กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 26 คน
สัปดาห์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 105 คน
ปีนี้ 105 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 151,573


Slide 1
Example Frame
 

ตารางแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดับที่ ชื่อแผนบูรณาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)
กำหนดส่ง กำหนดส่ง หน่วยงานเจ้าภาพ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
หน่วยงานเจ้าภาพ กองนโยบายและแผน
1 แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นทีระดับภาค แบบฟอร์ม   7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
043-236-784  
2 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ดาวน์โหลด    7 พฤศจิกายน 2562      
3 แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด      7 พฤศจิกายน 2562    
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต     7 พฤศจิกายน 2562      
5 แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว      7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
6

แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

     7 พฤศจิกายน 2562      
7 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ      7 พฤศจิกายน 2562      
8 แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สนข.)    
9 แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์      7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)    
10 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ดาวน์โหลด       10 มกราคม 2563      
11 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ดาวน์โหลด    9 มกราคม 2563      
12 แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลด    8 มกราคม 2563      
13 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ     7 พฤศจิกายน 2562      
14  แผนบูรณาการจัดมลพิษและสิ่งแวดล้อม      7 พฤศจิกายน 2562      


 

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ ชื่อแผนบูรณาการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)
กำหนดส่ง กำหนดส่ง หน่วยงานเจ้าภาพ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
หน่วยงานเจ้าภาพ กองนโยบายและแผน
1 แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นทีระดับภาค 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 
  wanit.sim1981@gmail.com
2 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้      9 มกราคม 2562      
3 แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด      9 มกราคม 2562    
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต      9 มกราคม 2562      
5 แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3 มกราคม 2562  3 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
6

แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมสู่สากล

   9 มกราคม 2562      
7 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ    8 มกราคม 2562      
8 แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  2 มกราคม 2562  2 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สนข.)    
9 แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  20 ธันวาคม 2561  20 ธันวาคม 2561 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)    
10 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้     11 มกราคม 2562  11 มกราคม 2562      
11 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย      9 มกราคม 2562      
12 แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก      9 มกราคม 2562      
13 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      9 มกราคม 2562      
14  แผนบูรณาการจัดมลพิษและสิ่งแวดล้อม      9 มกราคม 2562      


 

 

 

 

 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(29 แผนบูรณาการ)


รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลพ อาคาร 31 ชั้น 8 ตาราง  แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อแผนงานบูรณาการ แบบฟอร์ม
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)
กำหนดส่ง กำหนดส่ง หน่วยงานเจ้าภาพ E-MAIL
หน่วยงานเจ้าภาพ กองนโยบายและแผน
1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 02-629-8000   
2 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
3 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 02-247-0901-9 ต่อ 1321 plan.oncb2013@gmail.com
4 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  1. แผนภูมิต้นไม้
 2. แบบฟอร์มโครงการ
  11 กันยายน 2560 คุณสุพิดา 02-202-4303-4 tiksupida@gmail.com
5 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา SMEs สู่สากล

1. แผนภูมิต้นไม้ 

2. แบบฟอร์ม 

14 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 คุณลลนา 02-298-3109, คุณวัณณะวัฒน์ 02-298-3086, คุณอภิรดี 081-9295282

lalana@sme.go.th, wannawat@sme.go.th

apiradee@sme.go.th

6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
7 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
8 การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 คุณศศิวิมล 02-215-1515 sasi.chainarong@gmail.com
9

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล

 1.แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

2. แบบฟอร์ม  

3. สรุปผลการประชุม  

4. นโยบายการพัฒนา 

5. แผนภูมิต้นไม้2 

13 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 คุณปวีร์รวี 091-818-3573, คุณเสาวภา 087-063-6946

Saowapa.a@mict.go.th, Nawat.k@mict.go.th

debudget@onde.go.th

10

การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 02-561-2445  , 02-333-3700 kanuengkhwan.w@nrct.go.th
11 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1. แบบฟอร์ม  27 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560   bootourism@gmail.com
12 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  1.แผนบูรณาการเกษตร
 2.แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
13 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560   bud2553@gmail.com
13 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 081-353-2278 FREE  , 089-660-4794 Strategy.mso@gmail.com
14 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

1. ไฟล์นำเสนอ 

2. แนวทาง 

3. แบบฟอร์ม 

4. แบบฟอร์มFramework 

5. แบบฟอร์ม Project based 

13 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 02-628-5638-9 ต่อ 1204-1209 planmoe.th@gmail.com
15 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
16 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร 02-642-4337 ต่อ 4
คุณนพวรรณ โทร 099-423-9919
คุณอรพิมพ์ โทร 088 1664616
คุณจินดารัตน์ 094 269 4514 
nop_pa_wan@hotmail.com
orapim_5@hotmail.com
poohying_ying@hotmail.com
17 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 คุณสุพัตรา 02-298-2246, 081-932-1587
คุณภัทรดา 02-298-2446, 081-936-1406
budgetplan2561@hotmail.com 
18 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
19 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. หนังสือเชิญประชุม  (ที่ ปช0021/ว0105)
2. แผนภูมิต้นไม้ 

3. แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 
8 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช 02 528 4935 anticor.nacc@outlook.com 
20 การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    
21 การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน โทร 02-241-9000 ต่อ 2301 , 2302   
22 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 1. แผนภูมิต้นไม้
2. แบบฟอร์มโครงการ

 

8 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร 02- 221-9200
 
23 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. แบบฟอร์ม 
2. การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา 
3. ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. แบบฟอร์มกลุ่มโครงการแผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. ร่างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
  11 กันยายน 2560 น.ส.จริญญา สายหยุด โทร095-653-5477 jarinya@nesdb.go.th
24 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเหนือ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 นายนิกร ด้วงทรง โทร 053-112-689-82 ต่อ 117 nikorn@nesdb.go.th
25 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออก 1. แบบฟอร์ม 
 
  11 กันยายน 2560 นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ โทร 089-783-3282 nawarod@nesdb.go.th
26 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 นางสุจารี ดิษยครินทร์ โทร 095-245-1596 sujaree@nesdb.go.th
27 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ชายแดน 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 นางจณิสตา จุลสุวรรณ โทร 089-870-2548 chanista@nesdb.go.th
28 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560 นายชัจกฤษฎิ์ ชูช่วย โทร 096-886-1421 chajakrit@nesdb.go.th
29 การพัมนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 1. แบบฟอร์ม    11 กันยายน 2560    

 

 


 
แบบฟอร์ม

 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹҤ 2563
͹ Ҥ 2564
Ҿѹ 2564
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram