ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ระดับสถาบัน
1
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน  
72
 ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา+แบบฟอร์มติดตาม รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561  
93
 ดาวน์โหลดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
71
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560  
46
 ประชาสัมพันธ์...ตัวบ่งชี้สายสนับสนุนประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร ได้ปรับเพิ่มเกณฑ์การประเมิน  
109
 ประชาสัมพันธ์...วิธีการคำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร)  
88
 ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมตรวจประเมินระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560  
200
 ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯได้ในเมนู เอกสารดาวน์โหลด  
104
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
183

อ่านทั้งหมด
 
ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2561  
โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประชุมหารือระบบประเมิน/ภาวะการมีงานทำ/ศักยภาพหลักสูตร  
ประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)  
ประชุมถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016