คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Ratchabhat University
 

23
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการ "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
9
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๒
2
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
4
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
1
ขอเชิญยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยสถาบัน และวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2561
8
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561
18
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
6
เทคโนโลยีใหม่ปี 2017
11

2
เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
2
ประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
1
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา :บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ
2
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
1
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ ๑
2
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562
1
ศูนยืส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
0
มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
0
มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
1
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
3
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum
5
ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙
3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018
2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"
2
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innavative and Sustainable Health Care in Communities
4
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
14
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
5
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1
11
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 "
3
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
9
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
4

149
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครอาจารย์
4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่่ยวชาญเฉพาะ
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
23
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๕ อัตรา
10
การบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
56
ไทวัสดุ (ศุนย์รวมสินค้าบ้านของไทย) ในเครือ Centaral Group รับสมัครงานจำนวนมาก ทุกสาขาทั่วประเทศ
10
บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานขาย
17