เมนูหลัก
 - หน้าหลัก
 - รายชื่อคณะกรรมการ

 
 

 
    รายชื่อคณะกรรมการ


 


 

 

 ผศ.อุทัย เดชตานนท์
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 นายประหยัด เจริญศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุนนท์ คชพลายุกต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 

นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 

   
นายอรชัย ปุณณะนิธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายบำรุง วสันตกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 นายสถิต จำเริญ
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ)

 นายโกสินทร์ ชำนาญพล
กรรมการ
(ผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ)

ผศ.คมกฤช ตรีสินธุรส
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการ
 

 

 


คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.อ.ม.)
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000