กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Example Frame
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562 7 มิถุนายน 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ  ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผลการประชุม มีดังต่อไปนี้

ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย แจ้งผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุตามแนวทางการบริหารงบประมาณ และให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 หากมีเงินเหลือจ่าย หรือโครงการที่จะไม่ดำเนินการให้ทำบันทึกคืนมหาวิทยาลัยฯ  และไม่อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ยกเว้นรายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562  โดยให้หน่วยงานเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้หน่วยงานพิจารณาเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้ตรวจสอบและรวบรวมรายการที่ไม่ดำเนินการสรุปเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

รายงานผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยนำแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ด้านงบประมาณ รายได้ ทรัพย์สิน) จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เคร่งครัดมากขึ้น ทบทวนระเบียบการยืมเงินทดรองราชการ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน รวมทั้งการพิจารณาจัดทำโครงการงบประมาณแบบบูรณาการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

          สำนักงบประมาณจะขอเข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562

 

 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram