Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 54.81.197.24
วันนี้ 21 คน
เมื่อวาน 11 คน
สัปดาห์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 275 คน
ปีนี้ 1,987 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 140,463


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Example Frame
 กองนโยบายและแผน 
        เดิมคือสำนักวางแผนและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยสำนักวางแผนและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘
ปี ๒๕๔๗  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทน "สถาบันราชภัฏ"
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"
        ในระยะเริ่มแรกกองนโยบายและแผนใช้ชื่อว่า "กองแผนงาน" แต่เมื่อมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้มี "กองนโยบายและแผน" ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองภายใน
สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่และภารกิจหลักในด้านงานนโยบายและแผน งานงบประมาณและติดตามผล งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
งานพัฒนาระบบราชการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

Ҥ 2561
͹ Զع¹ 2561
áҤ 2561
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321