กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.196.5.6
วันนี้ 71 คน
เมื่อวาน 42 คน
สัปดาห์นี้ 113 คน
เดือนนี้ 395 คน
ปีนี้ 3,242 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 141,718


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563? 20-21สค 61
2แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
3แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)
4แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)
5แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)
6แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)
7แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )
8เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61
9แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)
10แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)
11แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61
12แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา
13แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
14ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"
15แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
16การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)
17แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )
18แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )
19เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)
20แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)
21เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 62 1 ก.ย. 60
22แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
23แบบคำของบลงทุนและแบบคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562
24แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 31 ก.ค.60)
25แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้ ผลผลิต การให้บริการวิชาการ 2561
26แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
27แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
28แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30เอกสารการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
31แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
32แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย/รายการครุภัณฑ์/กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ
33แบบฟอร์ม University Reprofile Template-หน่วยงานกรอกข้อมูล
34แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
35เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
36ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
37คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
38แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
39เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
40แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
41แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2559 (1 ต.ค.58-30ก.ย.59) อ้างอิงบันทึกข้อความวันที่ 14 ก.ย. 59
42แบบฟอร์มรายงาน 12 เดือน แต่ละหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
43รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2558
44เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
45แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 9 ส.ค.59)
46รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
47ข้อมูลและแบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 เม.ย.2559
48แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ.2560-2569
49แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2558
50แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560-2564
51แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน
52แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
53แบบฟอร์มข้อมูลสถิติจังหวัด เรื่องข้าวปลอดภัย และการท่องเที่ยว
54แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 25 ส.ค.58)
55แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
56 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557
57แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลรายงานประจำปี พ.ศ.2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 20 ต.ค.57)
58รายงานแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล‏ (ฉบับแก้ไข) 17 ต.ค.57
59แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
60แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 15 ส.ค.57)
61เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
62แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
63แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2558
64รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
65แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (แผ่นพับ)
66หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
67ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
68แบบฟอร์มการจัดทำคำของบแผ่นดิน พ.ศ. 2558
69แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
70แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลย ประจำปี 2556
71แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงบแผ่นดิน ประจำปี 2556
72แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2557
73แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2555-2558
74แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2556
75แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555
76แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
77การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
78การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2556
79แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
80แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555
81แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
82แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
83การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 10 ต.ค. 54
84แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
85แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
86แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน‏
87แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
88คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552
89แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553
90แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 –2555
91ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
92แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
93แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
94ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
95แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551
96แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

áҤ 2561
͹ ԧҤ 2561
ѹ¹ 2561
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram