กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 16 คน
เมื่อวาน 1 คน
สัปดาห์นี้ 16 คน
เดือนนี้ 163 คน
ปีนี้ 4,098 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 147,637


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ 1/2563
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล Reinventing University System  
 กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนอ.  
 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562  
 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฯ  
 ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562-2565  
 หนังสืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กระทรวงใหม่)  

อ่านทั้งหมด

 
 แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563  
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561  
 กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ 20 มิถุนายน 2562  
 การประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ 14 มิถุนายน 2562  
 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562 7 มิถุนายน 2562  
 ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 มิถุนายน 2562  
 ประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(พ.ศ.2562-2566) 31 พ.ค. 2562  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค. 61  
 การประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ธ.ค. 61  

อ่านทั้งหมด

 
 เอกสารประกอบการประชุม 21 ตุลาคม 2562 (งปม.2564)  
 แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 แบบฟอร์ม ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2562 (อ้างอิง บันทึก กนผ. 57/2562 ลว. 12 กันยายน 62)  
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 แบบฟอร์มคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายและงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562)  
 แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 สิงหาคม 62)  
 แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ตามบันทึก กนผ. 52/2562 ลว.11 ก.ค.62)  
 แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีการบเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 การติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 แบบฟอร์มการทบทวนภาระงานของสำนักงานอธิการบดีและระดับกอง (อ้างอิงบันทึก 23 พ.ค. 62)  

อ่านทั้งหมด

 

   
ประชุมกองฯ 28 ตุลาคม 2562  
ประชุมกองฯ 28 ตุลาคม 2562
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนมีนาคม วันที่ 4 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 ธ.ค. 61  
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 7
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
   
การประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ ห้องประชุม 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนพฤศจิกายน  
ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Ȩԡ¹ 2562
͹ ѹҤ 2562
Ҥ 2563
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram