0901118
  นางสมคิด แทวกระโทก
  วันที่ 18 มีนาคม 2559
  56D0901101
  นางสาวกาญจนา คงภิรมย์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  55D0901106
  นางสาวจุฑามาศ สินจังหรีด
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  56D0901113
  นางสาวรัตติกาล จันทะราช
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  56D0901108
  นางสาวธมลวรรณ บินกลาง
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D0901121
  นางสาวสุวารี จิ๋ววิเศษ
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D0901114
  นางสาวราตรี ชินหัวดง
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D0901117
  นางสาวษมาภรณ์ โคสูงเนิน
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  56D0901109
  นางสาวน้ำอ้อย ลาดนอก
  วันที่ 11 มกราคม 2560
  55D0901113
  นางสาวพรทิวา ดาทอง
  วันที่ 11 มกราคม 2560
  55D0901128
  พันจ่าอากาศเอกดนัย ดายดัสกร
  วันที่ 29 มีนาคม 2560
  55D0901123
  นางสาวไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์
  วันที่ 29 มีนาคม 2560
  55D0901124
  นายกฤตชัย พรมวัน
  วันที่ 3 เมษายน 2560
  55D0901104
  นางจิตตานันท์ ศรีประทีป
  วันที่ 3 เมษายน 2560
  55D0901103
  นางสาวเกศิณี วารินทร์
  วันที่ 3 เมษายน 2560
  55D0901102
  นางสาวกานดา กอคูณกลาง
  วันที่ 3 เมษายน 2560
  56D0901105
  นางสาวฐิตาภา วงค์อินตา
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  56D0901116
  นางสาววาริน พูนศิริ
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
  57D0901105
  นางสาวตรีทิพย์นิภา รู้ยืนยง
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  56D0901118
  นางสุพิศ กระทุ่มกลาง
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  56D0901117
  นางสุนีย์ บุตรดี
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  56D0901114
  นางสาวรัตนา เจริญรัมย์
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  58D0901111
  นางสาววิไลลักษณ์ แสนเลิศ
  วันที่ 2 ตุลาคม 2561
  57D0901117
  นางสาวนันท์นภัส ศรีวะรมย์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0901117
  นางสาวนันท์นภัส ศรีวะรมย์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0901104
  นางสาวฐิตาพร ชะวาลิสันต์
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0901115
  นายอติชาต วิชิตะกุล
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  57D0901103
  นางสาวฐานิญา ทักษิณ
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55H0201112
  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์
  วันที่ 7 มีนาคม 2559
  57H0101114
  พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ
  วันที่ 4 มกราคม 2560
  57H0101116
  นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
  วันที่ 12 มกราคม 2560
  57H0101106
  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
  56H0201108
  นางลาวรรณ ตั้งอำพรทิพย์
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
  56H0201101
  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
  57H0101108
  นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชติ
  วันที่ 1 กันยายน 2560
  57H0101107
  นางสาวสุภัคพร เรือโป๊ะ
  วันที่ 1 กันยายน 2560
  57H0101110
  นายทัพพุ์นิธิศ ปิ่นภัคพูลลดา
  วันที่ 21 กันยายน 2560
  57H0101115
  นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  56H0201110
  นายวิเชียร ทองคลี่
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
  56H0201111
  นายวีระ โอบอ้อม
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  56H0201109
  นางสาวอริสา นพคุณ
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  57H0101117
  นายอภินันท์ เจริญศิริ
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  55H0201109
  นายภูริ บานทอง
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
  56H0201105
  นางปิญดา กิติบุตร
  วันที่ 25 มกราคม 2561
  55H0201104
  นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
  วันที่ 2 มีนาคม 2561
  55H0201105
  นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
  วันที่ 5 มิถุนายน 2561
  55H0201108
  นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
  วันที่ 11 มิถุนายน 2561
  56H0201103
  นางสาวปัณฑารีย์ อัครเศรษฐนนท์
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
  56H0201112
  นายศิริชัย โอมฤก
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562
  56H0201112
  นายศิริชัย โอมฤก
  วันที่ 13 สิงหาคม 2562

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55H0203101
  นางสาวกฤษกร เข็มพิลา
  วันที่ 27 มกราคม 2560
  56H0203101
  นางสาวชาลินี ปลัดพรม
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560
  57H0203111
  นางสาวเพชรา ครบปรัชญา
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  57H0203108
  นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  57H0203103
  นางสาววันเพ็ญ เลิศยิ่งเจริญชัย
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  56H0203104
  นางสาววัชราภรณ์ เชื่อมกลาง
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0204108
  นายณัฐวุฒิ พิมขาลี
  วันที่ 7 มีนาคม 2559
  56D0204105
  นางสาวนิตยา นพพิบูลย์
  วันที่ 8 เมษายน 2559
  57D0204108
  นางสาวอมรรัตน์ บัวจำรัส
  วันที่ 10 เมษายน 2560
  56D0204101
  นางสาวมัญช์ณณิชา แกมแก้ว
  วันที่ 10 เมษายน 2560
  55D0204107
  นางสาวสุธาสินี แพงใจ
  วันที่ 10 เมษายน 2560
  55D0204105
  นางสาววนิดา แสนศรี
  วันที่ 18 เมษายน 2560
  55D0204102
  นางสาวดารัตน์ ดวงตา
  วันที่ 18 เมษายน 2560
  55D0204112
  นายวิภูษิต จูงกลาง
  วันที่ 9 สิงหาคม 2560
  57D0204107
  นางสาคร พลานันทกุลธร
  วันที่ 30 ตุลาคม 2560
  59D0204103
  นางสาววิไลพร ตีบกลาง
  วันที่ 10 เมษายน 2561
  59D0204102
  นางสาววรรณิภา เรียบเรียง
  วันที่ 10 เมษายน 2561
  59D0204104
  นายคมสัน วัฒนรัตน์
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  59D0204101
  นางสาววรรณวิษา สุขใหม่
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  57D0204106
  นางสาวสรรัตน์ สุทธิวีรพัฒน์
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
  57D0204105
  นางสาวราตรี นารถสมบูรณ์
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0105105
  นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์
  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
  55D0105111
  พระอนุศักดิ์ ธรรมนาม
  วันที่ 31 สิงหาคม 2559
  57D0105111
  นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0105104
  นางสาวภฤศญา มะโนราห์
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  57D0105109
  นายจักรพรรดิ นาวายนต์
  วันที่ 23 มีนาคม 2560
  57D0105106
  นางสาววินิมล มะรังศรี
  วันที่ 23 มีนาคม 2560
  57D0105103
  นางสาวเบญจม์ภัทร์ แสงโสฬส
  วันที่ 23 มีนาคม 2560
  57D0105110
  นายประยุทธ ช่างเกวียน
  วันที่ 24 มีนาคม 2560
  57D0105105
  นางวิชุดา เทิ่งไธสง
  วันที่ 24 มีนาคม 2560
  57D0105108
  นางสาวสุภาภรณ์ ครสระน้อย
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  58H0103102
  นางสาวจุลมณี สุระโยธิน
  วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  57H0103106
  นายธุวนนท์ บาลโพธิ์
  วันที่ 13 มีนาคม 2562
  57H0103105
  นางสาวสุภาวดี วิสุวรรณ
  วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  57H0103107
  นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์
  วันที่ 24 กันยายน 2562

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  58H0801110
  นายเอกรัตน์ เอกศาสตร์
  วันที่ 16 ธันวาคม 2561
  58H0801107
  นายทวี วัชระเกียรติศักดิ์
  วันที่ 25 กันยายน 2562
  58H0801103
  นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
  วันที่ 25 กันยายน 2562

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  60D0104116
  นายทิวทัศน์ ชัชวาลย์
  วันที่ 10 เมษายน 2562
  60D0104107
  นางสาวพรนัชชา รมย์นุกูล
  วันที่ 10 เมษายน 2562
  60D0104105
  นางสาวปริตรา วอนกระโทก
  วันที่ 10 เมษายน 2562
  60D0104113
  นางสาวอรวรรณ ภัทรพันธุ์โกศล
  วันที่ 11 เมษายน 2562
  60D0104104
  นางสาวธันยธรณ์ โพธิสาขา
  วันที่ 11 เมษายน 2562
  60D0104118
  นางสาวปรางค์ ไพลดำ
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  60D0104109
  นางสาวรติกร พงษ์ศรี
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  60D0104108
  นางสาวไพรจิตร บุญธิมา
  วันที่ 7 สิงหาคม 2562
  60D0104108
  นางสาวไพรจิตร บุญธิมา
  วันที่ 7 สิงหาคม 2562

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  60D0303106
  นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัย
  วันที่ 7 สิงหาคม 2562
  60D0303101
  นางสาวฐิติรัชต์ กุลณราวุฒิพันธุ์
  วันที่ 7 สิงหาคม 2562
  60D0303110
  นางสาวสุวิมล ชั่งทอง
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562
  60D0303107
  นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม
  วันที่ 21 สิงหาคม 2562
  60D0303112
  นายเดชากรณ์ สำราญดี
  วันที่ 11 กันยายน 2562
  60D0303108
  นางสรินยา ภูมิสถาน
  วันที่ 11 กันยายน 2562  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0205104
  นางสาววิลาสินี ภุมรินทร์
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  57D0205107
  นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ
  วันที่ 18 มิถุนายน 2562
  57D0205103
  นางสาวรจนา คำหวัน
  วันที่ 18 มิถุนายน 2562
  57D0205101
  นางสาวชฎาพร โฉมประเสริฐ
  วันที่ 18 มิถุนายน 2562

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  56D0801207
  นางสาวนงเยาว์ วงษ์บุตร
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  56D0801201
  นางแก้วตา ศรีตะปัญญะ
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  56D0801111
  นางวรลักษณ์ สิงห์นรา
  วันที่ 29 เมษายน 2559
  56D0801112
  นางศรินญา ศรีบงกช
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  56D0801101
  นางสาวเกษร เสนาจันทร์
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  54D0801122
  นางสาวอันธิกา จิวะราพงศ์
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
  54D0801123
  นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์
  วันที่ 20 มิถุนายน 2559
  54D0801104
  นางสาวชนกานต์ เฉิดดิลก
  วันที่ 20 มิถุนายน 2559
  54D0801112
  นางสาวพรทิภา ชนะภักดิ์
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  55D0801121
  นายธีรวรรธน์ วงศ์เนาวรัตน์
  วันที่ 8 สิงหาคม 2559
  56D0801102
  นางสาวขวัญฤดี มณฑา
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D0801126
  นายวัชระ สอนจันทึก
  วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  57D0801130
  นางสาวอรสา สายมนตรี
  วันที่ 14 ตุลาคม 2559
  56D0801203
  นางสาวชนกวนันท์ พวงพิมาย
  วันที่ 17 ตุลาคม 2559
  55D0801125
  นายรามณรงค์ นิลกำแหง
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559
  57D0801101
  นางสาวกนกอร รัตนพันธุ์
  วันที่ 13 มกราคม 2560
  55D0801218
  นางสาววิภารัตน์ วีรชัยนุสนธิ์กิจ
  วันที่ 13 มกราคม 2560
  56D0801208
  นางสาวนิดา สุภาษิต
  วันที่ 17 มกราคม 2560
  56D0801103
  นางสาวจันทร์เพ็ญ เดชสองชั้น
  วันที่ 2 มีนาคม 2560
  55D0801124
  นายปริญญา รวมใหม่
  วันที่ 28 เมษายน 2560
  57D0801115
  นางสาวพรไพรินทร์ พฤฒิรัตน์
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  57D0801123
  นางสาววรรณทิพย์ รีพล
  วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  57D0801121
  นางสาวทัตชญา ยาเสร็จ
  วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  55D0801219
  นางสาววิภาวรรณ มาวขุนทด
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  55D0801119
  นายเจษฎา ศิริภักดี
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560
  55D0801209
  นางสาวปุญจรีย์ ชื่นชม
  วันที่ 8 มิถุนายน 2560
  55D0801109
  นางสาวปริมาภรณ์ ศรีพรหม
  วันที่ 8 มิถุนายน 2560
  57D0801127
  นางสาวสุกฤตา แก้วพะเนา
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  55D0801101
  นางสาวกัลย์วริษฐ์ พุ่มพวง
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  57D0801105
  นางสาวกานต์ธิดา พบจันอัด
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  55D0801108
  นางเนาวรัตน์ เลขพลการ
  วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  56D0801114
  นางสาวอำไพ พาขุนทด
  วันที่ 22 กันยายน 2560
  56D0801105
  นางสาวณัทธมนกาญจน์ สินกิ่ง
  วันที่ 22 กันยายน 2560
  57D0801102
  นางสาวกฤตยา วัชรติณณ์
  วันที่ 17 ตุลาคม 2560
  56D0801118
  นายพงษ์พันธ์ มวยหมั่น
  วันที่ 29 มกราคม 2561
  56D0801213
  นางสาวเหมรัศมิ์ อินทร์พิทักษ์
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  56D0801209
  นางสาวปนัดดา เกลื่อนกลางดอน
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  57D0801119
  นางสาวยุพยงค์ ทอนพลกรัง
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  56D0801204
  นางณัฏฐา เกิดมงคล
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  56D0801108
  นางสาวนันทนา ป้องจันมณีสกุล
  วันที่ 30 เมษายน 2561
  56D0801116
  นายธนาวุฒิ เผ่าดี
  วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  57D0801139
  นายยุทธนา เพชรน้อย
  วันที่ 2 สิงหาคม 2561
  58D0801114
  นางวรารัตน์ จอมโคกกรวด
  วันที่ 25 กันยายน 2561
  57D0801124
  นางสาววรัญชนา จรปรุ
  วันที่ 25 กันยายน 2561
  59D0801105
  นางสาวธัญญาณัฏฐ์ ณัฐธัญญกุล
  วันที่ 6 ธันวาคม 2561
  57D0801135
  ร้อยตำรวจเอกณัฏฐกิตติ์ โยวะผุย
  วันที่ 8 มีนาคม 2562
  58D0801107
  นางปรวรรณ บุญณราช
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  57D0801141
  นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  57D0801141
  นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  57D0801141
  นายอัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  58D0801102
  นางปริษา ออดเทนโฮดฟร
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  57D0801109
  นางสาวดาริกา กลางคำ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  58D0801123
  นายปริยัติ บุญเลิศ
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  59D0801103
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี
  วันที่ 30 สิงหาคม 2562
  58D0801117
  นายสมเดช เรตสันเทียะ
  วันที่ 6 กันยายน 2562
  58D0801103
  นางสาวขนิษฐา ประภาสโนบล
  วันที่ 27 กันยายน 2562
  58D0801103
  นางสาวขนิษฐา ประภาสโนบล
  วันที่ 27 กันยายน 2562

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D1001106
  นายณฤศดา มะลิพวง
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559
  55D1001101
  นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
  57D1001103
  นางสาวพิชญ์นิภา จงเจริญ
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รหัสประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่

  ไฟล์

  55D0901108
  นางสาวณัฐฑญา เสริมใหม่
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  55D0901133
  นายผจญ ครูทำสวน
  วันที่ 11 มกราคม 2560
  55D0901138
  นายวิศรุต ผดุงสุขดำรง
  วันที่ 19 เมษายน 2560
  55D0901101
  นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดิษย์โรจนเมธี
  วันที่ 19 เมษายน 2560
  58D0901107
  ร้อยเอกรัฐภล หาญชนะ
  วันที่ 12 กันยายน 2560
  58D0901113
  ดาบตำรวจวรเศรษฐ์ ธนิตธรรมพงศ์
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  59D0901107
  นางสาวสุนารี งามทรัพย์
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  59D0901107
  นางสาวสุนารี งามทรัพย์
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  58D0901109
  นางสาวกานดา นาดี
  วันที่ 11 มกราคม 2562
  59D0901111
  นายชาตรี ภูศรีโสม
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901110
  นายจักรพันธ์ บุญศรี
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901106
  นางวิภาวดี อาสานอก
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901105
  นางสาววาริตา ศรีจันทึก
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901103
  นางฉลวย กุลนรากร
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901103
  นางฉลวย กุลนรากร
  วันที่ 2 เมษายน 2562
  59D0901109
  นางสาวอรพรรณ บุญมาพบ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  59D0901108
  นางสาวอนงค์วดี สังจะโป๊ะ
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  59D0901104
  นางสาวชนัณชิดา ไตรยศ
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  59D0901116
  จ่าอากาศเอกสรากรณ์ ดอนถวิล
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรร� จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใ�
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระบบอักขราวิสุทธิ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
คุณเข้าชมลำดับที่ : 393,053

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827