ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2562 (กุมภาพันธ์ 2563)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงเมษายน 2558) 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 (ปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2558)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 (ปรับปรุงกุมภาพันธ์ 2556)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุงมิถุนายน  2561)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงมกราคม 2560)

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016