ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจแหล่งวิชาการ  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม

 

เป็นองค์กรสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ

 

    

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้นำความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณภาพ

 

3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแต่ละด้านให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติ

 

   

 

   

 

 

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016