กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 15 คน
เมื่อวาน 13 คน
สัปดาห์นี้ 53 คน
เดือนนี้ 147 คน
ปีนี้ 1,245 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 144,784


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"  
 การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบปยุทธศาสตร์ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี2562วันที่ 14 ธ.ค. 61  
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับชั่วคราว)  
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS  
 รหัสงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ต.ค. 61  
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 ปฏิทินกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560  
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

อ่านทั้งหมด

 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค. 61  
 การประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ธ.ค. 61  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562? วันที่ 19 ธ.ค.61  
 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณและงานยุทธศาสตร์ ฯ วันที่ 14 ธ.ค. 61  
 การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 /การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 62 (7 ก.ย. 61)  
 ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏระยะ 20 ปี ฯ 29 ส.ค. 61 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 27 ส.ค.61)  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศฯ ปี 2563 (20-21 ส.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 (25 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร (อ้างอิงบันทึก 11 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)  

อ่านทั้งหมด

 
 แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 18 มี.ค. 62)  
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"  
 แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิง 12 ก.พ. 62)  
 แบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ธ.ค.61)  
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS  
 แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปี2563 (อ้างอิงบันทึก 7พ.ย.61)  
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)  
 แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

อ่านทั้งหมด

 

   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนมีนาคม วันที่ 4 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 ธ.ค. 61  
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 7
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
การประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
   
การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ ห้องประชุม 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนพฤศจิกายน  
ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
   
การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2561)  
ห้องประชุมรัตนเพียร
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

չҤ 2562
͹ ¹ 2562
Ҥ 2562
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram