คณะสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Public Health
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Ratchabhat University
 

9
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศสนับสนุนทุนวิจัย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชุดโครงการ "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
7
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัยแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๒
1
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
3
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
0
ขอเชิญยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยสถาบัน และวิจัยพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2561
7
ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561
17
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการดำเนินการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
5
เทคโนโลยีใหม่ปี 2017
9

1
เชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29
1
ประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
0
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา :บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
0
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ
1
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
0
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
0
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศรีโครตบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ ๑
1
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
0
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562
0
ศูนยืส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
0
มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
0
มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
0
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
2
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน 1st International MICE Conference and Forum
4
ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๙
2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018
1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"
1
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innavative and Sustainable Health Care in Communities
2
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
13
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
4
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 1
10
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 "
2
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
8
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
3

58
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครอาจารย์
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่่ยวชาญเฉพาะ
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
21
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๕ อัตรา
9
การบริหารงานบุคคลเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
54
ไทวัสดุ (ศุนย์รวมสินค้าบ้านของไทย) ในเครือ Centaral Group รับสมัครงานจำนวนมาก ทุกสาขาทั่วประเทศ
9
บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานขาย
16