ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559  
89
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ ปี 2559  
86
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
84
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับกอง ปีการศึกษา 2559  
235
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน (1 ส.ค. 59 - 30 เม.ย. 60)  
214
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559  
223
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
375
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ คณะ ปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน  
297
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ  
72
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา2559 รอบ 6 เดือน  
125

อ่านทั้งหมด
 
ประชุมถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน  
ประชุม ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน สำนักงานคณะ  
ประชุมระบบสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3 ก.พ.60 ณ ห้องคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์  
ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016