กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ปรัชญา : ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.253
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 26 คน
สัปดาห์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 105 คน
ปีนี้ 105 คน
คุณเข้าชมลำดับที่ : 151,573


Slide 1
Example Frame
 

ปรัชญา

“ผสานความคิด  พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนเป็นแหล่งสารสนเทศ เน้นทำแผนบูรณาการบริหารงบประมาณคุ้มค่า พัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

         1.วิเคราะห์จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย
         2.วิเคราะห์จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
         3.วิเคราะห์วางแผนข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบนโยบายติดตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ  “ที่พึ่งของท้องถิ่น”  

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น สรุปเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1)การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 2)การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น 3)การอนุรักษ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 4)การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น และ 5)ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย คือ  “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”

*สำนึกดี หมายถึง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น
*มีความรู้ หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
*พร้อมสู้งาน หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าท


 
 
 
ผู้อำนวยการ
"กองนโยบายและแผน"

ѹҤ 2563
͹ Ҥ 2564
Ҿѹ 2564
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009, 044-254321 โทรสาร 044-254321
سیستم همکاری در فروش کانال تلگرام کانال تلگرام کانال پروکسی تلگرام کانال پروکسی تلگرام خرید بلیط هواپیما خرید بلیط هواپیما proxy for telegram