ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
8
 ดาวน์โหลด..แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
4
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.2562
3
 ดาวน์โหลดเอกสารตามบันทึกข้อความ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)  
29
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้มาสัมภาษณ์ กิจกรรมการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561  
53
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และตัวอย่างการเขียนจาก NRRU SAR 2560  
81
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน และตารางกำกับฯ  
129
 ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลด...แนวทางการตรวจประเมินสำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  
97
 ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  
89
 ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯได้ในเมนู เอกสารดาวน์โหลด  
103

อ่านทั้งหมด
 
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ..บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  
ตรวจประเมินหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016