ปฏิทินกิจกรรม
 เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   ข้อมูลสารสนเทศ
   คลังเอกสาร
   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   คำสั่ง/ประกาศ
 
 
    อัตลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  คือ  “ที่พึ่งของท้องถิ่น” 

 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจาก ปรัชญา  วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  มีประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  สรุปเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

 

1) การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนในท้องถิ่น 

 

2) การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่น 

 

3) การอนุรักษ์ ส่งเสริม  และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

 

4) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  

 

5) ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”

 

สำนึกดี                 

    

หมายถึง มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกในความเป็นไทย  และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น

 

มีความรู้  

 

หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

 

พร้อมสู้งาน         

 

หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  อุทิศเวลาให้กับงาน  มีภาวะผู้นำในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

     

  

 

 

 
Quality Assurance Division Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 9) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 044-009-009 ต่อ 9430,9431 โทรสาร 044-247-016