ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

ลำดับ

หัวข้อเรื่อง

1
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน
2
download...แนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบ CHE QA 3D ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
download...แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ปี พ.ศ.2563
4
download...บันทึกข้อความ และแบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
5
download...แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562
6
ระบบสารสนเทศผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
7
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
8
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน
9
download...คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.2562
10
download...เอกสารตามบันทึกข้อความ เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)
11
download...แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้มาสัมภาษณ์ กิจกรรมการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
12
download... แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 และตัวอย่างการเขียนจาก NRRU SAR 2560
13
download...แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน และตารางกำกับฯ
14
ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลด...แนวทางการตรวจประเมินสำหรับกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
15
ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
16
ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯได้ในเมนู เอกสารดาวน์โหลด
17
download...แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประธานและกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561
18
download...ข้อมูลรายชื่อกรรมการสำหรับ ตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2562
19
download...แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ระดับสถาบัน
20
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน
21
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา+แบบฟอร์มติดตาม รอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2561
22
ดาวน์โหลดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
24
ประชาสัมพันธ์...ตัวบ่งชี้สายสนับสนุนประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานภายในองค์กร ได้ปรับเพิ่มเกณฑ์การประเมิน
25
ประชาสัมพันธ์...วิธีการคำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร)
26
ประชาสัมพันธ์...กิจกรรมตรวจประเมินระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560
27
ประชาสัมพันธ์...สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯได้ในเมนู เอกสารดาวน์โหลด
28
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
29
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติประเภทต่างๆ
30
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559
31
ดาวน์โหลด ฟอร์มกรอกข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ปีงบประมาณ 2560
32
ดาวน์โหลดแผนการจัดการจัดการความรู้ ปี 2560 - 2561, ตารางดำเนินงานฯ และปฏิทินดำเนินงานKM ปี 60
33
ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์จัดเวทีย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายงาน
34
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน และไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
35
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
36
ดาวน์โหลดไฟล์แนวทางการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (CDS/ Input) ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมสำหรับนำข้อมูลเข้าระบบ CHE QA 3D
37
ดาวน์โหลด 1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 2) แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ รอบ 9 เดือน และ 3) ตารางกำกับฯ
38
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน
39
ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558
40
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการเรียนรู้ (โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้คณะกรรมการฯ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2559)
41
ทดสอบ
42
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก/สถาบัน
43
ตัวอย่าง การเขียนเอกสารอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
44
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
45
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
46
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รอบ 12 เดือน
47
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพรวม (แบบฟอร์ม 2)
48
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน สังกัดคณะ (แบบฟอร์ม 1)
49
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน)
50
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
51
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ 12 เดือน
52
ดาวน์โหลดตารางหลักสูตร เพื่อประกอบการพิจารณาผู้ดูแลระบบ SAR NRRU และ CHE QA Online ระดับหลักสูตร
53
ดาวน์โหลดคู่มือประกันฯ ปี 2557 ของ สกอ.
54
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รอบ 6 เดือน แยกตามรายหน่วยงาน
55
ดาวน์โหลด คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2558)
56
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รอบ 6 เดือน
57
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน
58
ดาวน์โหลดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
59
"สุขสันต์ วันสงกรานต์"
60
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557-2559
61
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557-2559 +ตารางรับผิดชอบตามแผนการจัดการความรู้
62
โครงการประกันสัญจร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม มคอ.7" วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ 2 อาคาร 31 ชั้น 3
63
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายในโครงการ
64
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ในโครงการ "ประกันสัญจร"
65
โครงการประกันสัญจร ระหว่างวันที่ 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
66
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (รอบ 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค.57)
67
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สกอ.)
68
รายงานการประเมินตนเอง หลังการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2556 (ฉบับโรงพิมพ์)
69
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
70
ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยาย EdPEx
71
รายชื่อกรรมการประเมินระดับคณะ และมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกำหนดการตรวจ ปีการศึกษา 2556
72
คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online
73
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา และระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2556 และคำสั่งฯ เพิ่มเติม
74
กำหนดการและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2556
75
แนวทางดำเนินการระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ปีการศึกษา 2556 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
76
เฉลยคำตอบแบบทดสอบก่อนการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online (18 มี.ค.57)
77
ทำแบบทดสอบก่อนการอบรมการใช้ระบบ CHE QA Online
78
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2556 - 2557(ฉบับแก้ไข มีนาคม 2557)
79
ดาวน์โหลดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของ สกอ.
80
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ของ สมศ.
81
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการผู้ตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มี.ค.57
82
เอกสารประกอบโครงการอบรมเสริมความแกร่งฯ 17 ก.พ.57
83
กองประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรม 2 หลักสูตร
84
ข้อมูลตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเอง อ้างอิงจากการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2555
85
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบ 6 เดือน
86
ดาวน์โหลดตารางการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ซึ่งมีการปรับปรุง และผ่านที่ประชุม กบ.เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.56
87
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ คณะ/สำนัก/สถาบัน ปี พ.ศ.2556 - 2557
88
ขอประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมกลุ่ม CHEQANRRU ใน NRRUMail
89
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Improvement Plan ปีการศึกษา 2556
90
ดาวน์โหลดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2556
91
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ม.ค.56
92
เปลี่ยนแปลงห้องที่ใช้ในการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 17- 19 ม.ค.56
93
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน
94
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2555
95
ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา2555
96
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2554
97
รายงานการประชุมทบทวนการรับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2554
98
ดาวน์โหลดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปรับปรุง มกราคม 2555
99
ตารางรับผิดชอบตัวบ่งชี้ของคณะ หน่วยงาน (ปรับเมื่อ พ.ค.2554)
100
แบบฟอร์มติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.54 - 30 พ.ย.54)
101
การบริการทางวิชาการ
102
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
103
แนวทางการตอบข้อมูลในแบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2553
104
โครงการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรพิเศษ(2-3 ก.พ.54)
105
ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานพัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2553 - 2554

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016