กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาฯ (Area based)
2แบบฟอร์มประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ฯ(14 กุมภาพันธ์ 2563)
3แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 63
4หน่วยงานรับผิดชอบนโยบายรัฐบาล (แถลงต่อรัฐสภา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
5PPT การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6เอกสาร การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ 1/2563
8แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูล Reinventing University System
9กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
10จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนอ.
12ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562
13แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
14กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฯ
15ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562-2565
16หนังสืออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กระทรวงใหม่)
17กองนโยบายและแผน เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน
18กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 21 มิ.ย. 62
19เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
20การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการงบปยุทธศาสตร์ม.ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี2562วันที่ 14 ธ.ค. 61
21แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับชั่วคราว)
22คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS
23รหัสงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 ต.ค. 61
25รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
26ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
27ปฏิทินกิจกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560
28รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30เสวนาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในอนาคต วันที่ 27-28 เมษายน 2561
31ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน
32ด่วนที่สุด เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ ปี 2561
33แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
34รายงานโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
35ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
36ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
37แจ้งรหัสงบประมาณ ปี 2561 สำหรับเครื่อง GFMIS
38รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
39ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน ปี 2559 วันที่ 8 ก.ย. 60
40สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองนโยบายและแผน
41แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
42รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
43โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาิทยาลัย ระยะ 20 ปี 1-3 มี.ค. 60
44การจัดทำโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
45โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาิทยาลัย ระยะ 20 ปี 7-9 ก.พ. 60
46ราชภัฏโคราชรวมใจอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.9 14-22 กุมภาพันธ์ 2560
47รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
48เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
49ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
50คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
51แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
52ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558
53แนวทางและการเตรียมการในการจัดทำงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
54การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ
55แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
56ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2558
57รายงานประจำปี กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
58รหัสกิจกรรมและรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
59ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
60รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
61แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2558)
62แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 59-61
63แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2558)
64ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558
65แจ้งรหัสงบประมาณ ปี 2559 สำหรับเครื่อง GFMIS
66แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มหมายเลข กองนโยบายและแผน
67แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557)
68รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
69รายงานประจำปี 2557 มรนม.
70แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557)
71แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
72สถิติข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2552 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
73แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561
7410 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี 2014 (QS Asia University Rankings 2014)
75หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
76รายงานประจำปี 2556
77ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (27 พ.ย. 56)
78ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
79สารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
80ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
81ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
82สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
83มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 55
84ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. (17-19ก.ย.54)
85อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
86สารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
87แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
88 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ปี 2554
89ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
90ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25553
91แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
92รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษา ปี 51-53
93รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารงบประมาณ
94ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.23-24 มิ.ย. 54
95การบริหารงานบุคคลระบบใหม่
96แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
97รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 52-53
98สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
99ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง
100ยินดีตอนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 52
101สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2552
102จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2553
103รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
104แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2553 - 2556
105จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2553
106โครงการเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
107ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ม.ราชภัฏโคราช ปี 52 (22-25 ก.พ.53)
108สรุปผลการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2551
109ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ KM กับกองนโยบายแผน PlanNrruKM
110การจัดทำคำของบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
111กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
112ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
113ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 9 ต.ค. 52
114แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
115ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ วันที่ 3-6 ก.ย.52
116ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
117ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553
118ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 22 มิถุนายน 2552
119ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 มกราคม 2551
120ปฏิทินการปฏิบัติงาน_กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
121ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วันที่ 21 มิถุนายน 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram