ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
 download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  
25
 download...แนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
36
 download...แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563  
65
 download...บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
174
 download...แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562  
215
 ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562  
310
 download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน  
125
 download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน  
132
 download...คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.2562  
91
 download...เอกสารตามบันทึกข้อความ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)  
94

อ่านทั้งหมด
 
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ..บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016