ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 

ӴѺ

Ǣ͢

1
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ..บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
2
ตรวจประเมินหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
3
ตรวจประเมินหลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
4
ตรวจประเมินหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
5
ตรวจประเมินหลักสูตร บธ.ด.บริหารธุรกิจ และบธ.ม.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562
6
ตรวจประเมินหลักสูตร ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
ตรวจประเมินหลักสูตร วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2561
9
โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
ประชุมหารือระบบประเมิน/ภาวะการมีงานทำ/ศักยภาพหลักสูตร
11
ประชุมเตรียมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)
12
ประชุมถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
13
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
14
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน
15
ประชุม ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
16
ประชุมระบบสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3 ก.พ.60 ณ ห้องคุรุเวทย์ คณะครุศาสตร์
17
ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2559
18
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
19
ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.58
20
โครงการประกันสัญจร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม มคอ.7"
21
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย
22
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร คณะครุศาสตร์
24
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร คณะสาธารณสุขศาสตร์
25
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
ภาพกิจกรรม โครงการประกันสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
ภาพกิจกรรมโครงการ ประกันสัญจร คณะวิทยาการจัดการ
28
ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและผู้รับผิดชอบงานประกัน
29
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 NRRU Show & share 2014
30
ภาพกิจกรรมการเตรียมสถานที่ของ คณะ / สำนัก / สถาบัน เพื่อจัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
31
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา / กอง ประจำปีการศึกษา 2556
32
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้งานระบบCHE QA Online วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 27.03.09
33
ประชุมเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 13 มีนาคม 2557
34
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ณ โรงแรมธาราแกนด์ โฮเทล ปทุมธานี
35
ภาพโครงการอบรมเสริมความแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรงานประกันคุณภาพ วันที่ 17 ก.พ.57 ณ ห้องสุวัจน์ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3
36
ภาพกิจกรรมประชุม KM มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 ม.ค.57 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2
37
ภาพการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3
38
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 5-7 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
39
บรรยากาศงานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเมื่อวันที่ 17-11-53
40
ภาพกิจกรรมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2553
41
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สำนักคอมพิวเตอร์)
42
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สำนักวิทยบริการฯ)
43
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะวิทยาการจัดการ)
44
ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมของกพร. Site visit 2552 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2553
45
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
46
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สำนักงานอธิการบดี)
47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
48
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คณะครุศาสตร์)
49
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ site visit
50
CHE QA Online System
51
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2552 วันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2552
52
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ต.ค. 2552
53
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 - 6 กันยายน 2552
54
ภาพกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
55
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2551
56
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินระดับโปรแกรมวิชา ปีการศึกษา 2551
57
ภาพกิจกรรมการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาฯ นักศึกษาเครือข่าย 12 - 1 4 พ.ค. 2552
58
ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552- 2555 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2552-2553
59
ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมของ ก.พ.ร. (Site visit II 2551) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 52
60
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการดำเนินการฯร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมจาก ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 52
61
ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2551
62
ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 9 ธันวาคม 2551
63
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2551
64
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2551

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016