กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 13 คน
สัปดาห์นี้ 60 คน
เดือนนี้ 222 คน
ปีนี้ 2,101 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 145,640


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame


  << กลับหน้าหลัก

ลำดับ

หัวข้อข่าว

1แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 (ตามบันทึก กนผ. 52/2562 ลว.11 ก.ค.62)
2แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีการบเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3การติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4แบบฟอร์มการทบทวนภาระงานของสำนักงานอธิการบดีและระดับกอง (อ้างอิงบันทึก 23 พ.ค. 62)
5แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 18 มี.ค. 62)
6เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
7แบบรายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ้างอิง 12 ก.พ. 62)
8แบบฟอร์มโครงการขับเคลื่อนโครงการ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ธ.ค.61)
9คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณในระบบ MIS
10แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปี2563 (อ้างอิงบันทึก 7พ.ย.61)
11แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2561 (อ้างอิงบันทึก 28 ก.ย. 61)
12แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 17 ก.ย. 61)
13แบบฟอร์มกองทุนคณะ (กำหนดส่ง 24 ก.ย. 61)
14แบบฟอร์มคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย.61)
16เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-21สค 61
17แบบฟอร์มการกันเหลื่อมปี
18แบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
19แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (เงินนอกงบประมาณ) 2562 (อ้างอิงบันทึก 10 ส.ค 61)
20แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาครู (อ้างอิงบันทึก 7 ส.ค. 61)
21แบบฟอร์มเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ้างอิงบันทึก 24 ก.ค. 61)
22แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 4 ก.ค. 61)
23แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบ 9 เดือน (อ้างอิงบันทึก 27 มิ.ย. 61 )
24เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และระบบติดตาม ฯ (EMENSCR) : อ้างอิงบันทึกข้อความ 12 มิ.ย. 61
25แบบสำรวจข้อมูลกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (อ้างอิงบันทึกข้อความ 6 มิ.ย.61)
26แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ (อ้างอิง บันทึกข้อความ 1 พ.ค. 61)
27แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 61
28แบบฟอร์มเก็บข้อมูลการดำเนินงาน_มรภ.นครราชสีมา
29แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
30ดาวน์เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ ด้านงบประมาณ"
31แบบฟอร์มคำของบบูรณาการภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กำหนดส่ง 7 ธ.ค. 60
32การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ้างอิงบันทึกข้อความ 4 พ.ย. 60)
33แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ้างอิง บันทึกข้อความ 4 ต.ค. 60 )
34แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (อ้างอิงบันทึก 2 ต.ค. 60 )
35เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงบันทึก 5 ก.ย.60)
36แบบฟอร์มโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (บันทึกข้อความ 4 ก.ย. 60)
37เอกสารประกอบการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนงบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 62 1 ก.ย. 60
38แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561
39แบบคำของบลงทุนและแบบคำของบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2562
40แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 31 ก.ค.60)
41แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณโครงการภายใต้ ผลผลิต การให้บริการวิชาการ 2561
42แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
43แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562
44แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
45แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
46เอกสารการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560
47แบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 20 ปี 19 ม.ค. 60
48แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย/รายการครุภัณฑ์/กิจกรรม เงินนอกงบประมาณ
49แบบฟอร์ม University Reprofile Template-หน่วยงานกรอกข้อมูล
50แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
51เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2561 (ประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 59)
52ที่ นร ๐๕๐๕/ว๓๒๔ เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
53คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙)
54แผนผังการเชื่อมโยงแผนบูรณการการเชิงยุทธศาสตร์
55เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 1-2560 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
56แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
57แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2559 (1 ต.ค.58-30ก.ย.59) อ้างอิงบันทึกข้อความวันที่ 14 ก.ย. 59
58แบบฟอร์มรายงาน 12 เดือน แต่ละหน่วยงาน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
59รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร ประจำปี พ.ศ. 2558
60เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
61แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 9 ส.ค.59)
62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน (1ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
63ข้อมูลและแบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 เม.ย.2559
64แบบฟอร์มโครงการประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พ.ศ.2560-2569
65แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลรายงานประจำปี 2558
66แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560-2564
67แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน
68แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
69แบบฟอร์มข้อมูลสถิติจังหวัด เรื่องข้าวปลอดภัย และการท่องเที่ยว
70แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 25 ส.ค.58)
71แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
72 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา ชสีมา พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2557
73แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลรายงานประจำปี พ.ศ.2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 20 ต.ค.57)
74รายงานแผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล‏ (ฉบับแก้ไข) 17 ต.ค.57
75แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
76แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ้างอิงบันทึกข้อความ วันที่ 15 ส.ค.57)
77เอกสาร/แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
78แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
79แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2558
80รายงานวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
81แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2557-2561 (แผ่นพับ)
82หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม 2557)
83ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
84แบบฟอร์มการจัดทำคำของบแผ่นดิน พ.ศ. 2558
85แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
86แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลย ประจำปี 2556
87แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนงบแผ่นดิน ประจำปี 2556
88แบบฟอร์มของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2557
89แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2555-2558
90แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2556
91แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2555
92แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
93การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
94การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2556
95แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
96แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปี พ.ศ.2555
97แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
98แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555
99การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2555 วันที่ 10 ต.ค. 54
100แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
101แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
102แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุน‏
103แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
104คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 2552
105แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2552 – 2553
106แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 –2555
107ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2553
108แนวทางการบริหารงบประมาณและโครงสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ2553
109แบบฟอร์มคำของบประมาณ พ.ศ. 2553
110ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
111แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2551
112แบบฟอร์มรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2562
͹ áҤ 2562
ԧҤ 2562
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram