ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-เอกสารเอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้มาสัมภาษณ์ กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

download   แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561  

download   คู่มือการใช้งาน CHE QA 3D ระดับหลักสูตร (สำหรับกรรมการ) 

download   วิธีการคำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร) 

download   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2561  

                     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
                     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548

download   แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประธานและกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ปีการศึกษา 2561

                     ระดับหลักสูตร      
                     ระดับคณะ            

download   ข้อมูลรายชื่อกรรมการสำหรับ ตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา  2561 (ผ่านการอบรมของ สกอ.)

                    รายชื่อกรรมการสำหรับตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร   

                    รายชื่อกรรมการสำหรับตรวจประเมิน ระดับคณะ      

download   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561  

download   แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน ระดับสถาบัน

download   แบบฟอร์มติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน

                     ระดับหลักสูตร 
                     ระดับคณะ 
                     ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

download   แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 6 เดือน  

 

download  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
download  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 
download  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 
download  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2560 
                     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
                     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
                   
download  วิธีการคำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร) 
 
download  เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) 

 

download  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 

                     ระดับกอง
                     ระดับสำนักงานคณะ
                     ระดับสำนัก-สถาบัน-บัณฑิตวิทยาลัย
 

download  เอกสารประกอบการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

download  แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพั

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016