กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.5.6
วันนี้ 71 คน
เมื่อวาน 42 คน
สัปดาห์นี้ 113 คน
เดือนนี้ 395 คน
ปีนี้ 3,242 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 141,718


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ปฏิทินกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560  
 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 เสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต วันที่ 27-28 เมษายน 2561  
 ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  
 ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ปี 2561  
 แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60  
 รายงานโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  

อ่านทั้งหมด

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศฯ ปี 2563 (20-21 ส.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 (25 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร (อ้างอิงบันทึก 11 มิ.ย. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 (23 ก.พ. 61)  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 60  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (22 ธ.ค. 60)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561  
 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 พ.ย. 60  

อ่านทั้งหมด

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563? 20-21สค 61
 แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
 แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)  
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)  
 แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)  
 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)  
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )  
 เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61  
 แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)  
 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)  

อ่านทั้งหมด

 

   
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 2 ส.ค. 61  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 6/2561 25 มิ.ย. 61  
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 15 มิ.ย. 61  
ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 7
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 8 มิถุนายน 2561  
ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
   
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 61  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 4 พ.ค. 61  
ห้องประชุมดร.เศาวนิต เศานานนท์
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)  
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

áҤ 2561
͹ ԧҤ 2561
ѹ¹ 2561
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram