กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 14 คน
เมื่อวาน 14 คน
สัปดาห์นี้ 28 คน
เดือนนี้ 201 คน
ปีนี้ 3,296 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 146,835


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฯ  
 ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562-2565  
 หนังสืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กระทรวงใหม่)  
 กองนโยบายและแผน เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน  
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 21 มิ.ย. 62  
 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"  
 การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบปยุทธศาสตร์ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี2562วันที่ 14 ธ.ค. 61  
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับชั่วคราว)  
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS  

อ่านทั้งหมด

 
 แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563  
 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561  
 กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ 20 มิถุนายน 2562  
 การประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ 14 มิถุนายน 2562  
 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562 7 มิถุนายน 2562  
 ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 มิถุนายน 2562  
 ประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(พ.ศ.2562-2566) 31 พ.ค. 2562  
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค. 61  
 การประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ธ.ค. 61  

อ่านทั้งหมด

 
 แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 แบบฟอร์ม ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2562 (อ้างอิง บันทึก กนผ. 57/2562 ลว. 12 กันยายน 62)  
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 แบบฟอร์มคืนงบประมาณเงินเหลือจ่ายและงบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562)  
 แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (20 สิงหาคม 62)  
 แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ตามบันทึก กนผ. 52/2562 ลว.11 ก.ค.62)  
 แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีการบเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 การติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 แบบฟอร์มการทบทวนภาระงานของสำนักงานอธิการบดีและระดับกอง (อ้างอิงบันทึก 23 พ.ค. 62)  
 แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 18 มี.ค. 62)  

อ่านทั้งหมด

 

   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนมีนาคม วันที่ 4 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 ธ.ค. 61  
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 7
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
การประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
   
การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ ห้องประชุม 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนพฤศจิกายน  
ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
   
การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2561)  
ห้องประชุมรัตนเพียร
>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹ¹ 2562
͹ Ҥ 2562
Ȩԡ¹ 2562
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram