Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 25 คน
สัปดาห์นี้ 58 คน
เดือนนี้ 285 คน
ปีนี้ 1,273 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 139,749


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน  
 ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ปี 2561  
 แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60  
 รายงานโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  
 ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  
 แจ้งรหัสงบประมาณ ปี 2561 สำหรับเครื่อง GFMIS  
 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน ปี 2559 วันที่ 8 ก.ย. 60  
 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองนโยบายและแผน  

อ่านทั้งหมด

 
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 (23 ก.พ. 61)  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 60  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (22 ธ.ค. 60)  
 การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561  
 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 พ.ย. 60  
 ประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 วันที่่ 16 พ.ย. 60  
 ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ก.ย. 60  

อ่านทั้งหมด

 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61  
 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา  
 แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
 ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"  
 แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60  
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)  
 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )  
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )  
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)  
 แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)  

อ่านทั้งหมด

 

   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)  
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561  
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 ม.ค. 61  
ณ ห้องสภาคณาจารย์ มรนม. อาคาร 31
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 61  
โรงแรมโรแมนติก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   
สวัสดีปีใหม่ 2561 Happy New Year 2018 !!!  
27- 29 ธันวาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  
22 ธันวาคม 2560
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561  
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่ 23-24 พ.ย. 60
   
ประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 วันที่่ 16 พ.ย. 60  
วันที่่ 16 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

չҤ 2561
͹ ¹ 2561
Ҥ 2561
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321