กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1แนวทางต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและการจัดสรรงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยทธ์ในการจัดทำงบประมาณฯ พ.ศ.2563
3การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561
4กองนโยบายและแผน ประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับสำนักงบประมาณ 20 มิถุนายน 2562
5การประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงบประมาณ 14 มิถุนายน 2562
6ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562 7 มิถุนายน 2562
7ราชภัฏโคราช จับมือ ภาครัฐและเอกชน ระดมความคิดจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 มิถุนายน 2562
8ประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(พ.ศ.2562-2566) 31 พ.ค. 2562
9ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค. 61
10การประชุมการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 ธ.ค. 61
11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562? วันที่ 19 ธ.ค.61
12ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณและงานยุทธศาสตร์ ฯ วันที่ 14 ธ.ค. 61
13การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 61 /การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 62 (7 ก.ย. 61)
14ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏระยะ 20 ปี ฯ 29 ส.ค. 61 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 27 ส.ค.61)
15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศฯ ปี 2563 (20-21 ส.ค. 61)
16การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561 (25 มิ.ย. 61)
17การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร (อ้างอิงบันทึก 11 มิ.ย. 61)
18การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 (4 พ.ค. 61)
19การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 (26 มี.ค. 61)
20การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 (23 ก.พ. 61)
21การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี 24-25 ม.ค. 60
22การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (22 ธ.ค. 60)
23การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
24ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 พ.ย. 60
25ประชุมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561 วันที่่ 16 พ.ย. 60
26ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน จากสำนักงบประมาณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560
27โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 ก.ย. 60
28การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 4/2560 24 ส.ค. 60
29การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 3/2560 19 มิ.ย. 60
30โครงการอบรมการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
31โครงการประชุมสัมมนาการนำยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
32การประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี วันที่ 19 ม.ค. 60
33การประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) วันที่ 15 ธ.ค. 59
34การประชุมเตรียมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27ต.ค. 59
35การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 1/2560 13 ต.ค. 59
36การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 ก.ย. 59)
37โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแบบบูรณาการและการเขียนโครงการเชิงยุทธศาสตร์” 26-27 ก.ย. 59
38โครงการอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
39การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2559 28-29 เม.ษ.59
40การประชุมถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 29 มี.ค. 59
41การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 11 ก.พ. 59
42การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 18 พ.ย. 58
43การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (16 ก.ย. 58)
44การประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 วันที่ 9 ก.ย. 58
45การประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558
46การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ 11 ส.ค. 58
47การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2557-2561 วันที่ 6-7 ส.ค. 58
48เวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 23 มิถุนายน 2558
49การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2557-2561 วันที่ 13-15 ต.ค. 57
50การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23 ก.ค. 57)
51ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557-2561 (15-16 มี.ค. 57)
52การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2557
53ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557-2561 16-18 ก.ย.56
54ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน (Flag Ship) 13-14 ส.ค. 56
55การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณ 5 สค.56
56การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 11 มิ.ย. 55
57การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 (14-15 พ.ย.54)
58การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1 ต.ค. 54
59ขอเชิญประชุมการจัดทำคำขอและแผนฏิบัติการงบประมาณ 2555 2 ก.ย. 54
60การประชุม ครั้งที่ 4/54 คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
61อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 25-26 พ.ค. 54
62อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสนอ. 15-16 ก.พ. 54
63การประชุม ครั้งที่1/54 คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
64อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างทีมงานคุณภาพ สายสนับสนุน 4-5 ส.ค. 53
65การตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ SAR 52 วันที่ 14 มิ.ย. 53
66ประชุมเรื่องแผนแม่บท ICT ของกระทรวง ICT วันที่ 2 มิ.ย. 53
67ประชุมวิชาการผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
68กองนโยบายและแผนศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2553
69ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 9 ต.ค. 52
70พบคณาจารย์ในระดับคณะ วันที่ 15-18 ก.ย. 52 ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาฯ
71ขอเชิญคณะกรรมการเตรียมตรวจรับ SAR ปีการศึกษา 2551 วันที่ 28 ส.ค. 52
72การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 26-27 สค. 52
73ขอเชิญประชุมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ 24-25 กค. 52
74ประชุมจัดทำ(ร่าง)แนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram