กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
สัปดาห์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 2,313 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 150,151


ҾԨ

วันนี้ (24 ธ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานและถ่ายทอดนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มอบนโยบายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบที่ 12 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้กล่าวสาระสำคัญเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบหลักเกรฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชื่อมโยงการจัดประชุมในคราวที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสามารถส่งคำขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมได้ อาทิเช่น โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณพ.ศ.25563 สามารถเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ภายในเวลา 15.00 น. ส่วนงบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ ส่งภายในวันที่ 7 ม.ค. 62 โดยให้ความสำคัญเรื่องประชาชนจะได้รับอะไรจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ที่พึ่งของท้องถิ่น ด้วย

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Զع¹ 2563
͹ áҤ 2563
ԧҤ 2563
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram