ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561

 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559

 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558

 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016