กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.80.188.87
วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 43 คน
สัปดาห์นี้ 166 คน
เดือนนี้ 342 คน
ปีนี้ 4,366 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 142,842


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 แนวทางการบริหารงบประมาณ ปี 2562 และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบแผ่นดิน) ปี 2563
2แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)
3แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)
4แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)
5แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย.61)
7เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-21สค 61
8แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
9แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
10แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)
11แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)
12แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)
13แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)
14แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )
15เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61
16แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)
17แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)
18แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61
19แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา
20แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
21ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"
22แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
23การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)
24แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )
25แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )
26เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)
27แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)
28เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 62 1 ก.ย. 60
29แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
30แบบคำของบลงทุนและแบบคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562
31แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 31 ก.ค.60)
32แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้ ผลผลิต การให้บริการวิชาการ 2561
33แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
34แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
35แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
36แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
37เอกสารการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
38แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
39แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย/รายการครุภัณฑ์/กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ
40แบบฟอร์ม University Reprofile Template-หน่วยงานกรอกข้อมูล
41แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
42เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
43ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
44คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
45แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
46เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
47แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
48แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2559 (1 ต.ค.58-30ก.ย.59) อ้างอิงบันทึกข้อความวันที่ 14 ก.ย. 59
49แบบฟอร์มรายงาน 12 เดือน แต่ละหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
50รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2558
51เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
52แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 9 ส.ค.59)
53รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
54ข้อมูลและแบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 เม.ย.2559
55แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ.2560-2569
56แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2558
57แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560-2564
58แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน
59แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
60แบบฟอร์มข้อมูลสถิติจังหวัด เรื่องข้าวปลอดภัย และการท่องเที่ยว
61แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 25 ส.ค.58)
62แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
63 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557
64แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลรายงานประจำปี พ.ศ.2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 20 ต.ค.57)
65รายงานแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล‏ (ฉบับแก้ไข) 17 ต.ค.57
66แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
67แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 15 ส.ค.57)
68เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
69แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
70แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2558
71รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
72แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (แผ่นพับ)
73หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
74ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
75แบบฟอร์มการจัดทำคำของบแผ่นดิน พ.ศ. 2558
76แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
77แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลย ประจำปี 2556
78แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงบแผ่นดิน ประจำปี 2556
79แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2557
80แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2555-2558
81แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2556
82แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555
83แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
84การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
85การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2556
86แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
87แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555
88แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
89แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
90การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 10 ต.ค. 54
91แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
92แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
93แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน‏
94แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
95คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552
96แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553
97แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 –2555
98ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
99แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
100แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
101ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
102แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551
103แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹ¹ 2561
͹ Ҥ 2561
Ȩԡ¹ 2561
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram