ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
 ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯได้ในเมนู เอกสารดาวน์โหลด  
12
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
100
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ  
78
 แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559  
203
 ดาวน์โหลด ฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ปีงบประมาณ 2560  
81
 ดาวน์โหลดแผนการจัดการจัดการความรู้ ปี 2560 - 2561, ตารางดำเนินงานฯ และปฏิทินดำเนินงานKM ปี 60  
79
 ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์จัดเวทีย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายงาน  
107
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
205
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
296
 ดาวน์โหลดไฟล์แนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS/ Input) ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมสำหรับนำข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 3D  
281

อ่านทั้งหมด
 
โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประชุมหารือระบบประเมิน/ภาวะการมีงานทำ/ศักยภาพหลักสูตร  
ประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  
ประชุมถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016