กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 10 คน
สัปดาห์นี้ 20 คน
เดือนนี้ 227 คน
ปีนี้ 227 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 143,766


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1แบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ธ.ค.61)
2คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS
3แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปี2563 (อ้างอิงบันทึก 7พ.ย.61)
4แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)
5แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)
6แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)
7แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย.61)
9เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-21สค 61
10แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
11แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
12แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)
13แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)
14แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)
15แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)
16แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )
17เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61
18แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)
19แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)
20แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61
21แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา
22แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
23ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"
24แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
25การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)
26แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )
27แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )
28เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)
29แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)
30เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 62 1 ก.ย. 60
31แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
32แบบคำของบลงทุนและแบบคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562
33แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 31 ก.ค.60)
34แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้ ผลผลิต การให้บริการวิชาการ 2561
35แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
36แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
37แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
38แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
39เอกสารการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
40แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
41แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย/รายการครุภัณฑ์/กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ
42แบบฟอร์ม University Reprofile Template-หน่วยงานกรอกข้อมูล
43แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
44เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
45ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
46คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
47แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
48เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
49แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
50แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2559 (1 ต.ค.58-30ก.ย.59) อ้างอิงบันทึกข้อความวันที่ 14 ก.ย. 59
51แบบฟอร์มรายงาน 12 เดือน แต่ละหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
52รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2558
53เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
54แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 9 ส.ค.59)
55รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
56ข้อมูลและแบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 เม.ย.2559
57แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ.2560-2569
58แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2558
59แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560-2564
60แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน
61แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
62แบบฟอร์มข้อมูลสถิติจังหวัด เรื่องข้าวปลอดภัย และการท่องเที่ยว
63แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 25 ส.ค.58)
64แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
65 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557
66แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลรายงานประจำปี พ.ศ.2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 20 ต.ค.57)
67รายงานแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล‏ (ฉบับแก้ไข) 17 ต.ค.57
68แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
69แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 15 ส.ค.57)
70เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
71แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
72แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2558
73รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
74แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (แผ่นพับ)
75หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
76ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
77แบบฟอร์มการจัดทำคำของบแผ่นดิน พ.ศ. 2558
78แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
79แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลย ประจำปี 2556
80แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงบแผ่นดิน ประจำปี 2556
81แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2557
82แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2555-2558
83แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2556
84แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555
85แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
86การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
87การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2556
88แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
89แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555
90แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
91แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
92การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 10 ต.ค. 54
93แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
94แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
95แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน‏
96แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
97คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552
98แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553
99แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 –2555
100ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
101แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
102แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
103ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
104แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551
105แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹҤ 2561
͹ Ҥ 2562
Ҿѹ 2562
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram