กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame

   
ประชุมกองฯ 28 ตุลาคม 2562
ประชุมกองฯ 28 ตุลาคม 2562
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนมีนาคม วันที่ 4 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 21 ธ.ค. 61
ณ ห้องบรรยาย 2 อาคาร 9 ชั้น 7
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
   
การประชุม เรื่อง เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7)
การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนพฤศจิกายน
ห้องประชุมกองนโยบายและแผน
การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกอง ปีการศึกษา 2560 (1 ตุลาคม 2561)
ห้องประชุมรัตนเพียร
   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนกันยายน
ห้องกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 /การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 62
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาวณานนท์
   
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561
ณ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี
ห้องประชุมรัตนเพียร
   
ประชุมกองนโยบายและแผนประจำเดือนสิงหาคม
ห้องกองนโยบายและแผน
โครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่องการกำหนดแผน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จฯ 20-21 ส.ค. 61
ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์สปาเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 2 ส.ค. 61
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 6/2561 25 มิ.ย. 61
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 15 มิ.ย. 61
ณ ห้องสัมมนาบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 7
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2561 8 มิถุนายน 2561
ณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
   
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 4 พ.ค. 61
ห้องประชุมดร.เศาวนิต เศานานนท์
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
เสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต วันที่ 27-28 เมษายน 2561
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6 ม.ค. 61
ณ ห้องสภาคณาจารย์ มรนม. อาคาร 31
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 61
โรงแรมโรแมนติก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สวัสดีปีใหม่ 2561 Happy New Year 2018 !!!
27- 29 ธันวาคม 2560
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
22 ธันวาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
ทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 23-24 พ.ย. 60
ประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 วันที่่ 16 พ.ย. 60
วันที่่ 16 พ.ย. 60 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
   
โครงการอบรมแนวทางบริหารงบประมาณ ปี 61-62 จากคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ
วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ระดับสำนักงานอธิการบดี 20 ต.ค. 60
ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2559 11 ต.ค. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ปี 2559 8 ก.ย. 60
ณ ห้องรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ก.ย. 60
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคายุพราช อาคาร 31 ชั้น 8
   
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ ม.ราชภัฏ ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 26-28 ส.ค. 60
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 24 ส.ค. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
NRRU Green University ปลูกต้นไม ้ปลูกจิตสำนึก
25 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศึกษาดูงาน วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาชนลาว
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 3/2560 19 มิ.ย. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศานานนท์
โครงการอบรมการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
   
โครงการประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ
โครงการประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
   
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเพื่อหาภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาิทยาลัย ระยะ 20 ปี 22 ก.พ. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
We Are One We Are NRRU รุ่นที่ 1-3 7-9 ก.พ. 60
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคาร 31 ชั้น 8
   
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการเพื่อหาภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาิทยาลัย ระยะ 20 ปี 1 ก.พ. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 24 ม.ค. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
การประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
การประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27ต.ค. 59
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show & Share 2016
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภักนครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 1/2560 13 ต.ค. 59
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแบบบูรณาการและการเขียนโครงการเชิงยุทธศาสตร์” 26-27 ก.ย. 59
เซอร์เจมส์รีสอร์ทคันทรีคลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมครุเวทย์
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 3/2559 8 ส.ค. 59
ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศานานนท์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
1 -3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล
   
อบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ 2 มรนม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2559
28-29 เม.ษ.59 ณ โรแมนติกเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
   
ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน และการจัดการความรู้ (KM) 23-25 มี.ค. 59
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 29 มี.ค. 59
ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3
   
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 11 ก.พ. 59
ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
ศึกษาดูงาน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   
คณะศึกษาดูงาน และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ
2-3 พฤศจิกายน 2558
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16 ก.ย. 58 ณ ห้อง ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
   
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ปี 2558
11 ส.ค. 58 ณ ห้อง ดร.เศาวณิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561
6-7 สิงหาคม 2558 ณ ภัทราวานา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2557-2561 วันที่ 13-15 ต.ค. 57
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 13-15 ต.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561
16-18 กันยายน 2556 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่
   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน (Flag Ship) ปี พ.ศ.2557-2561
13-14 สิงหาคม 2556 ณ เซอร์ เจมส์ ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี
กองนโยบายและแผนร่วมรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
พิธีเปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล มรนม. วันที่ 30 กค. 56
   
การศึกษาดูงาน วันที่ 24-27 มกราคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน 24-25 มีนาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   
การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2555
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ กองนโยบายและแผน มรนม.
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram