กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 7 คน
สัปดาห์นี้ 17 คน
เดือนนี้ 202 คน
ปีนี้ 1,493 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 145,032


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 18 มี.ค. 62)
2เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
3แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิง 12 ก.พ. 62)
4แบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ธ.ค.61)
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS
6แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปี2563 (อ้างอิงบันทึก 7พ.ย.61)
7แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)
8แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)
9แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)
10แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย.61)
12เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-21สค 61
13แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
14แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
15แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)
16แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)
17แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)
18แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)
19แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )
20เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61
21แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)
22แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)
23แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61
24แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา
25แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
26ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"
27แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
28การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)
29แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )
30แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )
31เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)
32แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)
33เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 62 1 ก.ย. 60
34แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
35แบบคำของบลงทุนและแบบคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562
36แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 31 ก.ค.60)
37แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้ ผลผลิต การให้บริการวิชาการ 2561
38แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
39แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
40แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
41แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
42เอกสารการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
43แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
44แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย/รายการครุภัณฑ์/กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ
45แบบฟอร์ม University Reprofile Template-หน่วยงานกรอกข้อมูล
46แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
47เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
48ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
49คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
50แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
51เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
52แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
53แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2559 (1 ต.ค.58-30ก.ย.59) อ้างอิงบันทึกข้อความวันที่ 14 ก.ย. 59
54แบบฟอร์มรายงาน 12 เดือน แต่ละหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
55รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2558
56เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
57แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 9 ส.ค.59)
58รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
59ข้อมูลและแบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 เม.ย.2559
60แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ.2560-2569
61แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2558
62แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560-2564
63แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน
64แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
65แบบฟอร์มข้อมูลสถิติจังหวัด เรื่องข้าวปลอดภัย และการท่องเที่ยว
66แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 25 ส.ค.58)
67แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
68 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557
69แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลรายงานประจำปี พ.ศ.2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 20 ต.ค.57)
70รายงานแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล‏ (ฉบับแก้ไข) 17 ต.ค.57
71แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
72แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 15 ส.ค.57)
73เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
74แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
75แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2558
76รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
77แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (แผ่นพับ)
78หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
79ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
80แบบฟอร์มการจัดทำคำของบแผ่นดิน พ.ศ. 2558
81แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
82แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลย ประจำปี 2556
83แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงบแผ่นดิน ประจำปี 2556
84แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2557
85แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2555-2558
86แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2556
87แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555
88แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
89การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
90การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2556
91แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
92แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555
93แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
94แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
95การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 10 ต.ค. 54
96แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
97แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
98แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน‏
99แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
100คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552
101แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553
102แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 –2555
103ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
104แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
105แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
106ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
107แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551
108แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

¹ 2562
͹ Ҥ 2562
Զع¹ 2562
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram